Enginyeria Industrial

15/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster recull l’experiència de les dues dècades que porta impartint-se la titulació d’Enginyeria Industrial en aquesta Universitat, i en aquest es consolida la formació generalista i multidisciplinària característica d’aquesta titulació. Aquesta formació fa possible que hui dia hi haja enginyers i enginyeres industrials en àrees tan diverses com gerència, direcció i gestió de la producció, gestió de compres, manteniment, disseny mecànic, elèctric i tèrmic de maquinària i equips, automatització i control, etc. La formació generalista és també la que fa que siga un professional molt valuós per a les xicotetes i mitjanes empreses, la qual cosa és corroborat per la gran demanda de treball existent. 

Els titulats egressats d'aquest Màster obtindran les atribucions professionals pròpies de l'Enginyer Industrial reconegudes pel Decret de 18 de setembre de 1935 (Gaseta de Madrid n.º 263, de 20-5-35). A més, podran accedir als programes de doctorat per a continuar la seua formació investigadora, segons l'indicat en el Reial decret 99/2011 (BOE 10-02-2011).

En estar en l'EEES, s'obté una titulació reconeguda i convalidable en qualsevol dels països membres de la Unió Europea i el seu nivell acadèmic és equiparable a un segon cicle d'Enginyeria Superior.

Es tracta d'un Màster de caràcter presencial, l'estructura del qual es basa en l'ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial. Es planteja en 90 ECTS, estructurats semestres de 30 crèdits cadascun. En cada semestre hi ha assignatures que pertanyen a tres mòduls, a més del treball final de màster:

 • Mòdul de Tecnologies Industrials (38 ECTS)
 • Mòdul de Gestió (22,5 ECTS)
 • Mòdul d'Instal·lacions, Plantes i Construccions Complementàries (20,5 ECTS)
 • Treball Final de Màster (9 ECTS)

El pla d'estudis es desenvolupa en tres semestres acadèmics (un curs i mig). El primer semestre comence en el mes de setembre. Els horaris de teoria, problemes i laboratori, estan concentrats principalment en els matins.

Els alumnes acollits al programa EURUJI cursen el Màster com a última etapa de la seua formació per a obtenir el doble títol d'Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I,  i el d'Enginyer per l'INSA de Lyon o Toulouse.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Atès que el Màster Universitari en Enginyeria Industrial va a habilitar per a una activitat professional regulada, les vies i els requisits d'accés s'ajusten a l'establit en l'Ordre CIN/311/2009 que regula aquest títol. Aquestes vies i requisits d'accés són:

Podrà accedir al Màster que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, qui haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial CIN/351/2009, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i la seua formació estar d'acord amb la qual s'estableix en l'apartat 5 de l'abans citada Ordre Ministerial. Apartat 4.2.1 declarat nul de ple dret per Sentència TS (Sala 3a, Secció 4a) de 30 octubre 2012.
Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acredite haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau que habilite per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial, d'acord amb la referida Ordre Ministerial.
Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguen en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'establisquen els complements de formació prèvia que s'estimen necessaris.

La Comissió de Titulació del Màster Universitari en Enginyeria Industrial serà l'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds d'accés i admetre les que considere segons els criteris establits.

Els criteris d'admissió que aplicarà la Comissió de Titulació de Màster seran els següents:

1. Els alumnes amb el títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials obtingut en la Universitat Jaume I (CIN-311/2009) tindran prioritat en l'admissió directa al Màster, fins a completar un contingent d'entrada de 60 places. Les sol·licituds d'aquests alumnes seran ordenades en funció de l'expedient i rendiment acadèmic.

2. La resta de places vacants, fins a completar el nombre de places de nou ingrés oferides podran ser cobertes per alumnes que complisquen els requisits d'accés abans esmentats a data de matricular-se.

3. La Comissió baremarà les sol·licituds d'admissió que estiguen dins de l'apartat anterior segons els següents criteris:

- Expedient. 40%. L'expedient es podrà afectar d'una sèrie de coeficients en funció de la Titulació del candidat, en els quals es valore el Grau, la Universitat i l'Adequació al perfil. Aquests coeficients seran fixats per la Comissió de Titulació de Màster i seran publics.

