Eficiència Energètica i Sostenibilitat

19/10/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster s’imparteix a la Universitat Jaume I  des del curs acadèmic 2007/08. En les seues setze edicions, 290 persones han obtingut el títol de màster universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat. A partir del curs 2018/19, el pla d’estudis s’ha actualitzat i adaptat al nou context universitari, tenint en compte l’experiència del professorat i les noves demandes derivades dels canvis normatius en l’àmbit de l’eficiència energètica i sostenibilitat.

El màster està dissenyat amb una orientació professional i el seu objectiu general és proporcionar els coneixements específics necessaris per a analitzar i optimitzar instal·lacions sostenibles des del punt de vista social, econòmic, ambiental i energètic, tant en la indústria com en l’edificació.

Es dirigeix tant a futurs professionals com a professionals en exercici dins dels camps relacionats amb les instal·lacions industrials i l’edificació.

El Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat és un Màster Universitari avalat per l'ANECA (BOE 10/07/2018) i té caràcter professional (DOGV pla d'estudis).

 

Entitats col·laboradores

Imatge empreses col·laboradoreslogotip Evolutia    

 

UBE
Pol. Ind. El Serrallo, s/n
Telf.: 964738000
12100 Castellón
www.ube.es


SGS
Av. Ingeniero Serrano Lloveras, 6
Telf.: 964288093
12100 Castellón
www.sgs.es


Evolutia
c/ Mª Rosa Molas 40 - 1 C3, Castelló de la Plana
T/Fax: 96 422 24 39
www.evolutia.eu/

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al màster serà necessari aplicar una baremació per a determinar l'accés.

Els criteris de valoració de mèrits tindran en compte tant el currículum (expedient acadèmic, experiència professional, formació, coneixement de llengües d'interès científic) com una entrevista personal.

Els criteris de valoració de mèrits seran establits per la Comissió de Títol de màster en cada procés de valoració.

Difusió dels criteris de selecció

Els requisits d'accés al màster i els criteris de baremació es faran públics a través de les pàgines web i dels taulers d'anuncis oficials de la Universitat Jaume I.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o per crèdits cursats en títols propis.

Oferta de places

35 places.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

Per a obtenir el títol del Màster, el/a alumne/a haurà de cursar 33 ECTS corresponents a les assignatures comunes, 12 ECTS de l'especialitat triada i el TFM de 15 ECTS.

Assignatures comunes

Una part dels objectius bàsics del Màster estan relacionats amb la sostenibilitat en instal·lacions industrials i en l'edificació. Dins de les assignatures comunes s'han inclòs aquelles relacionades amb la sostenibilitat i l'eficiència en l'ús de recursos que, a més, siguen d'interès a ambdues especialitats.

D'altra banda, també s'han inclòs aquelles assignatures relacionades amb l'eficiència energètica i que són comunes a tots dos perfils.

En la següent taula es descriu les assignatures comunes:

Primer curs i primer semestre:

 • Gestió i avaluació de la sostenibilitat (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Aprofitament i valorització de residus (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Viabilitat i Planificació de projectes (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Instal·lacions de climatització (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència energètica en instal·lacions de climatització i aigua calenta sanitària (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eines de certificació energètica (OB) (4,5 créditos ECTS)
 • Eficiència en el transport de fluids (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència en instal·lacions elèctriques (OB) (3 crèdits ECTS)

Primer curs i segon semestre:

 • Auditoria i gestió energètica (OB) (3 crèdits ECTS)

Les intensificacions en Instal·lacions Industrials i Edificació constitueixen les dues especialitats que contempla el Màster. L'alumne, en funció del seu perfil, haurà de triar una d'elles i cursar-la completa.

Especialitat en Instal·lacions Industrials

L'especialitat en Instal·lacions Industrials consta de quatre assignatures de 3 ECTS cadascuna. Està destinat a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l'eficiència energètica en instal·lacions industrials.

Primer curs i segon semestre

 • Emmagatzemament d'energia mitjançant fluids (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència en xarxes de gas i vapor (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Recuperació energètica en indústria. Opcions i tecnologies (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eficiència energètica en refrigeració (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries que componen l'especialitat en Instal·lacions Industrials

Especialitat en Edificació

La segona especialitat en Edificació consta de 4 assignatures de 3 ECTS cadascuna. Està destinada a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l'eficiència energètica en l'edificació.

