Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La metodologia seguida en les assignatures del present Màster combina un conjunt coherent de tècniques i accions que pretén optimitzar els resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

S'ha pretès cobrir una àmplia gamma de propostes metodològiques que implementades en les diferents assignatures possibiliten un aprenentatge més actiu de l'alumnat i complementen les formes més tradicionals d'ensenyament i al seu torn permeten al professorat adaptar-se d'una forma més específica a les competències que es pretén cobrir en cadascuna de les assignatures.

La metodologia seguida en el màster combina activitats presencials i treball autònom de l'alumne:

Activitats presencials:

- Lliçons magistrals participatives: exposició de continguts mitjançant presentació del professor, tant teòrics com a pràctics, potenciant la participació activa de l'alumnat.

- Sessions de desenvolupament de casos pràctics i/o projectes: tècniques de treball en petits grups o individual, supervisada pel docent, en la qual els alumnes han de realitzar l'estudi intensiu d'un tema gestionant tant els recursos d'informació com la planificació del propi treball.

- Sessions de laboratori: activitats desenvolupades amb equipament especialitzat (sala d'ordinador, laboratori, etc.) orientada a una millor comprensió dels conceptes teòrics.

- Tutories: període d'instrucció amb un contacte més personalitzat entre alumne professor.

- Visites tècniques: sessions impartides fora de l'aula i orientades a connectar amb la realitat industrial i fomentar en l'alumnat una major coneixement pràctic i professional de la docència impartida.

Treball autònom:

- Estudi teòric-pràctic: estudi de continguts impartits en les sessions presencials.

- Treball teòric-pràctic: preparació d'activitats a lliurar/presentar en les sessions presencials: seminaris, recerques, memòries, pràctiques, sessions de laboratori, projectes, etc.

- Treball virtual en xarxa: desenvolupament d'activitats a través d'Internet i recolzades en l'eina de docència de l'Aula Virtual de la Universitat Jaume I: accés a documentació, tutoria on-line, fòrums de discussió, realització en grup de treballs proposats, auto-avaluacions, cerca i distribució d'informació, etc.

Els alumnes disposaran de la documentació específica necessària (presentacions, documentació cientificotècnica, casos pràctics, programari, revistes, articles, material de consulta, bibliografia,...etc.) al començament de cada assignatura. D'aquesta manera es pretén aconseguir un major seguiment de les sessions presencials i conseqüentment un aprofitament més eficient de la docència per part de l'alumnat.

Tenint en compte la temàtica tractada en la màster, la ràpida evolució i les grans millores tecnològiques a les quals estan subjectes les matèries impartides, tota la documentació emprada en les assignatures del màster seran revisades de forma anual.

D'aquesta forma es pretén que la informació proporcionada siga el més actualitzada possible i també que continga els últims avanços de cada camp.

El màster té una orientació principalment professional, amb el que una part obligatòria és la realització de Treball Fi de Màster, dirigit per un dels professors del màster. Aquest treball pràctic pretén vincular als alumnes amb l'activitat professional a desenvolupar amb les competències desenvolupades al llarg del màster.

La divisió anteriorment descrita entre treball presencial i treball autònom d'alumne respon també a les noves directives d'ensenyament, on prenen especial importància les activitats autònomes de l'alumne, ja que potencien una major qualitat i eficàcia de l'aprenentatge. La relació entre temps dedicat a activitats presencials i treball autònom pot variar en funció del tipus de treball i de l'assignatura o professor.

En el cas particular del present màster s'ha establit un criteri comú de divisió entre treball presencial (30%) i treball autònom de l'alumne (70%) per a totes les assignatures impartides. En aquest aspecte, cal destacar la gran importància que adquireix el conjunt d'activitats de treball realitzades de forma autònoma per l'alumne.

La programació docent dels diferents mòduls i assignatures del màster s'ha establit dins del marc d'aplicació dels crèdits ECTS (European Credit Transfer System) representatiu de l'Espai de Formació Superior Europeu i definit per la Declaració de Bolonya.

La definició d'un crèdit ECTS s'estableix en funció de la càrrega de treball o conjunt d'activitats a desenvolupar per l'alumnat (student work), integrant tant les activitats presencials com les autònomes. Al llarg d'aquest programa de màster s'ha establit una correspondència de 25 hores de treball total de l'alumne per cada crèdit ECTS. Tenint en compte aquesta relació de ECTS/hores de treball, i també la relació establida entre treball presencial/autònom, cada crèdit ECTS equivaldrà a 7.5 hores de treball presencial. Al seu torn, els 60 crèdits que ha de cursar l'alumne per a completar aquest màster, suposen un total de 1500 hores de treball totals.

Una part important dins de l'organització de la docència és establir un conjunt en activitats que servisquen per a arreplegar informació de l'aprenentatge realitzat per l'alumne, és a dir, definir les tècniques d'avaluació de l'aprenentatge.

Cada assignatura té establit un sistema d'avaluació específica i que en tots els casos compleix un conjunt de criteris comuns:

Una part important en el correcte funcionament del màster és l'opinió de l'alumnat, amb el que es realitzaran enquestes de satisfacció dels estudiants sobre diversos aspectes: avaluació del procésde metodologia-aprenentatge, avaluació del professorat, assignatures i treball de final de màster, possibles millores, etc.

Ja que un dels objectius importants del màster és la inserció laboral de l'alumnat, es realitzarà un seguiment dels alumnes participants en el màster una vegada finalitzat, per a facilitar i avaluar la seua inserció professional.

Informació proporcionada per: InfoCampus