Titulació / Procedència

 • Graus amb Pla d’Estudis segons Ordre CIN/311/2009 (GETI, GIEnergia…)
  • UJI: -
  • No UJI: 0,7
 • Graus Enginyeria Rama Industrial amb Pla d’Estudis segons Ordre CIN/356/2009 (GIElèctric, GIMecànic, GIQuímic…)
  • UJI: 1
  • No UJI: *
 • Enginyeries Rama Industrial (pla d’estudi anterior a RD 1393/2007)
  • UJI: 0,9
  • No UJI: *
 • Enginyeries Tècniques Rama Industrial (pla d’estudi anterior a RD 1393/2007)
  • UJI: 0,9
  • No UJI: *
 • Graus Enginyeria Rama no Industrial (Disseny Industrial, Telecomunicacions, Informàtica…)
  • UJI: 0,6
  • No UJI: *
 • Enginyeries Tècniques Rama no Industrial (IT Disseny Industrial, Informàtica…)
  • UJI: 0,5
  • No UJI: *
 • Enginyeries Rama no Industrial (Eng. Camins, Teleco…)
  • UJI: 0,6
  • No UJI: *
 • Altres titulacions
  • UJI: 0
  • No UJI: 0

*A les titulacions no UJI se’ls reduirà el coeficiente en un 30% respecte a les corresponents titulaciones UJI

- Rendiment acadèmic (entès com el quocient entre els crèdits oficials del grau que ha cursat l'alumne (240cr. normalment) i els crèdits totals dels quals s'ha matriculat l'alumne en aquest grau). 25%

- Coneixement d'idiomes. 10%

- Experiència professional. 10%

- Entrevista personal. 15%

- Altres mèrits (opció a entrevista personal). 15%

Seran seleccionats aquells alumnes amb major puntuació obtinguda en la baremació.

· Els candidats amb titulacions no pertanyents a la branca de tecnologia i arquitectura, necessitarien cursar una gran quantitat de complements d'admissió, per la qual cosa se'ls considera amb un perfil d'ingrés no adequat, i no seran admesos al Màster d'Enginyeria Industrial. Als candidats amb aquest tipus de titulacions se'ls recomana cursar prèviament un Grau d'Enginyeria de la Branca Industrial i sol·licitar els reconeixements que considerin pertinents

4. La Comissió estudiarà els expedients dels alumnes seleccionats, per a establir els crèdits que han de cursar-se com a complements formatius per a obtenir el títol de Màster. L'establiment d'aquests crèdits es realitzarà en funció de les diferències entre el Pla d'Estudis del Grau d'Origen de l'alumne i el Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials impartit en la Universitat Jaume I, amb l'objectiu final que l'alumne que accedisca al Màster Universitari en Enginyeria Industrial tinga una sòlida base científica i tècnica.

Els crèdits a cursar es correspondran amb assignatures que conformen el Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials impartit en la Universitat Jaume I de Castelló.

En funció del contingut dels plans d'estudi de Grau que habiliten per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial impartits en la UJI, s'han seleccionat els complements de manera que els alumnes procedents d'aquests Graus adquirisquen la formació generalista/multidisciplinària el més similar possible a la qual adquireixen els alumnes que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de la UJI

A tots els sol·licitants que no hagen cursat en el seu Grau, una assignatura d'Estada en Pràctiques amb un contingut major o igual a 6cr., la Comissió li exigirà cursar l'assignatura ET1034 Pràctiques Externes (6cr.) del Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials de la UJI, com a complement formatiu.

En concret, per als Graus d'Enginyeria de la branca Industrial impartits en la Universitat Jaume I s'estableixen els següents complements formatius per a obtenir el títol de Màster:

GRAU D'ENGENYERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALS (CIN311/2009)
· Cap complement

GRAU D'ENGINYERIA MECÀNICA (CIN-351/2009)
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1030. Automatització Industrial
· ET1032. Informàtica Industrial

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA (CIN-351/2009)
Els alumnes amb la intensificació en Energia hauran de cursar:
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1028. Dibuix Industrial
· ET1026. Teoria d'Estructures
· ET1032. Informàtica Industrial
Els alumnes amb la intensificació en electrònica, automàtica i informàtica industrial, hauran de cursar:
· ET1037. Calor i Fred Industrial
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1028. Dibuix Industrial
· ET1026. Teoria d'Estructures

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA (CIN-351/2009)
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1032. Informàtica Industrial
· ET1030 Automatització Industrial
· ET1021. Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitja Tensió
· ET1026. Teoria d'Estructures

Pots consultar els complements formatius per al Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de productes ací.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 13,5 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

80 places.

