Matemàtica Computacional

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

És una percepció àmpliament acceptada per tots que les matemàtiques han ajudat decisivament a entendre millor el món que ens envolta i es constata la seua repercussió en la nostra vida quotidiana de manera cada vegada més clara. Les matemàtiques apareixen en l’origen de la resolució de problemes relacionats amb l’enginyeria, la biologia, el medi ambient, la medicina, l’economia, etc. En particular, les matemàtiques són part essencial de la informàtica i és previsible que el desenvolupament futur de la informàtica necessitarà eines matemàtiques cada vegada més complexes.

Recíprocament, com en la resta de les ciències, la informàtica permet avanços substancials en el desenvolupament modern de les matemàtiques, l'ús de la computació a través de tècniques ben dissenyades ha obert moltes portes en la solució de problemes matemàtics fins ara inabordables.

D’una altra banda, cada dia són més els àmbits en què es requerix una forta interacció entre les matemàtiques i la informàtica per a abordar la solució dels problemes plantejats. Les empreses i sectors industrials moderns s'enfronten, en alguns dels seus departaments, amb problemes de llarga escala que exigeixen per a la seua resolució el coneixement de la informàtica i a la vegada de complexos models i eines matemàtiques. Alguns exemples són els moderns sistemes de seguretat, les complexes tècniques d'informàtica gràfica i animació per ordinador, els programes de reconeixement automàtic d’escriptura o parla,  la robòtica, l'optimació de recursos, la planificació logística o la seguretat en Internet.

Tenint en compte tot açò, pareix obvi que un grau que oferisca competències en ambdues matèries, cobrint els aspectes anteriorment comentats: formació bàsica i fonamental en els sistemes informàtics i la seua programació, matemàtica per si mateixa com a element d'estudi, a la qual contribueix l'ús d'un bon coneixement de les eines Informàtiques i matemàtica com a eina per a ser aplicada en l'àmbit de la computació, té un gran interés en la societat actual.  El títol de grau en Matemàtica Computacional, cobreix aquest interés.

L’escassa flexibilitat existent fins a l’actualitat en les titulacions universitàries al nostre país no permetia aquest tipus de formació oficial a Espanya, formació que sí que existeix en un gran nombre de països europeus, als Estats Units i al Canadà. La Universitat Jaume I, que ja compta amb experiència en aquest tipus d’estudis, és pionera a oferir aquest grau com un grau oficial a Espanya.

 

Adreça de correu: graumat@uji.es

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés recomanat de l’estudiantat que vulga accedir a aquest Grau és de persones amb interès i aptitud cap a les matemàtiques i les noves tecnologies de la informació, amb capacitat de raonament lògic i talent per a resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica. És molt recomanable que a més s’hagen cursat les assignatures de modalitat de Matemàtiques I i Matemàtiques II i seria molt recomanable l’assignatura de Física. Finalment, seria aconsellable haver cursat, com a assignatures optatives, les relacionades amb les tecnologies de la informació.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

 • En el grau en Matemàtica Computacional s’ofereixen 30 places.
   

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Matemàtica Computacional s’han oferit 30 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 11,546 això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 30) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.
 

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment
 

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment.


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Programació I (FB)

Anglès (FB)*

Estructura de Computadors (FB)

Matemàtiques II (FBB)

Física (FBB)

Programació II (FB)

Fonaments del Càlcul Diferencial (OB)

Àlgebra Lineal (OB)

Segon curs

Ampliació de Matemàtiques (FBB)

Organització i Gestió d'Empreses (FBB)

Estadística i Optimització (FB)

Sistemes Operatius (OB)**

Introducció a Xarxes (OB)

Ampliació d’Estadística i Investigació Operativa (OB)

Estructures de Dades (OB)

Administració i Configuració de Xarxes (OB)

Fonaments de Geometria (OB)

Fonaments del Càlcul Integral (OB)**

Tercer curs

Algorítmia (OB)

Probabilitat (OB)

Arquitectura de Computadors (OB)

Àlgebra Abstracta (OB)

Bases de Dades  (OB)**

Geometria Diferencial i Topologia (OB)**

Equacions Diferencials (OB)

Sistemes Intel·ligents (OP)

Seguretat Informàtica (OB)

Quart curs

Càlcul Numèric Avançat (OB)

Programació Concurrent i Paral·lela (OB)

Iniciativa Empresarial (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1

Anàlisi Complexa i de Fourier (OB)**

Optatives de l’itinerari triat

ITINERARI D'INTENSIFICACIÓ EN INFORMÀTICA

30 crèdits ECTS

- Algorítmia (OB)

- Programació concurrent i paral·lela (OB)

- Sistemes de Suport a la Decisió  (OP)**

- Sistemes d’Informació Integrats (OP)

- Tecnologies per a la Integració d’Informació (OP)

