Història de l’Art i Cultura Visual

09/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El present màster té l’ambició de transmetre als graduats i graduades en Història de l’Art i altres disciplines afins el llegat de coneixement i habilitats elaborades per la disciplina en el seu segle i mig d’institucionalització acadèmica, l’adquisició de la qual resulta imprescindible per a comprendre i avaluar críticament tant l’objecte artístic com el seu procés de creació. Està dirigit a graduats i graduades interessats a orientar o perfeccionar la seua formació acadèmica i investigadora en les arts visuals, especialment en el context valencià, espanyol i hispanoamericà. El màster ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses, institucions i centres d’investigació i entrar en contacte amb tècnics especialitzats que hi apliquen  els coneixements de la Història de l’Art. 

Consulteu els processos de preinscripció i matrícula en la universitat coordinadora, Universitat de València.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L'òrgan d'admissió serà la Comissió Acadèmica de màster, que s'encarregarà d'establir un barem de selecció de l'alumnat que tindrà en compte els següents criteris:

 • Titulació, tenint en compte l'afinitat del perfil formatiu de l'alumnat d’ingrés amb l'especialitat del màster. Es tindrà en consideració, especialment, si provenen del grau o llicenciatura en Història de l'Art, Història, Comunicació Audiovisual i Belles Arts, així com altres llicenciatures o graus afins: 20%.
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic: 30%.
 • Beques de col·laboració: 3%.
 • Currículum (es valoraran els cursos rebuts, els mèrits d'investigació i l'experiència professional relacionada amb els continguts del màster): 42%.
 • Publicacions: 20%.
 • Coneixement d'idiomes: 12%.
 • Experiència laboral prèvia: 5%.
 • Formació complementària en l'àrea d'estudi del màster o doctorat: 5%.
 • Cartes de presentació: 3%.
 • Carta de motivació en la qual es justifique l’interès o motivació per a cursar el màster: 2%.

L'admissió en el Màster de titulats/des que no responguen al perfil d'ingrés recomanat, és a dir que provinguen de titulacions que no contenen cap matèria relacionada amb la Història de l'art, és viable, si són admesos en el procés de selecció. En aquests casos la Comissió de Coordinació Acadèmica ho considera convenient, aconsellarà a l'estudiant la realització d'estudis complementaris que li permeten millorar el seu nivell i un adequat seguiment del Màster. Concretament hauran de cursar 12 crèdits de les següents assignatures del grau d'Història de l'Art de contingut transversal: 

Introducció a la Història de l'Art (1er curs-Formació Bàsica-6 crèdits)
Anàlisi i Interpretació de la imatge (1er curs- Formació Bàsica-6 crèdits)

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de permanència de la Universitat de València

Normativa de permanència de la Universitat Jaume I

- Matrícula en el Màster Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de reconeixement i transferència de crèdits.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universidad de València

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat Jaume I

 


 

Oferta de places

25 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

Per a completar els 60 crèdits que donen lloc al títol de màster universitari en Història de l'Art i Cultura Visual l'alumnat ha de cursar 15 crèdits obligatoris, 30 crèdits optatius i, obligatòriament, l'assignatura Treball de Final de Màster, de 15 crèdits.

BLOC A: ESPECIALITZACIÓ DISCIPLINÀRIA (24 crèdits ECTS)

 • Mòdul 1: «Èpoques i cultures». (OP) (12 crèdits)
 • Mòdul 2: «Cultura visual contemporània». (OP) (12 crèdits)
 • Mòdul 3. «Enfocaments i temes». (OP) (12 crèdits)

BLOC B: FORMACIÓ INVESTIGADORA (15 crèdits  ECTS)

 • Mòdul 4: «Formació investigadora» (OB) (15 crèdits)

BLOC C: APLICACIONS PROFESSIONALS DE LA INVESTIGACIÓ (6 crèdits ECTS)

 • Mòdul 5: «Aplicacions professionals de la investigació històricoartística» (OP) (6 crèdits)
 • Mòdul 6: «Pràctiques externes». (OP) (6 crèdits)

BLOC D: TREBALL DE FINAL DE MÀSTER (15 crèdits ECTS)

 • Mòdul 7: «Treball de final de màster» (TFM) (15 crèdits)

Objectius

El màster d'Història de l'Art i Cultura Visual proporciona una formació avançada en l'àmbit de les arts visuals, a través de l'especialització acadèmica en l'anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció a través del temps i les diverses cultures.

Té també per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per intervenir en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com per promoure el coneixement crític de les diverses manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge.

Aquesta doble preparació acadèmica i professional faculta per assolir tasques d'investigació en tots els àmbits de la creació artística i capacitar per concebre i desenvolupar una investigació original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral.

