11/05/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a obtenir el títol del Màster, el/a alumne/a haurà de cursar 33 ECTS corresponents a les assignatures comunes, 12 ECTS de l'especialitat triada i el TFM de 15 ECTS.

Assignatures comunes

Una part dels objectius bàsics del Màster estan relacionats amb la sostenibilitat en instal·lacions industrials i en l'edificació. Dins de les assignatures comunes s'han inclòs aquelles relacionades amb la sostenibilitat i l'eficiència en l'ús de recursos que, a més, siguen d'interès a ambdues especialitats.

D'altra banda, també s'han inclòs aquelles assignatures relacionades amb l'eficiència energètica i que són comunes a tots dos perfils.

En la següent taula es descriu les assignatures comunes:

Primer curs i primer semestre:

 • Gestió i avaluació de la sostenibilitat (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Aprofitament i valorització de residus (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Viabilitat i Planificació de projectes (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Instal·lacions de climatització (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència energètica en instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eines de certificació energètica (OB) (4,5 créditos ECTS)
 • Eficiència en el transport de fluids (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència en instal·lacions elèctriques (OB) (3 crèdits ECTS)

Primer curs i segon semestre:

 • Auditoria i gestió energètica (OB) (3 crèdits ECTS)

Les intensificacions en Instal·lacions Industrials i Edificació constitueixen les dues especialitats que contempla el Màster. L'alumne, en funció del seu perfil, haurà de triar una d'elles i cursar-la completa.

Especialitat en Instal·lacions Industrials

L'especialitat en Instal·lacions Industrials consta de quatre assignatures de 3 ECTS cadascuna. Està destinat a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l'eficiència energètica en instal·lacions industrials.

Primer curs i segon semestre

 • Emmagatzemament d'energia mitjançant fluids (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència en xarxes de gas i vapor (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Recuperació energètica en indústria. Opcions i tecnologies (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència energètica en refrigeració (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries que componen l'especialitat en Instal·lacions Industrials

Especialitat en Edificació

La segona especialitat en Edificació consta de 4 assignatures de 3 ECTS cadascuna. Està destinada a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l'eficiència energètica en l'edificació.

Primer curs i segon semestre

 • Arquitectura bioclimàtica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Rehabilitació energètica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Sostenibilitat urbana (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Construcció sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries que componen l'especialitat en Edificació

Treball de Final de Màster.

Per a obtenir el títol del Màster serà necessari realitzar i defensar el Treball de Final de Màster (TFM). Aquesta assignatura és de caràcter obligatori i es cursa en el segon semestre. A l'inici del curs les diferents àrees de coneixement que participen en el Màster deuran proposar diferents títols de TFM amb els seus respectius tutors i la Comissió de Titulació del Màster deurà aprovar-los. Els alumnes deuran triar el TFM que més s'ajuste a les seues expectatives abans de la conclusió del primer mes lectiu. El tutor del TFM serà, al seu torn, el tutor responsable de l'alumne per a totes les qüestions relacionades amb el Màster. L'estimació de la càrrega de treball que comporta el TFM és de 15 crèdits.

Oferta total i matriculació

L'oferta total del Màster està composta de 72 crèdits ECTS, dels quals els alumnes deuen superar un mínim de 60 crèdits per a obtenir el títol oficial del Màster amb les restriccions que s'assenyalen a continuació.

Restriccions en el disseny curricular

- Per a obtenir el títol oficial del Màster serà necessari que els alumnes cursen, realitzen i defensen de forma satisfactòria el Treball de Final de Màster assignat per la Comissió Acadèmica del Màster.

- Serà necessari cursar els 12 crèdits d'una de les dues especialitats del Màster

Informació proporcionada per: InfoCampus