26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aquest màster ofereix una formació de qualitat que combina l’ensenyament avançat de l’economia des d’un enfocament més específic en el coneixement de l’organització dels mercats, la presa de decisions dels agents econòmics i l’economia internacional. El màster té com a objectiu proporcionar a l’estudiantat tant una visió àmplia i rigorosa de la disciplina com les eines analítiques necessàries per a dur a terme una anàlisi econòmica sòlida. L’estudiantat del màster interactuarà amb professorat que té una excel·lent reputació i una àmplia experiència en investigació i docència. La majoria del professorat posseeix títols de postgrau d’universitats de gran prestigi internacional (London School of Economics, Universitat de Warwick, University College  London, Queen Mary and Westfield College, Universitat d’Illinois, Universitat de Michigan, College of Europe, entre altres).

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió


En el cas de llicenciatures o graus se sol·licitaran dues cartes de presentació signades per professorat de les seues respectives llicenciatures o títols previs o de qualsevol altre programa acadèmic. En el cas de diplomatures es requerirà la superació de 30 crèdits complementaris a la seua formació. La Comissió de Coordinació Acadèmica, o en qui ella delegue, decidirà les assignatures que s’han de cursar en el grau en Economia d'entre les assignatures de la intensificació curricular Empresa i Economia.

 

Requisit de coneixement d'anglès

L'estudiantat ha d'acreditar almenys una de les següents opcions:

· Nivell B2, o equivalent.

· Acreditació d'haver cursat estudis reglats previs (batxiller, grau o postgrau) en anglès.

· La Comissió Acadèmica del màster podrà contemplar la possibilitat de realitzar una entrevista amb l'estudiant o estudianta per a determinar si efectivament el seu coneixement d'anglès s'adequa a les necessitats del màster.

 

Criteris d'admissió i ponderacions

Es consideren els següents criteris d'admissió, amb el pes en el total de la baremació indicat en parèntesi:

· Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic: 80%

· Afinitat curricular (haver cursat amb anterioritat assignatures afins al màster, incloent assignatures analítiques, matemàtiques i estadístiques): 20%

 

Perfil recomanat

    • Economia: tots els esments.

    • Negocis: GIB, ADE, ADE-Dret.

    • Intel·ligència i Analítica de Negocis.

    • Ciència i enginyeria: Ciència de Dades, Matemàtiques, Física i Enginyeria.

    • Altres graus amb contingut tècnic o quantitatiu.

Oferta de places

El nombre de places oferides cada curs acadèmic és de 30, de les quals, 15 s'ofereixen a la Universitat Jaume I i 15 a la Universitat de València.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

MÒDUL Obligatori: 23 ECTS

- Macroeconomia (Macroeconomics) - 5 ECTS

- Microeconomia (Microeconomics) - 5 ECTS

- Econometria (Econometrics) - 5 ECTS

- Mètodes quantitatius (Quantitave Methods) - 5 ECTS

- Seminari en Economia (Seminar in Economics) - 3 ECTS

MÒDUL Optatiu General (a triar 2 per l'estudiant): 10 ECTS

- Macroeconometría (Macroeconometrics) - 5 ECTS

- Temes de Macroeconomia Internacional (Topics in International Macroeconomics) - 5 ECTS

- Economia basada en Agents (Agent-based Economics) - 5 ECTS

- Economia Experimental (Experimental Economics) - 5 ECTS

- Economia del Comportament (Behavioural Economics) - 5 ECTS

MÒDUL Optatiu Específic (a triar 3 per l'estudiant): 15 ECTS

- Big data en Economia (Big data in Economics) - 5 ECTS

- Microeconometría (Microeconometrics) - 5 ECTS

- Comerç Internacional (International Trade) - 5 ECTS

- Integració Monetària i Financera (Monetary and Financial Integration) - 5 ECTS

- Economia del Transport (Transport Economics) - 5 ECTS

- Economia Industrial (Industrial Economics) - 5 ECTS

- Teoria de Jocs i Economia de la Informació (Game Theory and Economics of Information) - 5 ECTS

- Economia del Medi Ambient (Environmental Economics) - 5 ECTS

MÒDUL Treball Fi de Màster: 12 ECTS

Total de crèdits per a l'estudiant (5 obligatòries + 5 optatives + TFM) = 60 ECTS

Objectius

L'objectiu fonamental del Màster en Economia és la formació d'experts/as en economia en els seus diferents vessants temàtics: economia teòrica (macroeconomia i microeconomia), econometria, economia internacional, economia industrial i economia del comportament. Aquesta fi s'aconsegueix través de la consecució de diversos objectius formatius específics:

1) adquirir coneixements sobre com es comporten els agents econòmics;

2) comprendre el funcionament dels mercats, fonamentalment quan aquests es comporten de manera imperfecta;

3) aprendre l'instrumental necessari per a analitzar les conductes dels agents econòmics i dels mercats, tant qualitativament com quantitativament;

4) integrar el paper de l'estat en l'anàlisi dels mercats i les institucions tant des de la perspectiva de la regulació dels mercats com de la implementació de les polítiques microeconòmiques;

5) entendre i analitzar els complexos processos d'integració econòmica des d'un punt de vista global i regional. Comprendre i mesurar els efectes interns dels processos d'integració, tant estàtics com dinàmics.