Crèdits i import

90 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

Consulta preu del crèdit

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El Màster Universitari en Enginyeria Industrial proposat per la Universitat Jaume I consta de 90 crèdits d'assignatures obligatòries. Els noranta crèdits es distribueixen en 19 matèries/assignatures obligatòries i 1 amb caràcter “Treball final de màster” (que, per les seues característiques, ha de ser cursada obligatòriament per l'estudiant). Les assignatures estan agrupades en els mòduls establits per l'Ordre CIN/311/2009. Cada matèria inclou una assignatura.

El màster es cursarà en tres semestres acadèmics amb un contingut de 30 crèdits ECTS per semestre, la distribució en assignatures per semestres és la que es mostra en la taula següent:

Semestre 1 (S1M)

Assignatura/Matèria

 • Disseny de màquines (OB) (6 crèdits)
 • Disseny energètic de Màquines i instal·lacions tèrmiques (OB) (4,5 crèdits)
 • Anàlisi i disseny de processos químics (OB) (4,5 crèdits)
 • Electrònica industrial i instrumentació (OB) (4,5 crèdits)
 • Instal·lacions de fluids i màquines hidràuliques (OB) (4,5 crèdits)
 • Direcció d'empreses (OB) (3 crèdits)
 • Selecció de materials i tractaments superficials per aplicacions tecnològiques (OB) (3 crèdits)

Total: 30 crèdits

Semestre 2 (S2M)

Assignatura/Matèria

 • Construcció i arquitectura industrial (OB) (6 crèdits)
 • Prevenció de riscos, certificacions i auditories (OB) (4,5 crèdits)
 • Generació i distribució d'energia elèctrica (OB) (4,5 crèdits)
 • Automatització i control avançat de processos (OB) (4,5 crèdits)
 • Sistemes integrats de fabricació (OB) (4,5 crèdits)
 • Direcció de la innovació tecnològica (3 crèdits)
 • Enginyeria del transport (OB) (3 crèdits)

Total: 30 crèdits

Semestre 3 (S3M)

Assignatura/Matèria

 • Disseny i gestió de sistemes de producció (OB) (6 crèdits)
 • Direcció de projectes (OB) (4,5 crèdits)
 • Fonaments de comptabilitat i dret (OB) (4,5 crèdits)
 • Ampliació d'instal·lacions elèctriques (OB) (3 crèdits)
 • Instal·lacions de climatització (OB) (3 crèdits)
 • Treball de Final de Màster (TFM) (9 crèdits)

Total: 30 crèdits

Objectius

L'objectiu del Màster Universitari en Enginyeria Industrial per la Universitat Jaume I és la formació d'egressats amb totes les competències indicades en l'Ordre Ministerial CIN/311/2009 que habiliten per a l'exercici de la professió regulada d'Enginyer Industrial.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Enginyeria Industrial per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

• CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
• CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
• CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:

• CG1 - Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.
• CG2 - Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal•lacions i plantes.
• CG3 - Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
• CG4 - Realitzar investigació, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.
• CG5 - Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental.
• CG6 - Gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal•lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.
• CG7 - Poder exercir funcions de direcció general, adreça tècnica i adreça de projectes R+D+i en plantes, empreses i centres tecnològics.
• CG8 - Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris.
• CG9 - Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• CG10 - Saber comunicar les conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• CG11 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera autodirigido o autònom.
• CG12 - Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

• CE-TU01 - Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.
• CE-TU02 - Coneixement i capacitat per a projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
• CE-TU03 - Capacitat per al disseny i assaig de màquines.
• CE-TU04 - Capacitat per a l'anàlisi i disseny de processos químics.
• CE-TU05 - Coneixements i capacitats per al disseny i anàlisi de màquines i motors tèrmics, màquines hidràuliques i instal•lacions de calor i fred industrial
• CE-TU06 - Coneixements i capacitats que permeten comprendre, analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia.
• CE-TU07 - Capacitat per a dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.
• CE-TU08 - Capacitat per a dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de processos.
• CE-GES01 - Coneixements i capacitats per a organitzar i dirigir empreses.
• CE-GES02 - Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.
• CE-GES03 - Coneixements de dret mercantil i laboral.
• CE-GES04 - Coneixements de comptabilitat financera i de costos.
• CE-GES05 - Coneixements de sistemes d'informació a l'adreça, organització industrial, sistemes productius i logística i sistemes de gestió de qualitat.
• CE-GES06 - Capacitats per a organització del treball i gestió de recursos humans. Coneixements sobre prevenció de riscos laborals.
• CE-GES07 - Coneixements i capacitats per a l'adreça integrada de projectes.
• CE-GES08 - Capacitat per a la gestió de la Investigació, Desenvolupament i Innovació tecnològica
• CE-INS01 - Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes industrials.
• CE-INS02 - Coneixements sobre construcció, edificació, instal•lacions, infraestructures i urbanisme en l'àmbit de l'enginyeria industrial.
• CE-INS03 - Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d'estructures.
• CE-INS04 - Coneixement i capacitats per al projectar i dissenyar instal•lacions elèctriques i de fluids, il•luminació, climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis intel•ligents i instal•lacions de Seguretat.
• CE-INS05 - Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.
• CE-INS06 - Coneixements i capacitats per a realitzar verificació i control d'instal•lacions, processos i productes.
• CE-INS07 - Coneixements i capacitats per a realitzar certificacions, auditories, verificacions, assajos i informes.
• CE-PRO - Realització, presentació i defensa, una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria Industrial de naturalesa professional en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments.

