Disseny i Fabricació

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu del màster és millorar i complementar la formació dels titulats i titulades de grau dels àmbits de l’enginyeria industrial i del disseny, en els camps del disseny i la fabricació de productes industrials i del disseny i fabricació de maquinària, camps amb nombroses eixides professionals. L’enfocament és fonamentalment pràctic i orientat al desenvolupament de projectes i l’ús de les tecnologies CAD/CAM/CAE.

L’accés al màster es contempla per a diferents perfils d’entrada: titulats i titulades del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, grau en Enginyeria Mecànica, grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i titulats i titulades amb perfil de formació similar.

L’enfocament del màster és fonamentalment de tipus professional, encara que també es contempla com un possible accés al doctorat.

 

Més informació:  www.mdf.uji.es

Logos diversos

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Fonamentalment el Màster es dirigeix a:

 • Professionals de l´àmbit industrial que desitgen millorar la seua formació en el camp del disseny i la fabricació de productes o d´equipament industrial.
 • Titulats en Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
 • Titulats en Enginyeria Tècnica Industrial en qualsevol especialitat.
 • Titulats en Enginyeria Industrial.
 • Graduats en Enginyeria Mecànica
 • Graduats en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
 • Graduats en Enginyeria Elèctrica
 • Graduats en Enginyeria en Tecnologies Industrials

La comissió de gestió del màster aprovarà les admissions al màster sobre la base dels expedients i en cas que el nombre de sol·licituds excedisca les places disponibles s´aplicarà el següent barem per a avaluar als candidats:

 • Expedient acadèmic: 70%.
 • Experiència professional: 15%.
 • Experiència en R+D: 5%.
 • Publicacions: 5%.
 • Cartes de recomanació: 5%.

La Comissió de Titulació del Màster és l'òrgan encarregat de l'aprovar l'admissió d'alumnes al màster. Aquesta comissió podrà revisar anualment els requisits d'admissió i el curriculum necessari per a l'accés al Màster.

El procés d'admissió d'estudiants al Màster consistirà en les següents fases:

1. Presentació de la sol·licitud d'admissió.

2. Procés d'entrevistes personals a aquells candidats que es considere necessari per provenir de titulacions no afins a les matèries del Màster. L'objectiu d'aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el Màster. En el cas d'estudiants estrangers, aquesta entrevista també té com a objecte determinar els coneixements de l'alumne en anglès i espanyol.

3. Publicació de la resolució d'alumnes admesos per part de la Comissió de Titulació del Màster.

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al Màster, serà necessari aplicar una baremación que tinga en compte l'expedient acadèmic (considerant la titulació d'origen), currículum i cartes de recomanació presentades. En aquest cas s'aplicaria una puntuació de cort d'acord amb el barem.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

Matrícula en el Màster Universitari en Disseny i Fabricació:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Disseny i Fabricació l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 11 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

30 places.

Crèdits i import

75 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

Consulta preu del crèdit

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El màster en Disseny i  Fabricació s'obté després de cursar 75 crèdits ECTS i es compon de quatre bloques fonamentals:

 • Un bloc d'homogeneïtzació, de 4 crèdits ECTS, optatiu, en funció del perfil d'entrada de l'alumne.
 • Un bloc comú obligatori, de 37 crèdits ECTS
 • Un bloc d'intensificació optatiu, de 19 crèdits ECTS, durant el segon semestre, entre dues alternatives:
 • Disseny de Producte
 • Disseny de Maquinària
 • Un treball de final de màster obligatori, de 15 crèdits ECTS, durant el tercer semestre i, optativament unes pràctiques externes (aquestes pràctiques són curriculars però no s'exigeixen de forma obligatòria per a obtenir el títol).