6) comprendre i mesurar els efectes externs de la integració econòmica sobre la política comercial i les negociacions polítiques internacionals (reforma de les institucions, la competència internacional…), amb especial recalcament en el cas de la UE;

7) comprendre i analitzar els principals problemes del procés d'internacionalització econòmica: comportament de les empreses multinacionals, negociacions comercials, deute exterior, ajuda al desenvolupament, determinants de la inversió estrangera directa, determinants del creixement i del desenvolupament econòmic, avantatges i costos dels moviments migratoris, factors que expliquen la localització (deslocalització) de l'activitat econòmica.

Per tant, l'objectiu general del Màster en Economia és formar a especialistes en un camp que inclou tant els processos d'integració econòmica i el comerç internacional com la gestió estratègica de l'empresa i de les organitzacions que es deriva de l'anàlisi del comportament dels agents implicats. Aquesta especialització, al costat d'una destacada preparació en l'ús de mètodes quantitatius aplicats a l'economia, permet la realització de labors d'estudi, assessorament i disseny d'estratègies d'empreses, sectors, mercats específics i serveis d'estudi tant nacionals com internacionals.

En particular, el Màster en Economia pretén formar a especialistes que puguen incorporar-se tant a organismes internacionals, administracions públiques i serveis d'estudi com a mitjanes i grans empreses, industrials i de serveis, com per exemple:

1) Nivell internacional: Direccions Generals de defensa de la competència, assessorament de la Comissió Europea, Gabinets d'estudi del parlament i Serveis d'estudi d'Organismes Internacionals,

2) Nivell nacional: Organismes reguladors, Agències de defensa de la competència, Serveis d'estudis de bancs, ministeris i Gabinets d'assessorament, 3) Nivell autonòmic: Organització i gestió de parcs tecnològics, Xarxes d'instituts tecnològics, Agències regionals de promoció de la innovació i Conselleries d'innovació, de ciència o d'empresa, i 4) Nivell local, Gestió de zones de prioritària industrialització, Agències de desenvolupament local.

Les organitzacions i organismes internacionals, nacionals i autonòmics demanden aquest tipus de professionals amb la finalitat de: a) definir la seua estratègia i adaptar-se als reptes de la internacionalització i competència creixents, b) enfrontar-se a un entorn regulador cada vegada més sofisticat i exigent, la qual cosa requereix d'especialistes formats específicament en l'àmbit multidisciplinari que proposa i abasta aquest Màster.

La competència global i sofisticació de la regulació local, impliquen per a les organitzacions internacionals, nacionals i autonòmiques la necessitat d'autèntics especialistes en economia internacional i industrial que es puguen integrar, entre altres, en els seus departaments de planificació, innovació, gestió estratègica, o de recursos humans.

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Gestió personal del temps d'aprenentatge: habilitats per a l'organització, planificació i presa de decisions en el procés d'aprenentatge de coneixements avançats en economia.

CG2 - Desenvolupar la capacitat crítica, impulsar la inquietud i l'interès investigador en l'àmbit de l'economia, especialitzar-se en el maneig de material bibliogràfic, en la utilització de bases de dades econòmiques i programes matemàtics i estadístic economètrics, així com aprendre a transmetre de forma adequada els resultats d'investigadora a través d'articles científics i ponències en congressos.

CG3 - Obtenir la capacitat d'abstracció i raonament lògic imprescindibles per al desenvolupament de models econòmics: capacitat per a expressar-se utilitzant llenguatges formals, gràfics i simbòlics, per a aplicar mètodes analítics i matemàtics a l'economia i per a relacionar i manipular conceptes seguint un propòsit.

CG4 - Obtenir capacitats lingüístiques i tecnològiques: capacitat per a utilitzar l'anglès en l'àmbit científic de l'economia i per a utilitzar les TIC en l'àmbit de l'estudi i la investigació de l'economia.

CG5 - Obtenir capacitats socials per a treballar en equip: capacitat per a coordinar activitats, compromís ètic i responsable, capacitat de lideratge i mobilització, importants per a la gestió econòmica i d'equips de direcció.

CG6 - Aplicar els coneixements adquirits en la identificació d'eixides professionals i jaciments d'ocupació, així com adquirir les habilitats personals que faciliten la inserció i desenvolupament professional. Per a això: conèixer i saber usar les tècniques i eines de cerca d'ocupació i considerar l'emprenedoria com una alternativa professional.

CG7 - Saber fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç tecnològic, social o cultural dins d'una societat basada en el coneixement i el respecte a: a) els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, incloent el desenvolupament d'un llenguatge integrador i igualitari que propicie la visibilitat de les dones); b) els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i c) els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Desenvolupament de la comunicació oral i escrita amb un llenguatge integrador i igualitari

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Saber identificar el mercat rellevant i el model de competència més ajustat al comportament estratègic dels agents en el mercat.

