Coordinació docent

14/06/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La direcció i gestió acadèmica del màster s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de Màster, compartida per les institucions signatàries de forma paritària.

Formen part de la Direcció del Màster:

1. La Direcció: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari dels departaments jurídics de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris, designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

2. La Codirecció: la persona responsable de la Codirecció ha de ser designada pel degà del Col·legi d’Advocats de Castelló, a proposta de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Castelló.

b) Comissió de Titulació del Màster. Ambdues parts han de designar una Comissió Acadèmica, integrada pels degans del Col·legi d’Advocats de Castelló i de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques o persones en els qui aquests deleguen, i per quatre membres més, dos dels quals han de ser professorat funcionari doctor designat per la Universitat Jaume I, i els altres dos advocats en exercici, designats pel Col·legi d’Advocats de Castelló, fins a aconseguir una composició paritària. També han de formar part d’aquesta Comissió les persones responsables de la Direcció i Codirecció del màster. La Comissió Acadèmica ha de ser presidida de forma rotatòria anual pel degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques o, si escau, per la persona en qui aquest haja delegat, i pel degà del Col·legi d’Advocats de Castelló o, si escau, per la persona en qui aquest haja delegat.

1. Funcions de la Direcció del Màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de totes les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar els, si escau, responsables de cada matèria, horaris lectius i el professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica: són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives i supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i donar publicitat al màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i altre personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes, a proposta del Col·legi d’Advocats i assignar a l’estudiantat el professorat que ja de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Grau.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Concedir la certificació prevista en l’article 20 del Reglament, als seus efectes.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que no és competència de la direcció del màster ni està assignada legalment als òrgans de la Universitat i/o del Col·legi d’Advocats.

Informació proporcionada per: InfoCampus