Relació de matèries, agrupades en blocs i mòduls, que componen el màster:

Bloc d'homogeneïtzació (optatiu, l'alumne ha de cursar 4 crèdits ECTS)

Mòdul: Homogeneïtzació (4 crèdits ECTS) - 1 semestre

 • Metodologies de Disseny (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Esbossos de Disseny Industrial (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Electrònica Bàsica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Complements de Disseny Mecànic (OP) (2 crèdits ECTS)

Bloc comú obligatori (obligatori, l'alumne ha de cursar 37 crèdits ECTS)

Mòdul: Innovació i Disseny - 1 semestre

 • Treball d'Innovació i Disseny (OB) (2 crèdits ECTS)
 • Innovació i Patents (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny Conceptual Assistit per Ordinador (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Selecció de Materials i Processos de Fabricació (OB) (3 crèdits ECTS)

Mòdul: Disseny i Fabricació Assistits por Ordinador I - 1 semestre

 • Treball de Disseny i Fabricació Assistits per Ordinador (OB) (2 crèdits ECTS)
 • Disseny Assistit per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Enginyeria Assistida per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fabricació Assistida per Ordinador I (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Gestió del Disseny i Fabricació (OB) (2 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster: Fase Conceptual (OB) (2 crèdits ECTS)

Mòdul: Disseny i Fabricació Assistits per Ordinador II - 2 semestre

 • Disseny Assistit per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Enginyeria Assistida per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fabricació Assistida per Ordinador II (OB) (3 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster: Fase Preliminar (OB) (2 crèdits ECTS)

Bloc d'intensificació (optatiu, l'alumne ha de cursar 19 crèdits ECTS. Ha de seleccionar una de las dues opcions d'intensificació completa)

Intensificació en Disseny de Producte (19 crèdits ECTS):

Mòdul: Disseny i Fabricació Sostenibles - 2 semestre

 • Treball de Disseny i Fabricació Sostenibles (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Nous materials i processos (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ecodisseny (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fabricació Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Mòdul: Prototipat i Llançament de Productes - 2 semestre

 • Treball de Prototipatge i Llançament de Productes (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Prototipatge Digital i Prototipat Físic (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Eines Multimèdia en Disseny Industrial (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Tendències i Promoció de Productes (OP) (3 crèdits ECTS)

Intensificació en Disseny de Maquinària (19 crédits ECTS):

Mòdul: Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària - 2 semestre

 • Treball de Disseny Mecànic i Seguretat de Maquinària (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Transmissions i Sistemes de Guiatge en Maquinària (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny de Mecanismes (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Seguretat i Ergonomia de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)

Mòdul: Accionamient i Control de Màquines - 2 semestre

 • Treball d'Accionamient i Control de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Selecció i Control d'Accionamients Elèctrics (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Accionamients Pneumàtics i Hidràulics (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Automatització de Màquines (OP) (2 crèdits ECTS)

Bloc de Treball de Final de Màster (l'alumne ha de cursar un mínim de 15 crèdits ECTS)

 • Treball de Final de Màster Professional* (TFM) (15 crèdits ECTS - 3 semestre)
 • Treball de Final de Màster Investigació* (TFM) (15 crèdits ECTS - 3 semestre)
 • Pràctiques Externes** (PE) (12 crèdits ECTS - 3 semestre)

* L'alumne pot optar per realitzar el treball de final de màster amb un perfil professional o investigador.

** Les pràctiques externes són optatives, de manera que l'estudiant pot triar cursar-les o no. En cas que las curse figuraran en el seu expedient del títol. No són obligatòries per a obtenir el títol.

Objectius

L’objectiu del màster universitari en Disseny i Fabricació és aconseguir que l’estudiantat obtinga un coneixement profund i aplicat del procés de disseny i fabricació, incloent-hi el desenvolupament dels aspectes creatius, tècnics, organitzatius i d’ús de les modernes eines assistides per ordinador, per a poder incrementar el nivell tecnològic de les empreses dedicades al disseny i fabricació de productes industrials o de maquinària i béns d’equip.