Duració i calendari

Duració: tres semestres acadèmics.

 

Calendari escolar 2023 - 2024

Horaris

Els horaris per al curs 2023/2024 els podràs consultar ací.

Primer Semestre: del 11 de setembre fins al 22 de desembre

Segon Semestre: del 29 de gener fins al 24 de maig

 

Coordinació del màster

Emmanuela Moliner Cabedo. Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretari: David Hernández Figueirido
 • Vocals:  Pedro Rosado Castellano, Roberto Sanchis Llopis, Antonio Barba Juan, María Teresa Martínez Fernández, Antonio Pérez González, Valeria Ibáñez Forés, Néstor Aparicio Marín
 • Alumne: David Aguilella Antolí
 • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Emmanuela Moliner Cabedo

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Emmanuela Moliner Cabedo | Telèfon: 964 387 468 | molinere@uji.es

 

Mecanismes de coordinació docent

Tots els aspectes relacionats amb la gestió del màster han de ser tractats en la denominada Comissió de Títol del Màster en Enginyeria Industrial (CTMII). La composició i funcions d’aquesta Comissió ha de complir amb el Reglament de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Jaume I en la sessió 21 del dia 30 de març de 2012. En l’article 18 de la secció cinquena d’aquest Reglament s’estableix la composició de la comissió: estarà formada per:

REGLAMENT DE L’ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió número 21 del dia 30 de març de 2012)

Secció cinquena. Les comissions de titulació de màster

Article 18. Composició

1. Cada màster adscrit al centre ha de disposar d’una comissió de titulació de màster, la qual és l’òrgan d’assessorament encarregat de facilitar l’organització i la coordinació dels ensenyaments, i que està presidida per la direcció corresponent.

2. La comissió de titulació del màster està formada per:

• La direcció del màster, nomenada a aquest efecte pel Rectorat.

• Un mínim de dos membres i un màxim de vuit, del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, triats pel professorat del màster.

• Una persona en representació de l’estudiantat triada entre els delegats i delegades, i subdelegats i subdelegades del màster.

En tot cas, en la composició s’ha de procurar que estiguen representats els departaments participants en el màster. La comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretària.

3. La composició actual de cada comissió de titulació de màster de l’ESTCE es reflecteix en el catàleg que constitueix l’annex IV. Qualsevol canvi en la composició d’alguna de les comissions de titulació de màster ha de ser ratificada per la comissió coordinadora de màster i informat en la Junta de Centre.

4. La comissió de titulació de màster ha de seguir els criteris marcats per la comissió coordinadora de màster.

5. La comissió de titulació de màster s’ha de convocar sempre que la direcció del màster ho considere oportú o quan ho demanden la meitat dels seus membres.

Article 19. Funcions

La comissió de titulació de màster té les funcions següents:

• Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

• Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

• Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

• Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

• Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

• Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs finals de màster.

• Gestionar els recursos econòmics del màster, si és necessari.

• Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

• Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

• Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

• Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professor universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·labore en les activitats formatives del màster.

• Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establit en el títol.

• Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

• Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establit en la implantació del títol.

• Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

En tot cas, serà aplicable el que disposa l’article 16 de la Normativa d’estudis oficials de màster de la Universitat Jaume I.

