Competències genèriques i específiques

26/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
  • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
  • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

Competències genèriques

CG01 - Aplicar el codi deontològic, els fonaments de la bioètica i el mètode deliberatiu per a la recerca en cervell i conducta en la pràctica professional.

CG02 - Aplicar els coneixements científics, teòrics i instrumentals sobre la conducta humana, els processos psicològics bàsics i les seves bases neuronals en àmbits professionals a través del treball en equips multidisciplinars.

CG03- Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment responsable de l'activitat investigadora.

CG04. Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per distingir la informació científica rigorosa. 

CG05. Avaluar les aproximacions experimentals i les seves limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguin.

CG06. Explicar el coneixement sobre les ciències de la conducta i el cervell i les seves implicacions a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

Competències específiques

CE01 - Utilitzar els últims desenvolupaments conceptuals i teòrics sobre els processos psicològics bàsics subjacents i el seu substrat neuronal per explicar la conducta humana i plantejar noves hipòtesis de recerca.

CE02 - Precisar i delimitar problemes de recerca de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinar, formulant hipòtesi de recerca a nivell conductual i cerebral que permetin contrastar l'experiència aplicada i avançar en la recerca bàsica.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema de recerca sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic, creant i planejant solucions noves i originals.

CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisis sobre dades recollides mitjançant mesures de la conducta i el cervell per obtenir resultats, interpretar-los i treure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE07 - Redactar informes, articles i documents científics relacionats amb la recerca en cervell i conducta.

CE08 – Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per avaluar la qualitat de projectes de recerca i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

Informació proporcionada per: InfoCampus