Primer curs i segon semestre

 • Arquitectura bioclimàtica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Rehabilitació energètica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Sostenibilitat urbana (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Construcció sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries que componen l'especialitat en Edificació

Treball de Final de Màster.

Per a obtenir el títol del Màster serà necessari realitzar i defensar el Treball de Final de Màster (TFM). Aquesta assignatura és de caràcter obligatori i es cursa en el segon semestre. A l'inici del curs les diferents àrees de coneixement que participen en el Màster deuran proposar diferents títols de TFM amb els seus respectius tutors i la Comissió de Titulació del Màster deurà aprovar-los. Els alumnes deuran triar el TFM que més s'ajuste a les seues expectatives abans de la conclusió del primer mes lectiu. El tutor del TFM serà, al seu torn, el tutor responsable de l'alumne per a totes les qüestions relacionades amb el Màster. L'estimació de la càrrega de treball que comporta el TFM és de 15 crèdits.

Oferta total i matriculació

L'oferta total del Màster està composta de 72 crèdits ECTS, dels quals els alumnes deuen superar un mínim de 60 crèdits per a obtenir el títol oficial del Màster amb les restriccions que s'assenyalen a continuació.

Restriccions en el disseny curricular

- Per a obtenir el títol oficial del Màster serà necessari que els alumnes cursen, realitzen i defensen de forma satisfactòria el Treball de Final de Màster assignat per la Comissió Acadèmica del Màster.

- Serà necessari cursar els 12 crèdits d'una de les dues especialitats del Màster

Objectius

El Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es planteja com a objectius generals:

 • Oferir una visió rigorosa i crítica de les normatives actuals en el camp de l'eficiència, l'estalvi energètic i medi ambient tant en la indústria com en l'edificació.
 • Dotar als tècnics de la formació científica i tecnològica que els permeta complir amb les normatives actuals, i que siguen capaços d'afrontar els reptes tecnològics en eficiència energètica i protecció mediambiental, tant actuals com a futurs, i que al seu torn tinga criteri propi en l'aplicació de les mateixes.
 • Dotar a l'alumne dels coneixements necessaris perquè siga capaç d'intervenir en la gestió mediambiental de la indústria.
 • Inculcar una major sensibilitat davant el medi ambient als tècnics, perquè puguen tenir un criteri que respecte el medi ambient a l'hora d'afrontar nous projectes.
 • Aprendre les bases tècniques i científiques que permeta la realització d'auditories energètiques, tant en indústria com en edificació, i que sàpien prendre les mesures correctores adequades.
 • Obtenir un coneixement de la gestió de les energies alternatives que poden ser útils en la indústria i l'edificació, coneixent les seues limitacions i normatives actuals, així com l'estat actual de la seua tecnologia i aplicació.
 • Crear una oferta formativa en la matèria abans definida en sintonia amb el procés de creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior dins del cicle de formació de postgrau, de manera que supose una plataforma per a lal'actualització de coneixements, la pràctica de l'aprenentatge al llarg de tota la vida i l'accés al cicle de doctorat.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG03 - Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG04 - Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C01 - Analitzar i aplicar el marc normatiu i la gestió de les energies renovables, cogeneració i valorització de residus.
 • C02 - Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.
 • C03 - Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.
 • C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.
 • C05 - Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.
 • C06 - Realitzar certificacions, auditories i verificacions aplicables a l'àmbit de la sostenibilitat i l'eficiència energètica.
 • C07 - Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica.
 • C08 - Evaluar la sostenibilidad de sistemas desde las perspectivas social, económica, ambiental y energética.
 • C09 - Planificar i gestionar projectes.

Duració i calendari

Duració: el màster té una durada d'un curs acadèmic (octubre 2023 / setembre 2024)

Docència presencial: octubre 2023 / juny 2024.

Calendari curs 2023 - 2024

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2023/24 ací.