 

Objectius generals comuns

 • Coneixement de les etapes i metodologies pròpies del procés de disseny i fabricació i capacitat per a posar-les en pràctica de manera eficient.
 • Capacitat per a aplicar programari científic i tècnic a la síntesi, anàlisi i gestió en el procés de disseny i fabricació.
 • Coneixement i capacitat de selecció dels materials i procediments de fabricació aplicables al disseny de productes industrials i de maquinària.
 • Capacitat per a considerar adequadament en el disseny consideracions econòmiques, mediambientals, ergonòmiques i de seguretat.
 • Desenvolupar projectes de disseny en grup, organitzar el treball i estructurar projectes relacionats amb productes de consum o màquines.
 • Interpretar, presentar i defensar eficientment documents tècnics i projectes de disseny i desenvolupament de producte o màquines tant de manera oral com escrita.
 • Crear noves solucions de disseny i valorar i comparar la innovació obtinguda en el disseny i desenvolupament de productes i màquines, aplicant el coneixement tècnic.

 

Les competències exigibles en la intensificació de Disseny de Productes són les següents:

 • OP1. Capacitat per a abordar la sostenibilitat del producte en tot el seu cicle de vida, considerant aspectes mediambientals en el disseny, en la selecció de materials i en l’optimització de processos de fabricació.
 • OP2. Analitzar i aplicar nous materials i processos avançats de fabricació per a obtenir peces i productes amb millors prestacions.
 • OP3. Capacitat per a l’ús de les noves tecnologies en el disseny formal i artístic, junt amb el prototipatge digital i ràpid de productes industrials.
 • OP4. Coneixement de les aplicacions de les noves tecnologies per a la gestió del disseny industrial, el desenvolupament col·laboratiu i la promoció i difusió del producte.

 

Les competències exigibles en la intensificació de Disseny de Maquinària són les següents:

 • OM1. Coneixement de l’estructura general de les màquines, capacitat per a comprendre el seu funcionament i per al disseny complet d’aquestes.
 • OM2. Capacitat per al disseny d’elements mecànics, mecanismes i sistemes de transmissió i per a la seua combinació eficient per a complir les funcions necessàries en les màquines i equips industrials.
 • OM3. Capacitat per a seleccionar accionaments adequats per a les màquines i dissenyar el sistema de control associat a aquests.
 • OM4. Capacitat per a dissenyar i programar sistemes automàtics per a maquinària.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Disseny i Fabricació per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

OC1.- Coneixement de les etapes i metodologies pròpies del procés de disseny i fabricació i capacitat per a posar-les en pràctica de forma eficient.

OC2.- Capacitat per a aplicar programari científic i tècnic a la síntesi, anàlisi i gestió en el procés de disseny i fabricació.

OC3.- Coneixement i capacitat de selecció dels materials i procediments de fabricació aplicables al disseny de productes industrials i de maquinària

OC4.- Capacitat per a considerar adequadament en el disseny consideracions econòmiques, mediambientals, ergonòmiques i de seguretat.

OC5.- Desenvolupar projectes de disseny en grup, organitzar el treball i estructurar projectes relacionats amb productes de consum o màquines.

OC6.- Interpretar, presentar i defensar eficientment documents tècnics i projectes de disseny i desenvolupament de producte o màquines tant de forma oral com a escrita.

OC7.- Crear nous solucions de disseny i valorar i comparar la innovació obtinguda en el disseny i desenvolupament de productes i màquines, aplicant el coneixement tècnic.

Duració i calendari

Duració: tres semestres (octubre 2021 / novembre 2022).
Docència presencial: octubre 2021 / juny 2022.

Calendari curs 2021 - 2022

Coordinació del màster

José Vicente Abellán NebotDepartament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny de l’UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Vocals: Pedro P. Company Calleja, Jaume Gual Ortí, Carlos Vicente Ariño Latorre, María Dolores Bovea Edo, Antonio Pérez González 
 • Estudiantat: Delegat del màster, David Calle Benito
 • Representant en la Comissió Coordinadora del màster: José Vicente Abellán Nebot

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
José Vicente Abellán Nebot
Telèfon: 964 728 186 | abellan@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinació de pràctiques en empresa la realitza la coordinació del màster.

