Criteris d'admissió

12/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster de Matemàtica Computacional és la comissió de titulació del mateix que, a més dels coordinadors, està formada per la Comissió d'Investigació del Departament de Matemàtiques. La Comissió de Titulació del Màster, té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b) de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/es/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html), entre les quals es troba la gestió de l'admissió dels estudiants. Els futurs estudiants hauran d'acreditar un nivell de llengua anglesa B1 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües o en defecte d'això realitzar una prova que acredite aquest nivell.

Titulats i titulades en enginyeries tècniques i superiors, llicenciatures en Ciències Físiques, Químiques, Matemàtiques i Econòmiques. Graduats de les titulacions en què s´han reconvertit aquestes especialitats. Tots els estudiants o professionals que disposen d´un títol universitari.

El procés d’admissió d’estudiants al màster consta de les fases següents:

1. Presentació de la sol·licitud d’admissió. Les dades i documentació sol·licitades són: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/passaport, certificació del títol amb què accedeix al màster on conste l’expedient, i currículum  abreviat on conste l’experiència laboral. En el cas de títols estrangers s’aplicarà la normativa de la Universitat.
2. Procés d’entrevistes personals als candidats que provinguen de titulacions no afins a les matèries del màster. Les titulacions afins al màster són les enginyeries i les llicenciatures en Ciències Físiques, Química, Matemàtiques i Econòmiques, o els graus en què aquestes es reconvertisquen en la futura reforma dels títols de grau. L’objectiu d’aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el màster. En el cas d’estudiants estrangers, aquesta entrevista també té com a objecte determinar els coneixements de l’alumnat d’anglès i d’espanyol.
3. Publicació de la resolució d’alumnes admesos per part del Departament de Matemàtiques.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

L'estudiantat procedent de les llicenciatures de Matemàtiques, Física i enginyeries superiors, així com dels graus actuals en els quals aquestes s'han reconvertit no necessita cursar complements de formació. Per a l'estudiantat de la resta de titulacions que donen accés al màster es recomana l'assistència a les següents assignatures del grau en Matemàtica Computacional de la Universitat Jaume I:

MT1011 Ampliació de Matemàtiques
MT1018 Fonaments de Geometria
MT1021 Ampliació d'Estadística i Investigació Operativa
MT1025 Àlgebra Abstracta
MT1026 Equacions Diferencials

- Matrícula en el Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Presencial):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Presencial) l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o per crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universtaris.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus