Treball final de màster

18/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’assignatura Treball de Final de Màster (TFM) consisteix en l’elaboració d’un treball tècnic en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides.

La documentació del treball ha de contindre els següents apartats com a mínim: memòria, pressupost, plànols (si escau) i plec de condicions (si escau).

Amb una antelació mínima de dos mesos respecte a la data de lliurament del TFM, ha de presentar-se al coordinador o coordinadora del màster la proposta del títol del TFM.

El contingut del TFM ha d’estar lligat a l’àmbit de les instal·lacions industrials o l’edificació, i tindre com a objectiu la millora de l’eficiència des dels punts de vista social, econòmic, ambiental i energètic.

La proposta del títol del TFM consta de dos documents:

 • Títol i resum del TFM.
 • Sol·licitud d’aprovació del títol, signat pel tutor o tutora o cotutors o cotutores

Pot ser tutor o tutora del TFM qualsevol professor o professora que tinga assignada docència en el màster. En el cas de TFM en règim de cotutoria, almenys un tutor o tutora ha tindre assignada docència en el màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat.

La proposta serà valorada per la Comissió de Titulació del Màster i els resultats es publicaran a l’Aula Virtual de l’assignatura SJF019 del curs en vigor.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.
 

Títols del treball final de màster oferits pel professorat:

 • Seguiment de la presència de fluorurs i borats en el districte ceràmic de Castelló. (Guillermo Monrós Tomás, monros@uji.es)
 • Gestió eficient de centres històrics / poblacions menors mitjançant l’anàlisi del parc edificat. (Juan A. García Esparza, juan.garcia@uji.es)
 • Estudi de l’envolupant d’edificis existents i anàlisis de solucions de rehabilitació, convencionals i innovadores. (Juan A. García Esparza, juan.garcia@uji.es)
 • Generació d’energia a partir de bioresidus : biosassecat, biometanització, biomassa. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Plans de gestió de residus en l’empresa. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Gestió, tractament i valorització de residus de construcció i demolició. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Producció de compost i vermicompost. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Disseny, gestió i clausura d’abocadors. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Avaluació d’impacte ambiental de projectes. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Autorització ambiental integrada d’una activitat sotmesa a la Directiva d’Emissions Industrials. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Anàlisi de risc ambiental d’una activitat en l’àmbit de la Llei de Responsabilitat ambiental. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Anàlisi de cicle de vida / Declaració ambiental d’un producte o servei. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Petjada de carboni/ambiental d’una organització. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Auditoria energètica d’una instal·lació de tractament de residus sòlids urbans. (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)
 • Aprofitament energètic de rebutjos de plantes de tractament de RSU. (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)
 • Disseny eficient de recollida de residus aplicant sistemes d’informació geogràfica (SIG). (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)
 • Estratègies d’identificació d’àrees de regeneració i renovació urbana a la Comunitat Valenciana. Casos d’estudi. (M. José Ruá Aguilar/rua@uji.es)
 • Proposta d’indicadors de sostenibilitat urbana adaptada a nuclis amb problemes de despoblació. (M. José Ruá Aguilar/rua@uji.es).
 • Disseny d’una passarel·la amb coberta solar fotovoltaica. (Francisco Fabregat, fabresan@uji.es)
 • Aprofitament energètic en façanes solars: dissenys òptims per a diferents orientacions. (Francisco Fabregat, fabresan@uji.es).
 • Anàlisi de la viabilitat de construcció d’un habitatge passivhaus a Castelló. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de la viabilitat de construcció d’un habitatge bioclimàtic a Castelló. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de les estratègies d’eficiència energètica i sostenibilitat en edificis educatius. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de les possibilitats de rehabilitació de grups d’habitatge social de Castelló: possibles casos d’estudi; Grup Cooperació, Grup la Pau, Grup Sant Vicent Ferrer… (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de les possibilitats de reciclatge/reutilització/revaloració dels residus de la producció de la carxofa de Vinaròs. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)
 • Anàlisi de les possibilitats de revaloració dels residus de la construcció. (Ángel Pitarch, angel.pitarch@uji.es)

 

D’altra banda, també hi ha l’opció que l’alumnat propose un títol de TFM al professorat expert en el tema.

Més informació ací.

Informació proporcionada per: InfoCampus