Competències MECES, genèriques i específiques

15/10/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants i estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants i estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants i estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica,
  • Que els estudiants i estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat,
  • Que els estudiants i estudiantes hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia;
  • Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DDUJI01 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.
DDUJI02 - Dominar de manera progressiva els fonaments del llenguatge i els mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola.
DDUJI03 - Conèixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.
DDUJI04 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.
DDUJI05 - Aprendre tècniques experimentals.
DDUJI06 - Dissenyar i elaborar materials didàctics en l'àmbit de la Didàctica de les Ciències de la Naturalesa en aquesta etapa.
DDUJI07 - Conèixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte.
DDUJI08 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.
DDUJI09 - Desenvolupar la llengua oral, així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància.
DDUJI10 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula.
DDUJI11 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i sociocultural de la llengua anglesa.
DDUJI12 - Conèixer la metodologia matemàtica i desenvolupar la capacitat per a promoure el pensament matemàtic i el raonament lògic.
DDUJI13 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i desenvolupar la capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de la Didàctica de les Matemàtiques.
DDUJI14 - Cercar informació mitjançant fonts escrites, orals i TIC.
DDUJI15 - Conèixer els grups socials i de les manifestacions culturals del seu entorn.
DDUJI16 - Dissenyar unitats didàctiques de l'àrea d'experiència social i cultural.
DDUJI17 - Identificar els continguts del medi social i cultural en el disseny curricular d'educació infantil.
DDUJI18 - Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió-integració del grup/classe (adaptació, consolidació, cohesió...).
DDUJI19 - Potenciar l'ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.
DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.
DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d'edat en l'etapa d'educació infantil.
DDUJI22 - Ser capaç de desenvolupar els hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència en els seus alumnes.
DDUJI23 - Ser capaç de seleccionar materials i espais adequats per a la realització dels jocs motrius en educació infantil.
DDUJI24 - Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa.
DDUJI25 - Conèixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.
DDUJI26 - Planificar el que s'ensenyarà i avaluarà, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa.
DDUJI27 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits.
DDUJI28 - Conèixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-lo i valorar-lo.
DDUJI29 - Conèixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.
DDUJI30 - Fomentar l'enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent-hi l'observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesis vinculats a aquestes.
DDUJI31 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l'experiència artística.
DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.
DDUJI33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l'aprenentatge artístic en l'educació infantil.
DDUJI34 - Conèixer els principis i les estratègies didàctiques per a la incorporació del text literari en l'aula d'educació infantil.
DDUJI35 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI36 - Llegir en veu alta amb genuïnitat fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI37 - Reconèixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI38 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).

DD01 - Conèixer els fonaments científics del currículum d'aquesta etapa.
DD02 - Conèixer les estratègies didàctiques adequades per a desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
DD03 - Comprendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural.
DD04 - Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
DD05 - Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
DD06 - Conèixer els moments més excel·lents de la història de les ciències i les tècniques i la seua transcendència.
DD07 - Elaborar estratègies per a l'aprenentatge del medi social i cultural.
DD08 - Desenvolupar l'interés i el respecte pel medi natural.
DD09 - Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
DD10 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
DD12 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).
DD13 - Conèixer la tradició oral, el folklore i la literatura infantil actual dins del currículum de llengua de l'etapa.
DD14 - Conèixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius.
DD15 - Conèixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita.
DD16 - Conèixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües.
DD17 - Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
DD18 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura.
DD19 - Conèixer els criteris de qualitat per a la selecció (lingüístics, temàtics i artístics) de les obres literàries infantils.
DD20 - Desenvolupar de manera progressiva les competències, tant generals, com lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa.
DD21 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.
DD22 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
DD23 - Saber utilitzar el joc com a principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.
DD24 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals.
DD25 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.
DD26 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.
DD27 - Conèixer els fonaments matemàtics del currículum d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
DD28 - Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.
DD29 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.
DD30 - Conèixer les teories sobre l'adquisició i desenvolupament d'aprenentatges corresponents.