ITINERARI D'INTENSIFICACIÓ EN MATEMÀTIQUES

30 crèdits ECTS

- Àlgebra Abstracta (OB)

- Càlcul Numèric Avançat (OB)

- Fonaments Estadístics de la Mineria de Dades (OP)

- Àlgebra Aplicada (OP)**

- Aplicacions de la Geometria Diferencial i Topologia (OP)

- Modelització Matemàtica (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignaturas Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat 150 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB), sense comptar aquestes assignatures.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Matemàtica Computacional, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.
CG02 - Capacitat d'organització i planificació.
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació.
CG06 - Resolució de problemes.
CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
CG08 - Aprenentatge autònom.
CG09 - Adaptació a noves situacions.
CG10 - Raonament crític.


E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Càlcul Diferencial i Integral i Funcions de Variable Complexa i aptitud per a la seua aplicació.
CE02 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Àlgebra Lineal i Geometria i aptitud per a la seua aplicació.
CE03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Estructures Algebraiques i aptitud per a la seua aplicació.
CE04 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Topologia i Geometria Diferencial i aptitud per a la seua aplicació.
CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Probabilitat i Estadística i Recerca Operativa i aptitud per a la seua aplicació.
CE06 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals d'Equacions Diferencials i aptitud per a la seua aplicació.
CE07 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de Mètodes Numèrics i aptitud per a la seua aplicació.
CE08 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i aptitud per a la seua aplicació.
CE09 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CE10 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d'assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'uns altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
CE12 - Capacitat d'abstraure propietats estructurals d'objectes matemàtics, de la realitat observada, i d'altres àmbits distingint-les d'aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.
CE13 - Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
CE14 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes i aptitud per a aplicar-los a tècniques típiques de la matemàtica computacional, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE16 - Capacitat per a participar en l'anàlisi, disseny, construcció i manteniment d'aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
CE18 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius.
CE19 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les Xarxes de Computadors i Internet.
CE20 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions.
CE21 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE22 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.
CE23 - Capacitat d'utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o unes altres per a experimentar en Matemàtiques i resoldre problemes.
CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l'àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques, i d'optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines que es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
CE25 - Raonament lògic i identificació d'errors en els procediments matemàtics i informàtics.
CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals utilitzant les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades a les finalitats que es perseguisquen.
CE27 - Capacitat per a usar els coneixements sobre programació, algorísmia i estructures de dades per a resoldre mitjançant mètodes numèrics o simulació problemes matemàtics inabordables de forma analítica o de proposar conjectures que apunten a la seua solució.
CE28 - Capacitat per a interrelacionar els aspectes avançats de les estructures matemàtiques amb les seues aplicacions informàtiques.
CE29 - Capacitat d'utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.
CE30 - Coneixements i desenvolupament de les habilitats d'aprenentatge necessaris per a emprendre estudis posteriors en Matemàtiques, Informàtica o per a obtenir el màster en professor de secundària amb un alt grau d'autonomia.
CE31 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa empresarial en l'àmbit de la matemàtica computacional.
CE32 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte en l'àmbit de les matemàtiques i la computació en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.
CE33 - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit de les matemàtiques i la computació.

 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

 

Consulta guia docent de l'assignatura

L’assignatura Treball de Final de Grau (6 crèdits ECTS) té com a prerequisit haver superat almenys 150 crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense tindre en compte la assignatura Pràctiques Externes i la pròpia assignatura.

Esta assignatura es cursa en quart curs. El seu  objectiu és que l'estudiant elabore individualment un treball original de l’àmbit de les matemàtiques i la computació que integre les competències adquirides al llarg de la seua formació. El projecte es completarà amb una memòria i una defensa enfront d’un tribunal universitari. 

L'estudiant  serà tutelat per un professor de la Universitat.

Consulta professorat tutor TFG

Les tasques que es poden portar a terme en les entitats col·laboradores són aquelles que es considera que un alumne o alumna del grau en Matemàtica Computacional que ha superat els crèdits establerts com a requisits de l'assignatura, està qualificat per a desenvolupar, com per exemple:

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i ferramentes de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.
 • Participació en equips de desenvolupament de programari.
 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l’optimació de processos industrials.
 • Participació en gabinets d’assessorament científic-tècnic i informàtic (optimació de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).
 • Participació en grups de R+D+I.
 • Estadístic/a.
 • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

Tenint en compte l’entorn socioeconòmic de la Universitat Jaume I, els tipus d’entitats més habituals on es realitzen les estades en pràctiques del grau en Matemàtica Computacional són:

 • Empreses de serveis informàtics.
 • Organismes públics: ajuntaments, conselleries, universitats, instituts, etc.
 • Empreses privades en els que hi ha un departament o servei d’informàtica.
 • Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.
 • Banca.
 • Empreses, Gabinets o Instituts d’estadística.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 • Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 • Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 • Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

 

Normatives:

Normativa dels treballs de Final de Grau de la Universitat Jaume I

 

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Matemàtica Computacional?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Matemàtica Computacional.
 • Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents.
 • Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
 • Programa de Doble Màster Simultani: Màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes i Màster universitari en Matemàtica Computacional.

