Perfil d’ingrés

18/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Pel que fa al perfil d’ingrés recomanat, es considera adequat que l’estudiantat tinga vocació per la professió i afany d’ajuda i dedicació als xiquets i les xiquetes.  Es recomana que l'estudiantat que accedeix al grau dispose d'un nivell de coneixements de català d'A2 atès que per poder fer la matrícula de Pràcticum I a segon curs hauran de tindre acreditat al seu expedient d'un nivell de català B1 del Marc Europeu Comú de Referència o equivalent. Cal assenyalar que a primer curs l'assignatura Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I consolida aquests continguts i aquest nivell ja que s'aborden competències d'un nivell  superior. 

Informació proporcionada per: InfoCampus