Mestre o Mestra d'Educació Infantil

03/10/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 92, conforma la professió de Mestre o Mestra en Educació Infantil com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’acord del Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, i amb el que disposa l’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre de 2007.

Els mestres i les mestres d'Educació Infantil s'encarreguen de l'educació de zero a sis anys, i se centren en les destreses i coneixements necessaris per afavorir els processos de socialització i habilitats per a l'aprenentatge.

El o la professional de l'ensenyament ha de procurar el desenvolupament dels xiquets i xiquetes en els nivells físic, intel·lectual, afectiu, social i moral. Ha de treballar el desenvolupament del moviment, de la comunicació i del llenguatge, les pautes de convivència i relació social, el descobriment de l'entorn físic i social de manera globalitzada i s’ha de basar en experiències, activitats i jocs.

Aquests estudis proporcionen una sèrie de coneixements, actituds i habilitats necessàries per a poder intervenir d'una manera autònoma i eficaç en l'escola.

La formació dels mestres i les mestres inclou tres nivells bàsics:

- Formació professional,

- desenvolupament d'actituds que permeten una actuació educativa eficaç,

- formació científica i cultural.

Aquesta formació els capacita per a ser transmissors de coneixements, per a formar l'alumnat mitjançant tècniques i estratègies didàctiques i per a buscar altres mitjans i recursos.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, conforma aquesta professió docent com regulada i en ella apareix la justificació de la implantació d'aquest títol per a exercir la professió regulada de mestre o mestra d’Educació Infantil (primer cicle i segon cicle).

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

 

Pel que fa al perfil d’ingrés recomanat, es considera adequat que l’estudiantat tinga vocació per la professió i afany d’ajuda i dedicació als xiquets i les xiquetes.  Es recomana que l'estudiantat que accedeix al grau dispose d'un nivell de coneixements de català d'A2 atès que per poder fer la matrícula de Pràcticum I a segon curs hauran de tindre acreditat al seu expedient d'un nivell de català B1 del Marc Europeu Comú de Referència o equivalent. Cal assenyalar que a primer curs l'assignatura Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I consolida aquests continguts i aquest nivell ja que s'aborden competències d'un nivell  superior. 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la Universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Mestre o Mestra d’Educació Infantil s’ofereixen 144 places (un grup de matí i un grup de vesprada)


La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada, la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Mestre o Mestra d’Educació Infantil s’han oferit 144 places i la nota de tall per a un determinat any ha estat 7,916, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 144) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.
 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada Universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada Universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de manera no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria de l’Educació (FBB)

Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (FBB)

Llengua Espanyola (OB)

Llengua Anglesa (OB)*

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana I (OB)

Educació per a la Salut (FB)

Organització Educativa (FB)

Didàctica General (FB)

Història de l’Educació (FBB)

El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement (FB)

Segon curs

Sociologia de l’Educació (FBB)

Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (FBB)

Educació i Comunicació (FB)

Didàctica de la Llengua Espanyola (OB)

Didàctica de la Llengua Anglesa (OB)*

El Medi Social i Cultural en Educació Infantil (OB)

El Medi Natural en l’Educació Infantil (OB)

Fonaments de l’Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil (OB)

Pràcticum I (PE) 1

Tercer curs

Dificultats d’Aprenentatge en l’Educació Infantil (FB)

Educació per a la Diversitat (FBB)

Fonaments i Didàctica de l’Expressió Musical en Educació Infantil (OB)

Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica (OB)

Didàctica de la Percepció i de l’Expressió Plàstica (OB)

Pràcticum II (PE) 2

Optativa 1 (OP)

Quart curs

Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (FBB)

Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys) (FB)

Desenvolupament Professional del Docent (FB)

Avaluació i Innovació Educativa (FB)

Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana (OB)

Pràcticum III (PE) 3**

Treball de Final de Grau (TFG) 4

Optativa 2 (OP)

OPTATIVES

Estratègies d’Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Formes de Vida i Paisatges Històrics

Taller de Ceràmica Artística per a Educació Infantil

El Laboratori Escolar en Ciències

Religió, Cultura i Valors

Música i Projectes en Educació Infantil

Projectes en Arts Integrades

Tècniques i Recursos de Comunicació i Llenguatge Corporal en Educació Infantil

Laboratori per a Pensar Matemàtiques

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1 Per a cursar el Pràcticum I s'ha d'haver superat el 80% de crèdits de primer curs del grau i s'ha d'acreditar el nivell B1 o equivalent de català.

2 Per a cursar el Pràcticum II s'ha d'haver superat el Pràcticum I i haver superat el 80% de crèdits de primer i segon curs del grau.

