Metodologia docent i sistemes d'avaluació

16/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Activitats d'ensenyament-aprenentatge

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en el Màster s'especifiquen a continuació.

- Ensenyament teòric (hores presencials): Exposició de la teoria per part del professorat, i seminaris d'experts de reconegut prestigi a nivell nacional i internacional amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Els materials i lectures estan disponibles a l'Aula Virtual.

- Ensenyament pràctic (problemes i laboratori; hores presencials): Classes on l'estudiantat ha d'aplicar continguts apresos en la teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Els exercicis i material complementari estan disponibles a l'Aula Virtual.

- Seminaris (hores presencials): Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar experts, etc.).

- Tutories (hores presencials): Treball personalitzat amb un estudiant o grup, a l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent "d'ús obligatori" per l'estudiant per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "asistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc. A més de les tutories presencials, la Universitat disposa de la tecnologia més avançada per facilitar la participació de l'estudiant mitjançant l'ús de tutories virtuals, i fòrums habilitats a l'aula virtual.

- Avaluació (hores presencials): Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'un examen escrit (Test, desenvolupament i / o problemes) sobre els conceptes teòric-pràctics i la complementen l'elaboració de treballs acadèmics i la resolució d'exercicis i problemes. Addicionalment, en algunes assignatures s'inclou com a activitats d'avaluació presentacions orals i observació/execució de tasques i pràctiques.

- Treball personal (hores NO PRESENCIALS): Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques.

- Estudi per als exàmens (hores NO PRESENCIALS): la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Proves d'avaluació:

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) en les seves diferents versions: (a) Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), de tipus test (prova escrita estructurada amb diversos ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p. ex. emplenar buits) o d'exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment), o (b) Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai. Els exàmens es realitzen de manera presencial a un aula de la Facultat de Ciències de la Salut reservada amb antelació per a tal fi.

- Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos. Aquests treballs acadèmics es lliuren en paper i en format, hora i temps establerts al responsable de l'assignatura. En el cas del Treball de Final de Màster es requereix a més una defensa pública del treball davant un tribunal.

- Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències. Aquesta exposició es durà a terme de manera presencial en seminaris o aules de la Facultat de Ciències de la Salut habilitades per a tal fi.

- Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula.

- Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Aquestes memòries i informes de pràctiques es lliuren en paper i en format, hora i temps establerts al responsable de l'assignatura.

- Resolució d'exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

- Diaris i/o quaderns de notes: Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...

Informació proporcionada per: InfoCampus