Coordinació docent

14/06/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La direcció i gestió acadèmica del màster té els òrgans següents:

a) Direcció de màster: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari del Departament d’Economia de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris i que ha de ser designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

b) Comissió de Titulació del Màster: té la composició següent:

1. La Direcció del màster

2. Un mínim de tres membres del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinguen vinculació permanent amb l’UJI i dedicació a temps complet, triats d’entre el professorat del màster.

3. Una representació de l’estudiantat.

En aquesta composició ha de procurar-se que existisca representació dels departaments participants. La comissió ha de triar la persona que ha d’exercir de secretari o secretària.

1. Funcions de la Direcció del màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de cadascuna de les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la memòria acadèmica.

f) Coordinar, si escau, els responsables de cada matèria, horaris lectius i professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives.

b) Supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

c) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la seua memòria acadèmica.

d) Aprovar la memòria econòmica del màster.

e) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

f) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

g) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i fer publicitat del màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

h) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

i) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

j) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

k) Nomenar els professorat i altre personal col·laborador, així com la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

l) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes i assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

m) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

n) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

o) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

p) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

q) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

r) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que, sense ser competència de la Direcció del màster, no estiga assignada legalment als òrgans de la Universitat.

Informació proporcionada per: InfoCampus