3 Per a cursar el Pràcticum III s'ha d'haver superat el Pràcticum II i haver superat el 80% de crèdits dels tres primers cursos del grau.

4 Per a cursar el Treball de Final de Grau s'ha d'haver superat el Pràcticum II.

Per a tramitar el títol de graduat o graduada en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I s'ha d'acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.


- Es pot iniciar l'obtenció de la DECA (declaració eclesiàstica de competència acadèmica) si es cursa l'assignatura optativa Religió, Cultura i Valors i posteriorment es realitzen els cursos de postgrau corresponents

- Per a obtenir, en finalitzar el grau, els nivells d'anglès que preveu la normativa d'accés a la funció pública, l'UJI posa a disposició de l'estudiantat cursos de formació i proves d'acreditació d'idiomes que permeten garantir aquest nivell, necessari en el món laboral de l'ensenyament.

 

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants i estudiantes de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants i estudiantes hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants i estudiantes sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants i estudiantes tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica,
 • Que els estudiants i estudiantes puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat,
 • Que els estudiants i estudiantes hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia;
 • Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

DDUJI01 - Coneixement de la llengua espanyola a un nivell C1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.
DDUJI02 - Dominar de manera progressiva els fonaments del llenguatge i els mecanismes de funcionament del sistema de la llengua espanyola.
DDUJI03 - Conèixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.
DDUJI04 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.
DDUJI05 - Aprendre tècniques experimentals.
DDUJI06 - Dissenyar i elaborar materials didàctics en l'àmbit de la Didàctica de les Ciències de la Naturalesa en aquesta etapa.
DDUJI07 - Conèixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte.
DDUJI08 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.
DDUJI09 - Desenvolupar la llengua oral, així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància.
DDUJI10 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula.
DDUJI11 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i sociocultural de la llengua anglesa.
DDUJI12 - Conèixer la metodologia matemàtica i desenvolupar la capacitat per a promoure el pensament matemàtic i el raonament lògic.
DDUJI13 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i desenvolupar la capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de la Didàctica de les Matemàtiques.
DDUJI14 - Cercar informació mitjançant fonts escrites, orals i TIC.
DDUJI15 - Conèixer els grups socials i de les manifestacions culturals del seu entorn.
DDUJI16 - Dissenyar unitats didàctiques de l'àrea d'experiència social i cultural.
DDUJI17 - Identificar els continguts del medi social i cultural en el disseny curricular d'educació infantil.
DDUJI18 - Planificar les activitats educatives en funció de la progressiva cohesió-integració del grup/classe (adaptació, consolidació, cohesió...).
DDUJI19 - Potenciar l'ús del llenguatge corporal per a aconseguir una millor expressió, respectar el treball propi i desenvolupar habilitats socials.
DDUJI20 - Promoure el joc simbòlic i de representació de rols com a principal mitjà de coneixement de la realitat social.
DDUJI21 - Ser capaç de crear propostes motrius adequades a cada grup d'edat en l'etapa d'educació infantil.
DDUJI22 - Ser capaç de desenvolupar els hàbits d'autonomia personal i el respecte a les normes de convivència en els seus alumnes.
DDUJI23 - Ser capaç de seleccionar materials i espais adequats per a la realització dels jocs motrius en educació infantil.
DDUJI24 - Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l'adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l'adquisició de la llengua anglesa.
DDUJI25 - Conèixer els principals corrents didàctics de l'ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l'aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.
DDUJI26 - Planificar el que s'ensenyarà i avaluarà, així com de la selecció i elaboració d'estratègies d'ensenyament, tipus d'activitats i materials de classe per a l'aula de llengua anglesa.
DDUJI27 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits.
DDUJI28 - Conèixer les diferents concepcions i teories sobre el dibuix infantil, així com apreciar-lo i valorar-lo.
DDUJI29 - Conèixer les manifestacions del llenguatge plàstic infantil i el seu desenvolupament evolutiu.
DDUJI30 - Fomentar l'enriquiment de les percepcions visuals i tàctils del xiquet i la xiqueta, incloent-hi l'observació, distinció, relació, selecció, judici, interpretació, anàlisi i síntesis vinculats a aquestes.
DDUJI31 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius dels seus alumnes amb l'experiència artística.
DDUJI32 - Ser capaç de dissenyar, aplicar i avaluar activitats i materials que fomenten la creativitat infantil.
DDUJI33 - Ser capaç de dissenyar, programar, realitzar i avaluar l'aprenentatge artístic en l'educació infantil.
DDUJI34 - Conèixer els principis i les estratègies didàctiques per a la incorporació del text literari en l'aula d'educació infantil.
DDUJI35 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).
DDUJI36 - Llegir en veu alta amb genuïnitat fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI37 - Reconèixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).
DDUJI38 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).