 

Coordinació del màster

Antonio Gallardo Izquierdo. Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció de l'UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretària: Loles Bovea Edo
 • Vocals: Ramón Cabello López, Joaquín Navarro Esbrí, Sergio Chiva Vicent, María José Ruá Aguilar, Ángel Miguel Pitarch Roig, Leonor Hernández López
 • Estudiantat: Delegat
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Antonio Gallardo Izquierdo

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Antonio Gallardo Izquierdo
Telèfon: 964 728 187
masterenergia@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster


Antonio Gallardo Izquierdo
Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció de la UJI.


El treball de final de màster el pot tutelar qualsevol professor o professora que imparteix docència en el màster.
 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Antonio Gallardo Izquierdo
Telèfon: 964 728 187
masterenergia@uji.es

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

La metodologia seguida en les assignatures del present Màster combina un conjunt coherent de tècniques i accions que pretén optimitzar els resultats d'aprenentatge de l'alumnat.

S'ha pretès cobrir una àmplia gamma de propostes metodològiques que implementades en les diferents assignatures possibiliten un aprenentatge més actiu de l'alumnat i complementen les formes més tradicionals d'ensenyament i al seu torn permeten al professorat adaptar-se d'una forma més específica a les competències que es pretén cobrir en cadascuna de les assignatures.

La metodologia seguida en el màster combina activitats presencials i treball autònom de l'alumne:

Activitats presencials:

- Lliçons magistrals participatives: exposició de continguts mitjançant presentació del professor, tant teòrics com a pràctics, potenciant la participació activa de l'alumnat.

- Sessions de desenvolupament de casos pràctics i/o projectes: tècniques de treball en petits grups o individual, supervisada pel docent, en la qual els alumnes han de realitzar l'estudi intensiu d'un tema gestionant tant els recursos d'informació com la planificació del propi treball.

- Sessions de laboratori: activitats desenvolupades amb equipament especialitzat (sala d'ordinador, laboratori, etc.) orientada a una millor comprensió dels conceptes teòrics.

- Tutories: període d'instrucció amb un contacte més personalitzat entre alumne professor.

- Visites tècniques: sessions impartides fora de l'aula i orientades a connectar amb la realitat industrial i fomentar en l'alumnat una major coneixement pràctic i professional de la docència impartida.

Treball autònom:

- Estudi teòric-pràctic: estudi de continguts impartits en les sessions presencials.

- Treball teòric-pràctic: preparació d'activitats a lliurar/presentar en les sessions presencials: seminaris, recerques, memòries, pràctiques, sessions de laboratori, projectes, etc.

- Treball virtual en xarxa: desenvolupament d'activitats a través d'Internet i recolzades en l'eina de docència de l'Aula Virtual de la Universitat Jaume I: accés a documentació, tutoria on-line, fòrums de discussió, realització en grup de treballs proposats, auto-avaluacions, cerca i distribució d'informació, etc.

Els alumnes disposaran de la documentació específica necessària (presentacions, documentació cientificotècnica, casos pràctics, programari, revistes, articles, material de consulta, bibliografia,...etc.) al començament de cada assignatura. D'aquesta manera es pretén aconseguir un major seguiment de les sessions presencials i conseqüentment un aprofitament més eficient de la docència per part de l'alumnat.

Tenint en compte la temàtica tractada en la màster, la ràpida evolució i les grans millores tecnològiques a les quals estan subjectes les matèries impartides, tota la documentació emprada en les assignatures del màster seran revisades de forma anual.

D'aquesta forma es pretén que la informació proporcionada siga el més actualitzada possible i també que continga els últims avanços de cada camp.

El màster té una orientació principalment professional, amb el que una part obligatòria és la realització de Treball Fi de Màster, dirigit per un dels professors del màster. Aquest treball pràctic pretén vincular als alumnes amb l'activitat professional a desenvolupar amb les competències desenvolupades al llarg del màster.

La divisió anteriorment descrita entre treball presencial i treball autònom d'alumne respon també a les noves directives d'ensenyament, on prenen especial importància les activitats autònomes de l'alumne, ja que potencien una major qualitat i eficàcia de l'aprenentatge. La relació entre temps dedicat a activitats presencials i treball autònom pot variar en funció del tipus de treball i de l'assignatura o professor.

En el cas particular del present màster s'ha establit un criteri comú de divisió entre treball presencial (30%) i treball autònom de l'alumne (70%) per a totes les assignatures impartides. En aquest aspecte, cal destacar la gran importància que adquireix el conjunt d'activitats de treball realitzades de forma autònoma per l'alumne.