Coordinació del treball final de màster

José Vicente Abellán Nebot
Telèfon: 964 728 186 | abellan@uji.es

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Metodologia docent
La metodologia docent és un dels aspectes més importants en la implantació d'un nou sistema docent adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Segons l'opinió de la major part de la comunitat educativa universitària el nou model docent hauria de potenciar molt més l'ensenyament centrat en l'aprenentatge de l'alumne i menys en la docència del professor. Açò passa per una major part de les hores del alumno dedicades al autoaprenentatge i menys hores de lliçons magistrals.
La proposta de metodologia per al Màster es basa en aquestes idees i potenciarà especialment, tant en las metodologies docents com en l'avaluació, el treball autònom i en grup amb la finalitat de fomentar una major implicació de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge. D'acord amb açò i amb els criteris generals considerats en la Universitat Jaume I per a les titulacions de postgrau, per cada crèdit ECTS s'estima en mitjana que un 30% correspon a activitats en presència del professorat, mentre que el resta corresponen a treball autònom de l'alumne. Considerant 25 hores de treball de l'estudiant per cada ECTS s'obté el següent desglossament primari en les activitats de l'estudiant: 

1 ECTS = 25 hores de las quals, en mitjana:

 •  7.5 hores en presència del professor
 • 17.5 hores de treball autònom, individual o en grup, i estudi

Aquest desglossament és una estimació mitjana. En algunes matèries la presencialitat podría ser algo superior a estos valores y en otras en cambio inferior.
Les metodologies docents principals que s'empraran en el Màster es poden classificar en:

Amb presència del professor:

 •  Lliçó magistral, en la qual el professor desenvoluparà coneixements inicials mínims, amb l'objectiu de donar una visió general a l'alumne de la matèria explicada i orientar les claus per al posterior aprofundiment i aprenentatge autònom.
 • Problemes o casos pràctics, en els quals el professor i els alumnes debatran i analitzaran la resolució de problemes o casos pràctics de disseny o fabricació en aspectes relacionats amb la matèria corresponent. En alguns casos aquests debats de casos pràctics es podran realitzar de forma virtual, a través de fòrums de l'assignatura.
 • Pràctiques en taller o laboratori, tutelades pel professor, en les quals es potenciarà el coneixement pràctic dels elements tècnics, processos de fabricació i maquinària d'interès per a les diferents matèries del Màster.
 • Pràctiques en aula informàtica, tutelades pel professor, en les quals els alumnes practiquen, ajudats pel professor, sobre l'ús de programari específic, bases de dades o fonts d'informació en internet.
 • Visites a empreses, en les quals els alumnes, acompanyats del professor podran comprovar in situ el funcionament del procés de disseny i/o fabricació en alguna empresa i potenciar els coneixements pràctics i de la realitat industrial.
 • Exposicions orals, en les quals un alumne o grup d'ells realitza una presentació oral d'un treball o projecte, normalment amb ajuda de mitjans audiovisuals, davant un o més professors del Màster, incloent una defensa del treball davant les qüestions plantejades pels professors.
 • Examen o avaluació, oral o per escrit, en presència del professorat.
 • Tutoria personal, en la qual l'alumne acudeix al professor de forma individual per a la consulta de dubtes relacionats amb la matèria.

Treball autònom:

 •  Estudi individual, basat en les anotacions de classe, la bibliografia recomanada o altres fonts d'informació, incloent lliçons interactives a través de pàgines web. És important donada la reduïda quota de presencialitat que es prentende usar en el Màster.
 • Treballs en aula informàtica, en les quals l'alumne ha de practicar o desenvolupar treballs emprant programari i/o equips de les aules informàtiques de la universitat, però treballant de forma autònoma, sense el suport del professor.
 • Treballs o projectes individuals, en els quals l'alumne ha de desenvolupar un treball o projecte relacionat amb una o diverses matèries o amb totes les matèries del Màster, suposant tot un procés de cerca d'informació, síntesi, anàlisi i preparació de documentació.
 • Treballs o projectes en grup, iguals als anteriors però realitzats en cooperació entre diversos alumnes, incloent les mateixes activitats que els treballs individuals més altres com la coordinació i repartiment de tasques, comunicació entre els membres del grup i reunions de treball.

En qualsevol cas es potenciarà l'ús de metodologies docents centrades en l'autoaprenentatge, més que en l'ús de la lliçó magistral, fomentant d'aquesta manera les tècniques per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, que va a ser cada vegada més important donada la ràpida evolució de la tecnologia i del món industrial i empresarial.
És de destacar la inclusió d'un treball del mòdul en cadascun dels mòduls docents, amb l'objectiu de servir d'activitat fonamental conductora i motivadora de la resta d'activitats docents. El treball del mòdul es realitzarà en grups de 3-4 alumnes, amb l'objectiu de fomentar el treball en equip i la planificació de tasques i recursos. Prèviament a la data d'impartició del mòdul els professors participants en el mateix plantejaran el treball que es proposarà, realitzant la coordinació de continguts exigits, formes de presentació, manera de realitzar els grups d'alumnes, etc. Una bona coordinació entre els professors és important per a garantir els objectius formatius perseguits en el mòdul. Aquestes matèries utilitzaran la metodologia docent d'aprenentatge basat en projectes, de manera que les classes presencials seran de tutoria per a ajudar a resoldre problemes i dubtes derivats del desenvolupament del projecte.

Avaluació
L'avaluació es realitzarà de forma coordinada per mòduls formatius, basant-se fonamentalment en els següents elements de valoració:

 • Un únic examen oral o escrit individual del mòdul, que englobarà qüestions de tipus fonamentalment conceptual, referents a les diferents assignatures del mateix.
 • Treball del mòdul, en el qual es valoraran almenys els següents aspectes:
  • Contingut i validesa tècnica del treball
  • Presentació i defensa oral davant els professors
  • Qualitat en l'estructura, redacció, i netedat dels documents
 • Seguiment o avaluació contínua de l'alumne en cada assignatura, mitjançant valoració de l'assistència, participació, activitats on-line, tasques específiques, etc.

En cada mòdul s'establirà i comunicarà als alumnes, a l'inici del mateix, el pes relatiu de cadascun d'aquests elements de cada assignatura del mòdul. Així mateix es faran públiques les escales de valoració i els aspectes valorats en els diferents camps de valoració del treball. En qualsevol cas, es donarà un pes important al treball del mòdul, ja que, com es va comentar anteriorment, aquest treball ha de ser el fil conductor de la formació en el mòdul. Una primera orientació de partida per als pesos de cada apartat en la valoració és:

 • Examen: 25 %
 • Evaluació contínua: 25 %
 • Treball: 50 %

Les assignatures de treball de mòdul i les corresponents a les fases conceptual i preliminar del treballe fi de màster s'avaluaran a partir dels documents lliurats i l'exposició i defensa oral del treball, segons la següent escala de pes:

 • Contingut tècnic del treball: 60 %
 • Documentació presentada (qualitat en l'estructura, redacció i netedat dels documents): 20 %
 • Presentació i defensa oral (davant una comissió de tres professors): 20%

 

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Aquest títol de màster permet accedir al doctorat als i les alumnes que ho cursen i tinguen almenys 300 crèdits ECTS entre els seus títols oficials de grau i màster. El programa de doctorat recomanat és el de Tecnologies Industrials i Materials de la Universitat Jaume I.

El tutor o tutora assignat a cada estudiant en el moment de la matrícula, l’assessorarà sobre la millor estructura formativa, dins de les limitacions indicades i les possibilitats, per a accedir al doctorat.


Més informació en:

https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/

Eixides professionals

Els egressats d´aquest màster de l´especialitat en Disseny de Producte poden aportar un valor afegit a la creació de productes a través de la innovació en totes les etapes del seu cicle de vida des de la idea, passant pel seu desenvolupament, producció i llançament gràcies als avantatges que comporta l´ús integrat de metodologies, eines assistides per ordinador (CAD/CAE/CAM) i les noves Tecnologies de la Informació i Comunicació.

Els egressats d´aquest màster de l´especialitat en Disseny de Maquinària poden contribuir al desenvolupament de la indústria de fabricació de béns d´equip aportant coneixements especialitzats en la part mecànica, de control i en els aspectes de interface home màquina i incorporant les eines assistides per ordinador (CAD/CAE/CAM) al procés de disseny.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.