DD01 - Conèixer els fonaments científics del currículum d'aquesta etapa.
DD02 - Conèixer les estratègies didàctiques adequades per a desenvolupar representacions numèriques i nocions espacials, geomètriques i de desenvolupament lògic.
DD03 - Comprendre les matemàtiques com a coneixement sociocultural.
DD04 - Conèixer la metodologia científica i promoure el pensament científic i l'experimentació.
DD05 - Adquirir coneixements sobre l'evolució del pensament, els costums, les creences i els moviments socials i polítics al llarg de la història.
DD06 - Conèixer els moments més excel·lents de la història de les ciències i les tècniques i la seua transcendència.
DD07 - Elaborar estratègies per a l'aprenentatge del medi social i cultural.
DD08 - Desenvolupar l'interés i el respecte pel medi natural.
DD09 - Fomentar experiències d'iniciació a les tecnologies de la informació i la comunicació.
DD10 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
DD11 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
DD12 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).
DD13 - Conèixer la tradició oral, el folklore i la literatura infantil actual dins del currículum de llengua de l'etapa.
DD14 - Conèixer els diferents registres i usos de la llengua adequats als diferents contextos comunicatius.
DD15 - Conèixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita.
DD16 - Conèixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües.
DD17 - Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
DD18 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura.
DD19 - Conèixer els criteris de qualitat per a la selecció (lingüístics, temàtics i artístics) de les obres literàries infantils.
DD20 - Desenvolupar de manera progressiva les competències, tant generals, com lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa.
DD21 - Conèixer la metodologia i els recursos apropiats que han d'utilitzar-se en els processos d'ensenyament/aprenentatge de l'educació plàstica i visual.
DD22 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
DD23 - Saber utilitzar el joc com a principal recurs didàctic, així com dissenyar activitats d'aprenentatge basades en principis lúdics.
DD24 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals.
DD25 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.
DD26 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.
DD27 - Conèixer els fonaments matemàtics del currículum d'aquesta etapa, així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
DD28 - Elaborar propostes didàctiques en relació amb la interacció ciència, tècnica, societat i desenvolupament sostenible.
DD29 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en espanyol.
DD30 - Conèixer les teories sobre l'adquisició i desenvolupament d'aprenentatges corresponents.

