Coordinació docent

08/07/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La coordinació docent es du a terme mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, que és l’òrgan d’assessorament encarregat de facilitar l’organització i la coordinació dels ensenyaments, i que està presidida per la Direcció corresponent. En l’apartat següent es detalla aquesta comissió.

La Comissió de Titulació de Màster

És l’encarregada de vetllar pel compliment dels objectius del màster, així com de dur a terme totes aquelles mesures encaminades al correcte desenvolupament d’aquest.

Composició

La Direcció del màster, nomenada a aquest efecte pel Rectorat

Un mínim de dos membres i un màxim de vuit, del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, triats per el professorat del màster.

Una persona en representació de l’estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades del màster.

Funcions

Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster

Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

Gestionar els recursos econòmics del màster.

Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en unes altres ensenyaments universitaris oficials.

Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència di les assignatures del màster.

Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’ha establert en el títol.

Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar l’alumnat admès en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Finalment, s'informa que els professors del màster realitzen reunions periòdiques de coordinació de continguts, es tracten incidències i proposen accions de millora, almenys una reunió per semestre.

Informació proporcionada per: InfoCampus