Seguint amb la composició de la Comissió de Titulació del Màster d’Enginyeria Industrial s’ha d’intentar que entre els membres d’aquesta figure el director del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de l’UJI, per a una millor coordinació amb aquesta titulació, ja que la majoria dels seus alumnes tenen com a objectiu completar la seua formació cursant el màster en Enginyeria Industrial, una vegada aconseguit el títol de grau.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

 

David Hernández Figueirido | Telèfon: 964 38 74 71 | hernandd@uji.es

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

METODOLOGIA A UTILITZAR PER A l'ENSENYAMENT-APRENENTATGE

La metodologia seguida en les assignatures del present Màster combina un conjunt coherent de tècniques i accions que pretén optimitzar els resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

S'ha pretès cobrir una àmplia gamma de propostes metodològiques que implementades en les diferents assignatures possibiliten un aprenentatge més actiu de l'alumnat i complementen les formes més tradicionals d'ensenyament i al seu torn permeten al professorat adaptar-se d'una forma més específica a les competències que es pretenen cobrir en cadascuna de les assignatures.

La metodologia seguida en el màster combina les activitats presencials i de treball autònom de l'alumne que es descriuen a continuació:

Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.

Treball de laboratori: Mètode que consisteix en el desenvolupament per part dels alumnes d'un treball específic de laboratori científic-tecnològic sota la supervisió del professor. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb la qual ha de treballar l'alumne

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides

Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.

Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Aprenentatge cooperatiu o en equip: Enfocament interactiu d'organització del treball en l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupales.

Aprenentatge a través de l'aula virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del curriculum.

ACTIVITATS D'AVALUACIÓ

Cada assignatura té establit un sistema d'avaluació específica i que en tots els casos compleix un conjunt de criteris comuns:

Examen Final: suposa la realització d'un examen teòric-pràctic en finalitzar l'assignatura, amb un pes en la qualificació final que oscil·la entre el 70% i el 40%. Pot admetre diferents formats depenent de l'assignatura: examen tipus test, resolució de problemes, desenvolupaments teòrics, examen oral, etc.

Avaluació contínua: suposa la realització de diferents proves al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l'alumne, amb un pes en la qualificació final que oscil·la entre el 30% en assignatures de primers cursos, fins a un 60% en assignatures d'últim curs. Algunes de les proves d'avaluació contínua que poden realitzar-se són les indicades a continuació:
• Avaluació de pràctiques de laboratori a partir de les memòries i informes de pràctiques.
• Avaluació de tutoria (entrevista de tutorización, observació, memòries i informes, etc.).
• Avaluació de treballs acadèmics (resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.).
• Avaluació de presentacions orals.
• Avaluació de projectes en els quals l'alumne o un grup de diversos alumnes ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
• Avaluació de carpetes d'aprenentatge i/o portafolios: Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.
• Realització de proves curtes individuals al llarg del semestre.
• Etc.

Finalment, el Treball Final de Màster serà avaluat a partir dels continguts del projecte que l'alumne ha de desenvolupar com Treball Final de Màster i de la defensa del mateix davant un tribunal format per professors del grau. L'exposició oral serà pública i en finalitzar la mateixa, l'alumne quedarà a la disposició del tribunal per a contestar a les preguntes que aquest considere convenients. La documentació del Projecte contindrà els següents apartats com a mínim: Memòria, Pressupost, Plànols (si escau) i Plec de Condicions (si escau).

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Una vegada obtingut el títol de màster, l´alumnat pot continuar els seus estudis per a realitzar la seua tesi doctoral dins del programa de doctorat TIM (Tecnologies Industrials y Materials).

Eixides professionals

En els diferents estudis del mercat laboral que realitzen entitats privades i públiques anualment, l'Enginyer Industrial es troba entre els cinc perfils més cercats per les empreses, i per tant amb més ofertes de treball.

La seua formació científica, tècnica i econòmica li fa útil per a exercir diversos treballs, com:

• Disseny i dimensionament d'instal·lacions.
• Responsable de projecte
• Responsable de producte
• Responsable d'operació i explotació econòmica de grans instal·lacions
• Consultor i assessor
• Direcció general, tècnica o de gestió d'organitzacions
• Director de planificació estratègica, de sistemes de qualitat, de producció i de gestió mediambiental
• Adreça, planificació i supervisió d'equips multidisciplinaris
• Investigació, desenvolupament i innovació industrial

relacionats directa o indirectament amb molt diversos camps de diferents sectors:

Empresa Industrial:

 • Departament de Projectes

              - Oficina Tècnica
              - Àrea de R+D

 • Departament de Producció
 • Departament Comercial
 • Departament de Medi ambient
 • Departament de Manteniment
 • Adreça Tècnica

Administració Pública:

 • Economia i Hisenda
 • Indústria i Energia
 • Educació i Ciència
 • Medi ambient

Empresa de Serveis:

 • Comercializadora de Productes
 • Enginyeries
 • Consultories
 • Concessionàries de Serveis
 • Serveis de Manteniment 

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.