CE02 - Conèixer el paper de l'estat en l'anàlisi dels mercats i les institucions.

CE03 - Saber utilitzar adequadament les tècniques economètriques aplicades a l'anàlisi del funcionament de l'economia.

CE04 - Saber manejar bases de dades i el seu processament utilitzant les tècniques i els paquets informàtics més adequats i actuals.

CE05 - Disseny d'entorns experimentals per a analitzar el comportament dels agents econòmics quan l'obtenció de dades reals és molt complexa.

CE06 - Conèixer les bases de dades i bibliogràfiques necessàries per a la realització de treballs de recerca econòmica.

CE07 - Conèixer les interrelacions entre la situació econòmica internacional, els desequilibris macroeconòmics d'un país i el paper de la política monetària i de la política fiscal.

CE08 - Ser capaços d'analitzar tècnicament els continguts dels informes oficials dels principals organismes internacionals: IMF, OECD, World Bank, WTO, així com d'elaborar informes professionals per a organismes de similar nivell.

CE09 - Diferències en els determinants i efectes dels tipus de canvi nominals i reals, tant en el curt com en el llarg termini.

CE10 - Dissenyar marcs teòrics i models avançats de contrast empíric de les teories del comportament d'agents econòmics i institucions.

CE11 - Saber analitzar els models de competència imperfecta en els mercats tant baix certitud com amb informació imperfecta i incompleta.

CE12 - Conèixer la regulació dels mercats i implementació de les polítiques microeconòmiques.

CE13 - Adquirir un coneixement rigorós i formalitzat dels models de consum i estalvi, models neoclàssics de creixement i teories del cicle de negocis.

CE14 - Aprendre a formular models teòrics, com ara models d'equilibri general dinàmic estocàstic (DSGE models), i models d'optimització intertemporal.

CE15 - Adquirir pràctica amb el maneig de programes per a la modelització macroeconòmica, com ara Matlab o Dynare

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre  / maig).

Calendari Acadèmic

Coordinació del màster

Dr. Jaume García Segarra, Departament d'Economia. Universitat Jaume I

Altres membres de la Comissió de Titulació:

Dr. Miguel Ginés Vilar, Departament d'Economia. Universitat Jaume I

Dra. Inmaculada Martínez Zarzoso, Departament d'Economia. Universitat Jaume I

Dra. Eva Camacho Cuena, Departament d'Economia. Universitat Jaume I

 
INFORMACIÓ ACADÈMICA:
 
Maria José Gil Moltó| 964 387652
Jaume García Segarra   | 964 387636

Coordinació de pràctiques en empresa

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

La coordinació del TFM es realitza entre les dues universitats: Universitat Jaume I i Universitat de València.

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

ACTIVITATS FORMATIVES

 • Classe teòrica.
 • Classe pràctica.
 • Estudi independent de l'alummno/a.
 • Elaboració de la memòria del Treball Fi de Màster.
 • Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster.
 • Assistència a seminaris.
 • Treball autònom de discussió i comentari de seminaris.
 • Tutories.

METODOLOGIES DOCENTS

 • Classes teòrica presencial per a presentar els continguts teòrics essencials de la matèria.
 • Classes pràctiques presencials, relatives a la resolució de problemes, estudis de casos, amb aplicació de tècniques, presentacions orals, debats, individualment i/o en equip.
 • Tutorització del treball autònom de l'estudiant: resolució de dubtes, ajuda en plantejament i resolució de treballs, etc.

SISTEMES D'AVALUACIÓ

 • Examen escrit realitzat al final del curs que constarà de preguntes teòriques i pràctiques.
 • Avaluació de les activitats pràctiques desenvolupades per l'alumne durant el curs, a partir de l'elaboració de treballs, exposicions orals i resolució de problemes.
 • Avaluació contínua de l'estudiant, basada en la seua participació i implicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Presentació oral d'activitats desenvolupades en grup, incloent informes, casos pràctics, exercicis i/o qüestions.
 • Memòria elaborada del Treball de Fi de Màster.
 • Presentació i defensa pública del Treball de Fi de Màster.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Superar els estudis proporciona a l'estudiantat la garantia d'obtindre coneixements analítics i tècnics necessaris per a exercir treballs d'alta exigència en organitzacions internacionals (OCDE, FMI, OIT, etc.), institucions públiques (ministeris, bancs centrals, Comissió Europea, etc.), companyies privades (empreses financeres i de consultoria), departaments d'investigació i universitats. Aquest màster també és molt recomanable per als candidats i candidates que cursen estudis de postgrau en el nostre programa de doctorat o altres prestigiosos programes de doctorat a Espanya i a l'estranger.

Eixides professionals

 • Organitzacions internacionals (OECD, FMI, OIT, Banc Mundial, etc.).
 • Institucions de política pública (ministeris, bancs centrals, Comissió Europea, etc.).
 • Empreses privades, tant financeres com de consultoria.
 • Departaments d'investigació i universitats (incloent el nostre programa de doctorat o altres prestigiosos  programes de  doctorat a Espanya i a l'estranger).
 • Programa de doctorat vinculat a aquest màster.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.