Aquest postgrau té en compte també un altre objectiu social propi dels estudis d'Humanitats: la realització personal dels estudiants, mitjançant el coneixement en profunditat del valuós llegat cultural que suposa l'art i el seu gaudi i transmissió a altres persones, així com la interpretació de les quantioses representacions icòniques que saturen les societats contemporànies.

Competències genèriques i específiques

Competències bàsiques:

 • CB1: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • CB2: Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB3: Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB4: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CB5: Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Competències generals:

 • CG1: Saber aplicar els mètodes historiogràfics més adequats per a l'estudi de nous problemes o la revisió de qüestions clàssiques des d'altres punts de vista, amb l'eeventual auxili d'altres disciplines humanístiques.
 • CG2: Identificar i analitzar l'estat dels coneixements en els àmbits específics de la Història de l'art i tindre capacitat per a desenrotllar noves línies d'investigació que contribuïsquen a la seua ampliació amb aportacions científiques originals.
 • CG3: Saber aplicar bones pràctiques en la investigació científica i en la pràctica professional, respectant els valors democràtics, la diversitat humana, la igualtat entre hòmens i dones i la multiculturalitat.
 • CG4: Conéixer l'entorn sociocultural per a estimular una investigació compromesa amb el benestar comunitari sostenible, especialment en tot allò que s'ha relacionat amb la protecció, coneixement i gaudi social del patrimoni historicoartístic i de la creativitat contemporània.
 • CG5: Saber definir l'estat dels coneixements en els àmbits específics de la Història de l'art i ser capaços de desenrotllar noves línies d'investigació que contribuïsquen a la seua ampliació amb aportacions científiques originals.

Competències transversals:

 • CT1: Ser capaços d'accedir a ferramentes d'informació en altres àrees del coneixement i utilitzar-les apropiadament.
 • CT2: Ser capaços de valorar la necessitat de completar la seva formació científica, històrica, en llengües, en informàtica, en literatura, en ètica, social i humana en general, assistint a conferències o cursos i / o realitzant activitats complementàries, autoavaluant l'aportació que la realització d'aquestes activitats suposa per a la seva formació integral.

Competències específiques:

 • CE1: Assimilació dels procediments heurístics i metodològics de construcció del saber historicoartístic i de la seua institucionalització acadèmica.
 • CE2: Coneixement de la bibliografia de referència, les bases de dades i els bancs d'imatges i habilitat per al seu maneig en la investigació.
 • CE3: Aprenentatge pràctic de la metodologia científica per a la manipulació, la conservació i la interpretació historicoartística dels materials arqueològics.
 • CE4: Capacitat per concebre, dissenyar i desenvolupar amb autonomia, competència i creativitat una investigació original que contribuïsca a l'avanç de la disciplina mitjançant un corpus de coneixements nous que meresquen ser coneguts per la comunitat científica.
 • CE5: Saber avaluar d'una forma realista i honesta el grau d'originalitat dels resultats de la pròpia investigació.
 • CE6: Comprendre i aplicar les últimes perspectives metodològiques o teòriques sobre creació artística i cultura visual, i ser capaços d'aplicar-les en la revisió de la historiografia acadèmica.
 • CE7: Conéixer i saber aplicar els mètodes i tècniques d'investigació propis de la Història de l'art.
 • CE8: Saber interpretar i editar fonts documentals i elaborar catàlegs raonats d'artistes i col·leccions.
 • CE9: Saber aplicar els coneixements i tècniques desenrotllades per les ciències i tècniques historiogràfiques que siguen d'utilitat per al coneixement i valoració dels fets artístics o estètics.
 • CE10: Saber llegir i interpretar textos escrits sobre qualsevol suport, que continguen informació relativa a la producció o recepció d'obres artístiques.
 • CE11: Conéixer les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) adequades per a les arts i les humanitats, i saber aplicar-les en l'elaboració de continguts audiovisuals.
 • CE12: Respondre a les exigencfias dels treballs científics, aplicant una metodologia pròpia de la Història de l'Art en la investigació: estat de la qüestió, hipòtesi de treball, busca de fonts, estudi del corpus d'obres, exposició raonada d'arguments i formulació de conclusions.

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre- maig).

Docència presencial (octubre  - juny).

Horaris

Es poden consultar els horaris i aules al següent enllaç (.pdf)

Coordinació del màster

Dra. María Inmaculada Rodríguez Moya, Departament d´Història, Geografia i Art. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Rafael Gil Salinas, Felipe Jérez, Cristina Vidal, José Martín, Mercedes Gómez-Ferrer i Víctor Mínguez.

