Competències MECES, genèriques i específiques

19/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Turisme, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

Adaptació a noves situacions
Aprenentatge autònom
Capacitat d'anàlisi i síntesi
Capacitat de gestió de la informació
Capacitat d'organització i planificació
Compromís ètic
Comunicació oral i escrita en llengua nativa
Coneixement d'altres cultures i costums
Coneixement d'una llengua estrangera
Creativitat
Habilitats en les relacions interpersonals
Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
Iniciativa i esperit emprenedor
Lideratge
Motivació per la qualitat
Raonament crític
Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
Resolució de problemes
Sensibilitat cap a temes mediambientals
Presa de decisions
Treball en equip
Treball en un context internacional
Treball en un equip interdisciplinari

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE-01 Comprendre els principis del turisme: la seua dimensió, espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.
CE-02 Analitzar els efectes econòmics que genera el turisme.
CE-03 Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
CE-04 Conèixer les principals estructures polític-administratives turístiques.
CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte de recerca turística i extraure conclusions.
CE-06 Tenir una marcada orientació de servei al client.
CE-07 Reconèixer els principals actors de l'activitat turística públics i privats.
CE-08 Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.
CE-09 Analitzar sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.
CE-10 Gestionar els recursos financers
CE-11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
CE-12 Dirigir i gestionar els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
CE-13 Manejar tècniques de comunicació.
CE-14 Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
CE-15 Treballar en anglès com a llengua estrangera.
CE-16 Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua estrangera.
CE-18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
CE-19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
CE-20 Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit d'allotjament.
CE-21 Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de restauració.
CE-22 Conèixer el procediment operatiu de les agències de viatges i empreses d'intermediació.
CE-23 Analitzar els impactes que genera el turisme.
CE-24 Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
CE-25 Conèixer i comprendre els conceptes i eines necessaris per a poder desenvolupar i implementar plans estratègics en organitzacions turístiques.
CE-26 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
CE-27 Comprendre detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
CE-28 Conèixer els objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació.
CE-29 Treballar en mitjans culturals diferents.
CE-30 Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni cultural.
CE-31 Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural.
CE-32 Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i i instal·lacions turístiques.

Informació proporcionada per: InfoCampus