Treball final de màster

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Treball final de màster

Constitueix una assignatura del pla d’estudis de 12 crèdits ECTS. És el resultat d’un treball personal i autònom de l’estudiantat, realitzat sota la tutela d’un professor o professora, el qual ha de presentar-se i defensar-se de manera individual i pública. El treball ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster universitari.

 

El contingut del treball pot correspondre a una de les següents tipologies:

  • Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pels i les docents que participen en el títol, els quals podran desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres de recerca, empreses i organitzacions afins.
  • Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació.
  • Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als quals qualifica el títol.
  • Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació.
  • Altres treballs proposats pels docents o els mateixos estudiants i estudiantes i que siguen acceptats per la Comissió de Titulació de màster (la qual serà detallada més endavant i que a partir d’ara ens referirem a ella com a Comissió).

Títols del treball final de màster oferits pel professorat:

 

Corbes i superfícies de Bézier per al disseny geomètric assistit per ordinador

Ana Arnal (parnal@uji.es)

 

Tractament numèric d’equacions diferencials amb Mathematica

Fernando Cases (casas@uji.es)

 

Anàlisi comparativa d’algunes mesures de qualitat de regles d’associació

  • Pablo Gregori (gregori@uji.es)

 

Caos en sistemes dinàmics

 

Integrabilitat, corbes algebraiques invariants i cicles límit en el pla

 

Teoria del mostreig i principis d’incertesa en l’anàlisi de Fourier

  • Jorge Galindo (jgalindo@uji.es)

 

Desenvolupament de processadors sèrie paràgraf de Neuman. Aplicació a la determinació de la figura de fluids extensos en rotació

 

Mesures sobre varietats

 

Equivalència de mesures de Gauss en l’esfera

 

Mesures relacionades amb processos puntuals espaciotemporals

 

Aplicacions algebraiques de les bases de Gröbner

 

Propietats d’espais de funcions contínues amb rang en els números difusos

Juanjo Font (font@uji.es)

 

Accions de grups precompactes

 

Codis, criptografia i esquemes de compartició de secrets

 

Mètodes numèrics per al moviment d’aigües: rius, marees, allaus, tsunamis

 

Codis: clàssics i quàntics

 

Geometria diferencial

Vicente Palmer (palmer@uji.es)

 

Sistemes dinàmics per al manteniment de turbines aeronàutiques

Juan Momparler (momparle@uji.es)

 

Àlgebra commutativa combinatòria

 

Ajust d’estadística de corbes. Modelització de cabals hidràulics

 

Morfologia matemàtica

 

D’altra banda, també hi ha l’opció que l’alumnat propose un títol TFM al professorat expert en aquest tema.

La Universitat Jaume I ha elaborat una Normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus