03/02/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu fonamental d'aquest màster és habilitar als estudiants com a investigadors competents en l'àmbit de la investigació sobre cervell i la conducta. Aquesta preparació està inspirada en un enfocament científic. S'assumeix que l'adquisició de coneixements i de competències metodològiques sobre neurociències de la conducta facilitarà la comprensió de la funció mental i de les seves alteracions o patologies, contribuint així a una millora de les competències professionals dels estudiants de ciències de la salut. Igualment, el màster constitueix una aproximació a la metodologia en la recerca científica, necessària per a l'inici d'una carrera professional acadèmic-investigadora.

Per a això es persegueix que els estudiants adquirisquen els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a la realització de recerques sobre el comportament de les persones i els seus correlats cerebrals, partint de les tècniques, estratègies i metodologies de recerca més actuals per a l'anàlisi del cervell i la conducta en animals d'experimentació i en humans.

De forma més específica, es persegueix que l'alumne adquirisca els coneixements, actituds, habilitats i competències necessàries per a:

  1. La utilització d'instruments i tècniques de recerca per observar, registrar i avaluar la conducta humana i animal en relació amb l'estructura i funció del cervell. Això permetrà abordar les preguntes més actuals sobre neurociències de la conducta.
  2. La identificació de llacunes en el coneixement de les relacions cervell-conducta, l'elaboració de preguntes concretes i la formulació d'hipòtesis plausibles sobre les mateixes contrastables mitjançant la recerca científica.
  3. Determinar la metodologia i disseny experimental més adequats per al contrast de les hipòtesis formulades sobre la conducta humana i animal i del seu substrat neurològic.
  4. Desenvolupament de programes de prevenció i tractaments més eficaços en diferents àmbits professionals basats en els avanços recents de la recerca en cervell i conducta.
  5. Aplicar estratègies i metodologies avançades per a l'anàlisi de dades i interpretar correctament els resultats obtinguts, per ser capaç de redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la neurociència de la conducta.
  6. El desenvolupament de judici crític sobre la qualitat de la recerca en projectes i publicacions científiques des de l'ètica professional de l'investigador.

Aquests objectius tindran el seu desenvolupament i consecució a través de les competències bàsiques o generals i específiques contemplades en cadascuna de les matèries del pla d'estudi.

En resum, es pretén proporcionar als estudiants una preparació sòlida i actualitzada en la investigació sobre la conducta i el cervell.

Informació proporcionada per: InfoCampus