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.
FBUJI02 - Identificar disfuncions de caràcter físic i sensorial. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l'educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d'estudis en una visió holística.
FBUJI04 - Desenvolupar experiències educatives per a afavorir hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia.
FBUJI05 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de les alfabetitzacions múltiples i la capacitació en l'expressió creativa en diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació infantil.
FBUJI06 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'acostament a produccions audiovisuals com ara pel·lícules, dibuixos animats o videojocs i valoració crítica dels seus continguts i de la seua estètica.
FBUJI07 - Dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a la iniciació en l'ús d'instruments tecnològics com ara ordinador, càmera o reproductors de so i imatge, com a elements de comunicació.
FBUJI08 - Ser capaç d'afavorir la comprensió de l'impacte psicològic, social i educatiu dels llenguatges audiovisuals
FBUJI09 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent.
FBUJI10 - Tenir capacitat crítica per a la utilització del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i l'avaluació crítica per a la distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual.
FBUJI11 - Conèixer el desenvolupament psicomotor i dissenyar intervencions destinades a promoure-ho.
FBUJI12 - Crear propostes motrius respectant els aspectes òptims del creixement i desenvolupament saludable.
FBUJI13 - Detectar situacions de falta de benestar del xiquet o la xiqueta que siguen incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seua millora.
FBUJI14 - Dissenyar activitats encaminades al desenvolupament de les habilitats motrius
FBUJI15 - Distingir les actuacions motores que s'adeqüen millor al desenvolupament físic harmònic i equilibrat.
FBUJI16 - Observar i valorar l'evolució motriu dels xiquets i xiquetes, relacionant els patrons motrius i conductuals amb una correcta maduració.
FBUJI17 - Potenciar en els xiquets i xiquetes el coneixement i control del seu cos i les seues possibilitats motrius, així com els beneficis que tenen sobre la salut.
FBUJI18 - Realitzar exposicions teòriques i pràctiques al voltant d'aspectes metodològics de l'educació motriu.
FBUJI19 - Ser capaç d'ajustar les situacions motrius a les individualitats psicomotores i sociomotores dels xiquets i xiquetes.
FBUJI20 - Adquirir habilitats socials relatives a la integració socioeducativa en contextos culturalment diversos.
FBUJI21 - Aplicar la importància de mediació família-escola.
FBUJI22 - Desenvolupar competències relacionades amb la diversitat cultural dels conceptes bàsics.
FBUJI23 - Diferenciar valors relatius a la diversitat cultural.
FBUJI24 - Identificar patrons de socialització en sistemes de parentiu diversos.
FBUJI25 - Saber tècniques de comunicació intercultural.
FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l'educació infantil.
FBUJI27 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula.
FBUJI28 - Conèixer les principals descripcions del desenvolupament humà de 0-6 anys.
FBUJI29 - Conèixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà.
FBUJI30 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació.
FBUJI31 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia evolutiva.
FBUJI32 - Conèixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període.
FBUJI33 - Dissenyar i elaborar materials didàctics i utilitzar-los en l'àmbit de l'educació per a la salut.
FBUJI34 - Estudiar els principals problemes de salut infantil.
FBUJI35 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.
FBUJI36 - Avaluar i diagnosticar les dificultats en l'aprenentatge del raonament logicomatemàtic.
FBUJI37 - Identificar disfuncions relacionades amb la comunicació i relació social.
FBUJI38 - Conèixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l'educació.
FBUJI39 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i de l'aula.
FBUJI40 - Dissenyar, seleccionar i avaluar materials curriculars per a promoure l'aprenentatge.
FBUJI41 - Reconèixer i identificar dèficits sensorials, motors i psicomotors.
FBUJI42 - Reconèixer i identificar trastorns de conducta.
FBUJI43 - Reconèixer i identificar trastorns profunds del desenvolupament.
FBUJI44 - Reconèixer i valorar la superdotació.
FBUJI45 - Conèixer instruments per a comunicar resultats de l'avaluació a les diferents audiències implicades (pares, mares, alumnes, companys, companyes, etc.).
FBUJI46 - Participar en projectes de recerca relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, introduint propostes d'innovació dirigides a la millora de la qualitat educativa.
FBUJI47 - Ser capaç de crear, seleccionar i avaluar materials curriculars destinats a promoure l'aprenentatge a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat d'aquestes edats.
FBUJI48 - Ser capaç d'utilitzar l'avaluació, en la seua funció pròpiament pedagògica i no merament acreditativa, com a element regulador i promotor de la millora de l'ensenyament, de l'aprenentatge i de la seua formació.
FBUJI49 - Ser capaç d'utilitzar l'observació sistemàtica com a principal instrument d'avaluació global, formativa i contínua de les capacitats dels alumnes.

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 0-6 anys.
FB02 - Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en els períodes 0-3 i 3-6.
FB03 - Conèixer els fonaments d'atenció primerenca.
FB04 - Reconèixer i comprendre les capacitats cognitives i comunicatives característiques d'aquesta etapa (0-6 anys).
FB05 - Reconèixer i comprendre les característiques socioafectives i morals d'aquesta etapa (0-6 anys).
FB06 - Saber promoure l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la llibertat, la curiositat, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits i el joc simbòlic i heurístic.
FB07 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
FB08 - Identificar disfuncions cognitives. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FB09 - Identificar disfuncions relacionades amb l'atenció, emoció i relació social. Saber incorporar a l'aula els recursos necessaris per a atendre les necessitats derivades d'elles.
FB10 - Reconèixer i identificar de manera conceptual les dificultats d'aprenentatge.
FB11 - Reconèixer i identificar disfuncions cognitives.
FB12 - Reconèixer i identificar disfuncions relacionades amb l'atenció.
FB13 - Saber informar a altres professionals especialistes per a abordar les necessitats educatives especials.
FB14 - Adquirir recursos per a afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats.
FB15 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per a incidir eficaçment en el procés educatiu.
FB16 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar.
FB17 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.
FB18 - Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
FB19 - Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.
FB20 - Conèixer els principis bàsics del desenvolupament i comportaments saludables.
FB21 - Identificar trastorns en el somni, l'alimentació, el desenvolupament psicomotor, l'atenció i la percepció auditiva i visual.
FB22 - Col·laborar amb els professionals especialitzats per a solucionar aquests trastorns.
FB23 - Detectar manques afectives, alimentàries i de benestar que pertorben el desenvolupament físic i psíquic adequat dels estudiants.
FB24 - Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l'exercici de la funció docent.
FB25 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar, els horaris i els estats d'ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.
FB26 - Saber analitzar les dades obtingudes, comprendre críticament la realitat i elaborar un informe de conclusions.
FB27 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l'atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d'aprenentatge i en l'organització de les situacions de treball en l'aula i en l'espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.
FB28 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre, seguretat, tranquil·litat i afecte.
FB29 - Situar l'escola infantil en el sistema educatiu espanyol, en el context europeu i en l'internacional.
FB30 - Comprendre que l'observació sistemàtica és un instrument bàsic per a poder reflexionar sobre la pràctica i la innovació educativa.
FB31 - Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació infantil.
FB32 - Dominar les tècniques d'observació i registre.
FB33 - Valorar la importància del treball en equip.
FB34 - Abordar l'anàlisi de l'aula mitjançant metodologia observacional utilitzant tecnologies diverses.
FB35 - Participar en l'elaboració i seguiment de projectes educatius d'educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.
FB36 - Conèixer la legislació que regula les escoles infantils i la seua organització.
FB37 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de l'educació.

