Competències genèriques i específiques

11/05/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG03 - Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG04 - Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C01 - Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.
 • C02 - Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.
 • C03 - Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.
 • C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.
 • C05 - Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.
 • C06 - Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i l'eficiència energètica.
 • C07 - Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica.
 • C08 - Evaluar la sostenibilidad de sistemas desde las perspectivas social, económica, ambiental y energética.
 • C09 - Planificar i gestionar projectes.
Informació proporcionada per: InfoCampus