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.
FBUJI02 - Identificar disfuncions de caràcter físic i sensorial. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística.
FBUJI04 - Desenvolupar experiències educatives per a afavorir hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia.
FBUJI05 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de les alfabetitzacions múltiples i la capacitació en l'expressió creativa en diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació infantil.
FBUJI06 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'acostament a produccions audiovisuals com ara pel·lícules, dibuixos animats o videojocs i valoració crítica dels seus continguts i de la seua estètica.
FBUJI07 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a la iniciació en l'ús d'instruments tecnològics com ara ordinador, càmera o reproductors de so i imatge, com a elements de comunicació.
FBUJI08 - Ser capaç d'afavorir la comprensió de l'impacte psicològic, social i educatiu dels llenguatges audiovisuals
FBUJI09 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent.
FBUJI10 - Tenir capacitat crítica per a la utilització del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i l'avaluació crítica per a la distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual.
FBUJI11 - Conèixer el desenvolupament psicomotor i dissenyar intervencions destinades a promoure-ho.
FBUJI12 - Crear propostes motrius respectant els aspectes òptims del creixement i desenvolupament saludable.
FBUJI13 - Detectar situacions de falta de benestar del xiquet o la xiqueta que siguen incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seua millora.
FBUJI14 - Dissenyar activitats encaminades al desenvolupament de les habilitats motrius
FBUJI15 - Distingir les actuacions motores que s'adeqüen millor al desenvolupament físic harmònic i equilibrat.
FBUJI16 - Observar i valorar l'evolució motriu dels xiquets i xiquetes, relacionant els patrons motrius i conductuals amb una correcta maduració.
FBUJI17 - Potenciar en els xiquets i xiquetes el coneixement i control del seu cos i les seues possibilitats motrius, així com els beneficis que tenen sobre la salut.
FBUJI18 - Realitzar exposicions teòriques i pràctiques al voltant d'aspectes metodològics de l'educació motriu.
FBUJI19 - Ser capaç d'ajustar les situacions motrius a les individualitats psicomotores i sociomotores dels xiquets i xiquetes.
FBUJI20 - Adquirir habilitats socials relatives a la integració socioeducativa en contextos culturalment diversos.
FBUJI21 - Aplicar la importància de mediació família-escola.
FBUJI22 - Desenvolupar competències relacionades amb la diversitat cultural dels conceptes bàsics.
FBUJI23 - Diferenciar valors relatius a la diversitat cultural.
FBUJI24 - Identificar patrons de socialització en sistemes de parentiu diversos.
FBUJI25 - Saber tècniques de comunicació intercultural.
FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l'educació infantil.
FBUJI27 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula.
FBUJI28 - Conèixer les principals descripcions del desenvolupament humà de 0-6 anys.
FBUJI29 - Conèixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà.
FBUJI30 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació.
FBUJI31 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia evolutiva.
FBUJI32 - Conèixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període.
FBUJI33 - Dissenyar i elaborar materials didàctics i utilitzar-los en l'àmbit de l'educació per a la salut.
FBUJI34 - Estudiar els principals problemes de salut infantil.
FBUJI35 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
FBUJI36 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge del raonament logicomatemàtic.
FBUJI37 - Identificar disfuncions relacionades amb la comunicació i relació social.
FBUJI38 - Conèixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l'educació.
FBUJI39 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i de l'aula.
FBUJI40 - Dissenyar, seleccionar i avaluar materials curriculars per a promoure l'aprenentatge.
FBUJI41 - Reconèixer i identificar dèficits sensorials, motors i psicomotors.
FBUJI42 - Reconèixer i identificar trastorns de conducta.
FBUJI43 - Reconèixer i identificar trastorns profunds del desenvolupament.
FBUJI44 - Reconèixer i valorar la superdotació.
FBUJI45 - Conèixer instruments per a comunicar resultats de l'avaluació a les diferents audiències implicades (pares, mares, alumnes, companys, companyes, etc.).
FBUJI46 - Participar en projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, introduint propostes d'innovació dirigides a la millora de la qualitat educativa.
FBUJI47 - Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure l'aprenentatge a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat d'aquestes edats.
FBUJI48 - Ser capaç d'utilitzar l'avaluació, en la seua funció pròpiament pedagògica i no merament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la seua formació.
FBUJI49 - Ser capaç d'utilitzar l'observació sistemàtica com a principal instrument d'avaluació global, formativa i contínua de les capacitats dels alumnes.

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 0-6 anys.
FB02 - Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6.
FB03 - Conèixer els fonaments d'atenció primerenca.
FB04 - Reconèixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d'aquesta etapa (0-6 anys).
FB05 - Reconèixer i comprendre les característiques socioafectives i morals d'aquesta etapa (0-6 anys).
FB06 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic.
FB07 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
FB08 - Identificar disfuncions cognitives. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FB09 - Identificar disfuncions relacionades amb l'atenció, emoció i relació social. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FB10 - Reconèixer i identificar de manera conceptual les dificultats d'aprenentatge.
FB11 - Reconèixer i identificar disfuncions cognitives.
FB12 - Reconèixer i identificar disfuncions relacionades amb l'atenció.
FB13 - Saber informar a altres professionals especialistes per a abordar les necessitats educatives especials.
FB14 - Adquirir recursos per a afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats.
FB15 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per a incidir eficaçment en el procés educatiu.
FB16 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar.
FB17 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.
FB18 - Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
FB19 - Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
FB20 - Conèixer els principis bàsics del desenvolupament i comportaments saludables.
FB21 - Identificar trastorns en el somni, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual.
FB22 - Col·laborar amb els professionals especialitzats per a solucionar aquests trastorns.
FB23 - Detectar manques afectives, alimentàries i de benestar que pertorben el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.
FB24 - Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
FB25 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.
FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.
FB27 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de les situacions de treball en l'aula i en l'espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.
FB28 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre, seguretat, tranquil·litat i afecte.
FB29 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional.
FB30 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la pràctica i la innovació educativa.
FB31 - Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
FB32 - Dominar les tècniques d'observació i registre.
FB33 - Valorar la importància del treball en equip.
FB34 - Abordar l'anàlisi de l'aula mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies diverses.
FB35 - Participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
FB36 - Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització.
FB37 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de l'educació.

P01 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió d'aquesta.
P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.
P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.
P08 - Conèixer maneres de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
P09 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.

TFG - L'Ordre ECI/3854/2007 estableix que el Treball de Final de Grau ha de reflectir les competències específiques del Pràcticum, així com les de la resta de matèries del grau.

Informació proporcionada per: InfoCampus