La programació docent dels diferents mòduls i assignatures del màster s'ha establit dins del marc d'aplicació dels crèdits ECTS (European Credit Transfer System) representatiu de l'Espai de Formació Superior Europeu i definit per la Declaració de Bolonya.

La definició d'un crèdit ECTS s'estableix en funció de la càrrega de treball o conjunt d'activitats a desenvolupar per l'alumnat (student work), integrant tant les activitats presencials com les autònomes. Al llarg d'aquest programa de màster s'ha establit una correspondència de 25 hores de treball total de l'alumne per cada crèdit ECTS. Tenint en compte aquesta relació de ECTS/hores de treball, i també la relació establida entre treball presencial/autònom, cada crèdit ECTS equivaldrà a 7.5 hores de treball presencial. Al seu torn, els 60 crèdits que ha de cursar l'alumne per a completar aquest màster, suposen un total de 1500 hores de treball totals.

Una part important dins de l'organització de la docència és establir un conjunt en activitats que servisquen per a arreplegar informació de l'aprenentatge realitzat per l'alumne, és a dir, definir les tècniques d'avaluació de l'aprenentatge.

Cada assignatura té establit un sistema d'avaluació específica i que en tots els casos compleix un conjunt de criteris comuns:

Una part important en el correcte funcionament del màster és l'opinió de l'alumnat, amb el que es realitzaran enquestes de satisfacció dels estudiants sobre diversos aspectes: avaluació del procésde metodologia-aprenentatge, avaluació del professorat, assignatures i treball de final de màster, possibles millores, etc.

Ja que un dels objectius importants del màster és la inserció laboral de l'alumnat, es realitzarà un seguiment dels alumnes participants en el màster una vegada finalitzat, per a facilitar i avaluar la seua inserció professional.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Doctorat

Amb el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat (EES) es pot accedir al Programa de Doctorat en Tecnologies Industrials i Materials (TIM), pertanyent a la Universitat Jaume I.

Eixides professionals

El màster s'ha dissenyat amb una orientació professional.

Les eixides professionals específiques de l'Especialitat en Instal•lacions Industrials són:

 • Expert en el disseny i desenvolupament de projectes d'instal•lacions de cogeneració, recuperació d'energia, transport eficient de fluids, instal•lacions de combustió i instal•lacions frigorífiques o de producció artificial de fred en la industria.
 • Tècnic en manteniment i revisió d'instal•lacions tèrmiques.
 • Auditor energètic d'instal•lacions industrials.
 • Auditor o consultor en l'aplicació de mesures d'eficiència energètica en la indústria.
 • Gestor de projectes en empreses de serveis energètics.
 • Responsable comercial de sistemes i productes d'estalvi energètic en la indústria.
 • Responsable d'eficiència energètica i gestió mediambiental en la indústria.
 • Responsable de la gestió ambiental i energètica en la indústria.

Les eixides professionals específiques de l'Especialitat d'Edificació són:

 • Projectista, director d'obra, director de l'execució material o coordinador de projectes d'eficiència energètica en edificació nova, rehabilitació d'edificis existents i urbanisme.
 • Projectista, director d'obra, director de l'execució material o coordinador de projectes d'arquitectura sostenible en edificació.
 • Tècnic en entitats de control de qualitat de l'edificació (ECCE) en els camps de Compliment CTE, Avaluació prestacions vida útil, Avaluació Energètica de l'Edificació i Avaluació de la Sostenibilitat.
 • Auditor de certificacions energètiques en edificació.
 • Responsable comercial de sistemes i productes d'eficiència energètica en edificació.
 • Expert en el disseny del condicionament d'edificis mitjançant sistemes naturals.
 • Expert en el disseny, gestió i desenvolupament de projectes d'instal•lacions solars fotovoltaiques, solars tèrmiques, de geotermia, sistemes eficients de climatització en l'edificació.
 • Expert en el disseny i implantació de mesures sostenibles i bioclimàtiques en edificació.
 • Tècnic en avaluació de la sostenibilitat global de projectes d'edificació a partir de criteris establits en marques de qualitat.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.