P01 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió d'aquesta.
P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.
P04 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.
P06 - Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.
P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.
P08 - Conèixer maneres de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
P09 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.

TFG - L'Ordre ECI/3854/2007 estableix que el Treball de Final de Grau ha de reflectir les competències específiques del Pràcticum, així com les de la resta de matèries del grau.

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el Pràcticum II.

Els requisits per a l'estudiantat del Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018) seràn els següents:

 • Per a cursar el Treball de final de grau cal haver superat el Pràcticum II.
 • Per a tramitar el títol de Graduat o Graduada en Mestre/a d'Educació Infantil per la Universitat Jaume I cal acreditar el nivell C1 de català i el nivell B1 d'una llengua estrangera.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

Consulta professorat tutor de TFG

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea, sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

-Màsters oficials:

 • Màster Universitari en Psicopedagogia
 • Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
 • Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)
 • Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament

Així mateix, amb el títol de grau en Mestre d'Educació infantil també puc accedir a altres màsters.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career, elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els graduats i graduades en Mestre o Mestra d’Educació Infantil poden treballar en els següents àmbits:

 • Mestre o mestra d’educació infantil en centres públics.
 • Mestre o mestra d’educació infantil en centres privats.
 • Mestre o mestra en centres hospitalaris (etapa d’educació infantil).
 • Mestre o mestra en centres penitenciaris.
 • Escoles infantils i jardins d’infants.
 • Programes d’atenció a la infància.
 • Mestre o mestra de valencià en centres d’ensenyament bàsic, amb l’itinerari corresponent.
 • Mestre o mestra de religió en centres d’ensenyament bàsic, amb l’itinerari corresponent.
 • Director o directora d’escola infantil.
 • Empresa privada.
 • Oposicions a l’administració.

Tasques professionals

Les funcions fonamentals d’aquests professionals són:

 • Impartir l’ensenyament als xiquets i xiquetes i saber adaptar-se a les característiques particulars de cada alumne o alumna en particular.
 • Aconseguir, mitjançant l’aplicació de mètodes i tècniques adequades, que l’alumnat mostre una actitud positiva envers l’adquisició de coneixements.
 • Comprendre l’alumnat i la seua problemàtica social i familiar per a poder ajudar-lo a superar les dificultats i adquirir un desenvolupament integral.
 • Gestionar i organitzar els centres i els ensenyaments, fer funcions directives i de coordinació i relació amb les institucions locals (com ara ajuntaments, consells  comarcals, etc.), i també tasques burocràtiques.
 • Avaluar i confeccionar programacions.
 • Aplicar els principals mètodes d’educació infantil i les tècniques d’avaluació adients.
 • Potenciar el treball creatiu, partint sempre del nivell en què es troba l’alumnat.
 • Crear en l’alumnat actituds de respecte cap a la producció creativa, fomentar les intervencions i partir de la motivació indirecta.
 • Fonamentar l’ensenyament de les matemàtiques en l’evolució psicològica dels xiquets i xiquetes.
 • Crear estratègies d’autoaprenentatge que ajuden a fomentar actituds crítiques.
 • Abordar en l’activitat docent l'àmbit de la literatura, adaptat als xiquets i xiquetes en les primeres edats.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies didàctiques per a l’atenció a la diversitat i adaptacions curriculars a partir de l’elaboració d’unitats didàctiques integradores.
 • Fomentar en els xiquets i xiquetes l’adquisició d’uns hàbits saludables.

 

RESUM

• Docència d’educació infantil en centres públics i privats.

• Docència en centres hospitalaris.

• Docència en centres penitenciaris.

• Guarderies i jardins d’infància.

• Empresa privada.

• Oposicions a l’administració.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.