Així mateix, amb el grau en Matemàtica Computacional també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

 

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

 

Més informació: www.uji.es/serveis/oipep

 

 

Eixides professionals

Àmbits de treball

El grau en Matemàtica Computacional combina la formació bàsica pròpia d’una titulació pura de matemàtiques amb la formació tècnica pròpia d’una titulació pura d’informàtica. D’aquesta manera, el graduat o graduada serà un professional preparat per a l’aplicació de les tècniques i eines informàtiques i amb la capacitat de raonament i abstracció, així com amb les capacitats numèriques i l’enfocament analític aplicat a la resolució de problemes; habilitats que adquireix l’estudiantat que es gradua en Matemàtiques.

D’una banda, els titulats i titulades podran optar a una de les eixides laborals majoritàries d'un grau pur en matemàtiques, que és l'ensenyament en educació secundària i batxillerat, tant com a professor d'informàtica com a professor de matemàtiques (després de cursar el corresponent màster).  Però, d'altra banda, podran també optar a col·laborar amb professionals dels altres àmbits en l’aplicació i creació de models matemàtics i en el disseny i implantació de sistemes informàtics que donen solució als problemes plantejats en les empreses i els sectors industrials, o per a incorporar-se a grups de R+D+I.

L’activitat professional es desenvolupa en els camps següents:

 • Empreses d’informàtica i telecomunicacions

 • Indústria

 • Docència universitària o recerca

 • Docència no universitària

 • Administració pública

 • Empreses de banca, finances i assegurances, consultories, etc.

Tasques professionals

 

 • Participació en la consultoria financera, en la planificació logística i en el disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i eines de gestió en les empreses, administracions públiques i banca.

 • Participació en equips de desenvolupament de programari.

 • Creació d’empreses en Internet.

 • Disseny i gestió de sistemes informàtics per al control i l'optimació de processos industrials.

 • Participació en gabinets d’assessorament cientificotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.).

 • Consultories i assessories financeres.

 • Direcció i/o participació en grups de R+D+I.

 • Empreses o instituts d’estadística.

 • Ensenyament en educació secundària i batxillerat.

 • Ensenyament i recerca a la universitat.

Relació amb els nous jaciments d’ocupació

 

(Àrea / Àmbit / Eixides professionals)

 • Nous serveis a empreses
  • Sistemes de informació
   • Disseny, planificació, desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació en empreses.
  • Gestió del coneixement
   • Captura, emmagatzematge reutilització del coneixement dels processos de producció en una empresa.
  • Transport intel·ligent de mercaderies
   • Desenvolupament i gestió de sistemes intel·ligents de transport: control intel·ligent de rutes, accessos, sensorització
  • Administració i finances
   • Tècnic o tècnica en estadística

   • Personal tècnic en disseny de models per al control de processos, programació lineal, anàlisi de riscos, etc.

 • Noves tecnologies

  • Biotecnologia

  • R+D+I

   • Personal tècnic especialista en programació en computadors d’altes prestacions i en aplicació de tècniques avançades d’intel·ligència artificial.

   • Personal tècnic especialista en disseny d’algorismes matemàtics.

 • Administració pública

  • Administració i finances

   • Tècnic o tècnica en estadística

   • Personal tècnic especialista en disseny, planificació, desenvolupament i manteniment de sistemes d’informació.

 

RESUM

El grau en Matemàtica Computacional forma professionals molt versàtils amb un ventall de possibilitats molt ampli a l’hora de trobar ocupació. La taxa de desocupació és nul·la.

 

D’una banda, el graduat o la graduada pot optar per l’eixida professional, la docència en educació secundària i batxillerat (després de cursar el corresponent màster), en la qual el nombre de places oferides cada any és més elevat que el nombre de titulats i titulades. Però, a més, el seu perfil mixt matemàtiques-informàtica està molt valorat per les empreses i assegura trobar molt fàcilment ocupació en altres sectors:

• Gabinets d’assessorament científic, tècnic i informàtic.

• En empreses de banca i finances i administracions públiques, en la consultoria financera, planificació logística i disseny, construcció i gestió de sistemes d’informació i eines de gestió.

• En la indústria, en el disseny i gestió de sistemes informàtics per al control dels processos industrials i en la resolució dels problemes i models complexos.

• Docència i investigació en la universitat (després de cursar el corresponent màster oficial i després d’obtenir el títol de doctorat).

• Direcció i/o participació en grups de R+D+I.

• Empreses o instituts d’estadística.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.