Competències MECES, genèriques i específiques

23/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Psicologia, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G03 - Capacitat de treball en equip
G04 - Raonament crític
G05 - Compromís ètic
G06 - Aprenentatge autònom
G07 - Capacitat d'organització i planificació
G08 - Resolució de problemes
G09 - Presa de decisions
G10 - Coneixement d'una llengua estrangera
G11 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
G12 - Capacitat de gestió de la informació
G13 - Treball en un context interdisciplinari
G14 - Reconèixer la diversitat i multiculturalitat
G15 - Lideratge

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels diferents models teòrics de la Psicologia
E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels diferents processos psicològics.
E03 - Coneixement i comprensió dels processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
E04 - Coneixement i comprensió dels fonaments biològics de la conducta humana i de les funcions psicològiques.
E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
E06 - Coneixement i comprensió dels mètodes de recerca i de les tècniques d'anàlisis de dades.
E07 - Coneixement i comprensió dels diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.
E08 - Promoció de la salut i la qualitat de vida dels individus, grups, comunitats i organitzacions en els diferents contextos: educatiu, clínic, treball i organitzacions i comunitari, a través dels mètodes propis de la professió.
E09 - Identificació de les necessitats i demandes dels destinataris en els diferents àmbits d'aplicació i establiment de les metes de l'actuació psicològica.
E10 - Elaboració d'informes psicològics en diferents àmbits d'actuació.
E11 - Domini instrumental de la llengua anglesa
E12 - Capacitat de rebre, comprendre i transmetre la producció científica escrita en la llengua anglesa
E13 - Especificació dels objectius del servei que es proporcionarà al client
E14 - Avaluació de les característiques rellevants dels individus, els grups, les organitzacions i les situacions utilitzant mètodes apropiats
E15 - Desenvolupament dels serveis o productes a partir de les teories i mètodes psicològics per a ser utilitzades pels psicòlegs o els mateixos clients
E16 - Identificació, preparació i realització d'intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l'avaluació i les activitats de desenvolupament
E17 - Anàlisi de l'adequació de les intervencions en termes de compliment del pla d'intervenció i assoliments del conjunt d'objectius
E18 - Informació adequada als clients per a satisfer les necessitats i les expectatives d'aqueixos clients

Informació proporcionada per: InfoCampus