Competències genèriques i específiques

01/04/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Gestió personal del temps d'aprenentatge: habilitats per a l'organització, planificació i presa de decisions en el procés d'aprenentatge de coneixements avançats en economia.

CG2 - Desenvolupar la capacitat crítica, impulsar la inquietud i l'interès investigador en l'àmbit de l'economia, especialitzar-se en el maneig de material bibliogràfic, en la utilització de bases de dades econòmiques i programes matemàtics i estadístic economètrics, així com aprendre a transmetre de forma adequada els resultats d'investigadora a través d'articles científics i ponències en congressos.

CG3 - Obtenir la capacitat d'abstracció i raonament lògic imprescindibles per al desenvolupament de models econòmics: capacitat per a expressar-se utilitzant llenguatges formals, gràfics i simbòlics, per a aplicar mètodes analítics i matemàtics a l'economia i per a relacionar i manipular conceptes seguint un propòsit.

CG4 - Obtenir capacitats lingüístiques i tecnològiques: capacitat per a utilitzar l'anglès en l'àmbit científic de l'economia i per a utilitzar les TIC en l'àmbit de l'estudi i la investigació de l'economia.

CG5 - Obtenir capacitats socials per a treballar en equip: capacitat per a coordinar activitats, compromís ètic i responsable, capacitat de lideratge i mobilització, importants per a la gestió econòmica i d'equips de direcció.

CG6 - Aplicar els coneixements adquirits en la identificació d'eixides professionals i jaciments d'ocupació, així com adquirir les habilitats personals que faciliten la inserció i desenvolupament professional. Per a això: conèixer i saber usar les tècniques i eines de cerca d'ocupació i considerar l'emprenedoria com una alternativa professional.

CG7 - Saber fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement i el respecte a: a) els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, incloent el desenvolupament d'un llenguatge integrador i igualitari que propicie la visibilitat de les dones); b) els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i c) els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Desenvolupament de la comunicació oral i escrita amb un llenguatge integrador i igualitari

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Saber identificar el mercat rellevant i el model de competència més ajustat al comportament estratègic dels agents en el mercat.

CE02 - Conèixer el paper de l'estat en l'anàlisi dels mercats i les institucions.

CE03 - Saber utilitzar adequadament les tècniques economètriques aplicades a l'anàlisi del funcionament de l'economia.

CE04 - Saber manejar bases de dades i el seu processament utilitzant les tècniques i els paquets informàtics més adequats i actuals.

CE05 - Disseny d'entorns experimentals per a analitzar el comportament dels agents econòmics quan l'obtenció de dades reals és molt complexa.

CE06 - Conèixer les bases de dades i bibliogràfiques necessàries per a la realització de treballs de recerca econòmica.

CE07 - Conèixer les interrelacions entre la situació econòmica internacional, els desequilibris macroeconòmics d'un país i el paper de la política monetària i de la política fiscal.

CE08 - Ser capaços d'analitzar tècnicament els continguts dels informes oficials dels principals organismes internacionals: IMF, OECD, World Bank, WTO, així com d'elaborar informes professionals per a organismes de similar nivell.

CE09 - Diferències en els determinants i efectes dels tipus de canvi nominals i reals, tant en el curt com en el llarg termini.

CE10 - Dissenyar marcs teòrics i models avançats de contrast empíric de les teories del comportament d'agents econòmics i institucions.

CE11 - Saber analitzar els models de competència imperfecta en els mercats tant baix certitud com amb informació imperfecta i incompleta.

CE12 - Conèixer la regulació dels mercats i implementació de les polítiques microeconòmiques.

CE13 - Adquirir un coneixement rigorós i formalitzat dels models de consum i estalvi, models neoclàssics de creixement i teories del cicle de negocis.

CE14 - Aprendre a formular models teòrics, com ara models d'equilibri general dinàmic estocàstic (DSGE models), i models d'optimització intertemporal.

CE15 - Adquirir pràctica amb el maneig de programes per a la modelització macroeconòmica, com ara Matlab o Dynare

Informació proporcionada per: InfoCampus