Coordinació docent

01/04/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La coordinació del pla d'estudis s'estableix en dues etapes:

1º) Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster (CCA) procedeix abans de l'inici de cada curs acadèmic a revisar el temari de les diferents matèries a impartir, cuidant que no apareguen solapaments innecessaris entre aquestes, i garantint la qualitat i actualitat dels continguts impartits.

2º) Coordinació durant el curs acadèmic:

a.- La Direcció del Màster, delegada per la CCA, atendrà aquelles situacions en les quals es plantege, tant per alumnes com per docents, exigències de coordinació entre les matèries que no s'hagueren previst amb anterioritat.

b.- La Direcció del Màster en col·laboració amb la CCA, cuidarà que la totalitat de l'alumnat tinga assignat un tutor del treball de fi de Màster. La coordinació i orientació a l'alumnat recaurà en els tutors designats a aquest efecte per la CCA.

c.- La Direcció del Màster recaptarà dels coordinadors de matèria els problemes de gestió acadèmica que sorgisquen i estudiarà les seues peticions de modificació (vegeu fitxes corresponents en l'Apartat 5.5.1.4 de cada matèria).

Informació proporcionada per: InfoCampus