Competències MECES, genèriques i específiques

04/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Traducció i Interpretació, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Resolució de problemes
CG04 - Motivació per la qualitat
CG05 - Creativitat
CG03 - Raonament crític
CG06 - Autonomia
CG07 - Presa de decisions
CG08 - Capacitat d'organització i planificació
CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG10 - Treball en un equip de caràcter interdisciplinari
CG11 - Treball en equip
CG12 - Treball en un context internacional
CG13 - Compromís ètic
CG14 - Adaptació a noves situacions
CG15 - Actitud positiva
CG16 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG18 - Lideratge
CG19 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció
CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació
CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció
CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació
CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació

Informació proporcionada per: InfoCampus