Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ACTIVITATS FORMATIVES

 • Classe teòrica.
 • Classe pràctica.
 • Estudi independent de l'alummno/a.
 • Elaboració de la memòria del Treball Fi de Màster.
 • Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster.
 • Assistència a seminaris.
 • Treball autònom de discussió i comentari de seminaris.
 • Tutories.

METODOLOGIES DOCENTS

 • Classes teòrica presencial per a presentar els continguts teòrics essencials de la matèria.
 • Classes pràctiques presencials, relatives a la resolució de problemes, estudis de casos, amb aplicació de tècniques, presentacions orals, debats, individualment i/o en equip.
 • Tutorització del treball autònom de l'estudiant: resolució de dubtes, ajuda en plantejament i resolució de treballs, etc.

SISTEMES D'AVALUACIÓ

 • Examen escrit realitzat al final del curs que constarà de preguntes teòriques i pràctiques.
 • Avaluació de les activitats pràctiques desenvolupades per l'alumne durant el curs, a partir de l'elaboració de treballs, exposicions orals i resolució de problemes.
 • Avaluació contínua de l'estudiant, basada en la seua participació i implicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Presentació oral d'activitats desenvolupades en grup, incloent informes, casos pràctics, exercicis i/o qüestions.
 • Memòria elaborada del Treball de Fi de Màster.
 • Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster.
Informació proporcionada per: InfoCampus