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
María Inmaculada Rodríguez Moya
Telèfon: 964 729 633
mrodrigu@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Sergi Domènech (U.V.)

Coordinació del treball final de màster

 Felipe Jerez (U.V.)

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

CTIVITATS FORMATIVES

 • Classes teòriques participatives
 • Classes pràctiques o seminaris
 • Tutories Reglades
 • Altres
 • Treball autònom de l'estudiant
 • Redacció i presentació del Treball Final de Màster
 • Exposició oral del Treball Final de Màster

METODOLOGIES DOCENTS

 • Classes teòric/pràctiques. Inclouen seminaris, activitats pràctiques amb el seguiment i suport del professor i realització de treballs de mòdul
 • Lectures i anàlisi crítica de la bibliografia específica
 • Assistència a conferències i seminaris i altres activitats que es programen en el mòdul
 • Pràctiques en empreses tutoritzades
 • Treball Final de Màster

SISTEMES D'AVALUACIÓ

 • Seminaris i debats
 • Treball pràctic individual o en grup, escrit o oral
 • Portafoli. Recopilació dels treballs de l'estudiant al llarg del curs
 • Tutories Reglades
 • Redacció i presentació del Treball final de Màster
 • Exposició oral del Treball Final de Màster
 • Informe del centre de pràctiques

La distribució general de les activitats formatives (i la seua correspondència en hores de treball de l'estudiant) obeirà al següent patró:


ACTIVITATS PRESENCIALS (30% de la dedicació = 90 h.)
a) Classes teòriques participatives: entre el 15 i 25% de la dedicació de l'estudiant, en funció del caràcter de l'assignatura. Exposició dels continguts per part del professor/a amb la participació de l'estudiant. (Entre 1,8 i 3 crèdits).
b) Classes pràctiques o seminaris: fins a un 10% de la dedicació de l'estudiant, en funció del caràcter de l'assignatura. S'aspira a establir una relació efectiva entre els coneixements teòrics i la seua aplicació pràctica (descripció, anàlisi i interpretació cultural de les manifestacions artístiques, estudi de casos, aplicació de la terminologia específica, anàlisi i comentari de la historiografia i fonts). (Fins a 1,2 crèdits).
c) Tutories personalitzades i altres activitats: el 5% de la dedicació. El professor/a dirigeix el treball autònom de l'estudiant i resol les dificultats que aquest li plantege. (0,6 crèdits).

TREBALL AUTÒNOM DE L'ESTUDIANT (70% de la dedicació = 210 h.)
Cerca i selecció de la bibliografia i altres fonts, preparació de les classes i activitats, lectures recomanades, estudi dels continguts per a les proves escrites, redacció de les memòries i treballs pràctics, confecció del *portafolios, etc. (8,4 crèdits).

Els ensenyaments de postgrau en la Universitat de València i de la Universitat Jaume I estan integrades en la plataforma d'ensenyament a distància denominada "Aula virtual" en la respectiva Universitat, que constitueix un recurs de primer ordre per a la formació dels estudiants, complementari de les classes teòriques o pràctiques, els seminaris i la resta d'activitats complementàries. A través d'ella, docents i estudiants poden mantenir una comunicació permanent, programar activitats acadèmiques i disposar de materials, documents i tota classe d'informació referida als respectius cursos, així com revisar i qualificar les tasques formatives dels estudiants.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El Màster de “Història de l'art i cultura visual” proporciona una formació avançada en l'àmbit de les arts visuals, a través de l'especialització acadèmica en l'anàlisi de la producció artística i dels seus processos de creació i recepció a través del temps i les diverses cultures.

Té també per objecte preparar professionals amb un coneixement profund sobre el patrimoni artístic, amb capacitat per a intervindre en la seua conservació, difusió i gaudi social, així com per a promoure el coneixement crític de les diverses manifestacions artístiques contemporànies relacionades amb el món de la imatge.

Esta doble preparació acadèmica i professional s'adquirix a través del domini de la metodologia investigadora que faculte per a escometre tasques d'investigació en tots els àmbits de l'activitat artística, capacitant per a concebre i desenvolupar una investigació original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Història de l'Art.

Eixides professionals

Docència i investigació universitària, i en centres altament qualificats.
Investigació al servici de l'anàlisi, tutela i gestió del patrimoni artístic en administracions públiques i àmbit empresarial.
Documentació, producció i divulgació de continguts en equips professionals que operen en la interpretació del patrimoni artístic, la gestió cultural i el turisme cultural.
Documentació i investigació vinculades a museus, exposicions i grans esdeveniments culturals.
Assessorament tècnic en el mercat i la difusió de l'art en museus, galeries, subhasta, antiquaris, etc.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.