Enginyeria Informàtica

05/12/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals compta amb una trajectòria de més de 30 anys formant enginyeres i enginyers en Informàtica. Les nostres actuals graduades i graduats són excel·lents professionals en empreses de consultoria de programari i d’implantació de sistemes informàtics, així com en els departaments d’informàtica de qualsevol tipus d’empreses, entitats financeres i administracions públiques. A més, gaudeixen d’una professió amb un alt nivell de creativitat, innovació, treball en equip, desenvolupament personal i amb la qual poden ajudar altres persones.

El grau en Enginyeria Informàtica, de quatre anys de durada, proporciona una formació completa, multidisciplinària i molt pròxima al món laboral. S’ofereixen quatre itineraris: Enginyeria del Programari, Sistemes d’Informació, Enginyeria de Computadors i Tecnologies de la Informació. Les quatre gaudeixen d’una àmplia varietat d’eixides professionals amb plena ocupació. A més, durant l’últim curs, les pràctiques externes en una empresa són una manera de completar el projecte de final de grau al mateix temps que es gaudeix d’un primer contacte amb el món laboral. Aquesta experiència suposa un gran avantatge per a trobar la primera ocupació.

Amb el grau en Enginyeria Informàtica podràs ser un professional altament capacitat.

Enllaços d’entrevistes a enginyers informàtics que expliquen com s’està desenvolupant la seua professió:

http://www.youtube.com/watch?v=_v4Gg4Z6q8Y

http://www.youtube.com/watch?v=CuqgF3seFNc

http://www.youtube.com/watch?v=svV6_nZYYyM

http://www.youtube.com/watch?v=jg1eVDmrjpE

http://www.youtube.com/watch?v=RXyGsTUzeeo

 

Reyes Grangel Seguer 

Vicedirectora del grau en Enginyeria en Informàtica

Adreça de contacte: grauinf@uji.es

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Encara no hi ha proves d’accés especials, el perfil d’ingrés recomanat de l’estudiantat que vulga accedir a aquest grau és de persones a qui els agraden les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, amb capacitat de treball en equip i d’analitzar i resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el grau en Enginyeria Informàtica s’ofereixen 90 places.
 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Enginyeria Informàtica s’han oferit 90 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,533, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.
 

Notes de tall 
 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.
   

Més informació

 

Permanència i rendiment
 

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment.


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Programació I (FB)

Anglès (FB) (Estil)*

Estructura de Computadors (FB)

Física (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Programació II (FB)

Organització i Gestió d’Empreses (FBB)

Arquitectura de Computadors (OB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Ampliació de Matemàtiques (FBB)

Programació Avançada (OB)

Sistemes Operatius (OB)**

Introducció a Xarxes (OB)

Electrònica (FB)

Bases de Dades (OB)**

Estructures de Dades (OB)

Administració de Sistemes Operatius (OB)

Administració i Configuració de Xarxes (OB)

Tercer curs

Algorítmia (OB)

Fonaments d’Enginyeria del Programari (OB)**

Programació Concurrent i Paral·lela (OB)

Sistemes Distribuïts (OB)

Gràfics i Multimèdia (OP)

Sistemes Intel·ligents (OB)**

Disseny i Implementació de Sistemes d’Informació (OB)

Dret de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (OB)

Assignatures de tecnologia específica (segons l'itinerari triat). S’han de cursar les dues assignatures optatives de l’itinerari que s’ha triat.

Quart curs

Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (PE/PFG)1

Iniciativa Empresarial (OB)

Assignatures de tecnologia específica (segons l'itinerari triat). S’han de cursar les sis assignatures optatives de l’itinerari que s’ha triat.

ITINERARI 1: Enginyeria del Programari

48 crèdits ECTS

- Verificació i Validació (OP)

- Anàlisi de Programari (OP)

- Disseny de Programari (OP)

- Gestió de Projectes d’Enginyeria del Programari** (OP)

- Disseny i Implementació de Bases de Dades (OP)

- Paradigmes de Programari (OP)

-Taller d’Enginyeria del Programari** (OP)

- Mètodes Àgils (OP)

ITINERARI 2: Sistemes d'Informació

48 crèdits ECTS

- Sistemes d’Informació en les Organitzacions (OP)

- Anàlisi de Sistemes d'Informació (OP)

- Tecnologies Web per als Sistemes d’Informació (OP)

- Gestió de Projectes de Sistemes d’Informació** (OP)

- Disseny de Sistemes de Bases de Dades (OP)

- Sistemes d’Informació Integrats (OP)

- Sistemes de Suport a la Decisió** (OP)

- Tecnologies per a la Integració d’Informació (OP)

ITINERARI 3: Tecnologies de la  Informació

48 crèdits ECTS

- Gestió de la Informació en les Organitzacions (OP)

- Seguretat Informàtica (OP)

- Tecnologies i Aplicacións Web (OP)

- Arquitectura de Sistemes Informàtics (OP)

- Administració de Sistemes Informàtics (OP)

- Sistemes de Gestió de Bases de Dades** (OP)

- Administració de Serveis de Xarxa (OP)

- Tecnologies Emergents** (OP)

ITINERARI 4: Enginyeria de Computadors

48 crèdits ECTS

- Disseny i Gestió de Xarxes (OP)

- Seguretat Informàtica per a Enginyeria de Computadors (OP)

- Xarxes i Dispositius Mòbils** (OP)

- Programari de Sistemes i de Comunicacions (OP)

- Arquitectura de Sistemes Informatitzats (OP)

- Disseny de Sistemes Digitals (OP)

- Arquitectures Avançades** (OP)

- Disseny de Sistemes Encastats i de Temps Reals (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar l’assignatura Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau (PE/PFG) s’ha d’haver superat el 69% dels crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense comptar aquesta assignatura, i considerant obligatòries totes les assignatures de l’itinerari corresponent.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Enginyeria Informàtica, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d'organització i planificació
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Capacitat de comunicar-se de forma oral i escrita en anglès en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
CG05 - Capacitat de gestió de la informació
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip fomentant el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.
CG08 - Aprenentatge autònom
CG09 - Motivació per la qualitat

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

EB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
EB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
EB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
EB04 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
EB05 - Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
EB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

ER01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
ER02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seua engegada i la seua millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
ER03 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
ER04 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.
ER05 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
ER06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
ER07 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
ER08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
ER09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
ER10 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
ER11 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
ER12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
ER13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
ER14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
ER15 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.
ER16 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
ER17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
ER18 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

PFG - Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte de l'àmbit de la tecnologia específica de l'Enginyeria en Informàtica escollida per l'estudiant d'entre les quatre oferides (Enginyeria de Computadors, Enginyeria del programari, Sistemes d'informació i Tecnologies de la informació) de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

IU01 - Capacitat de posseir esperit emprenedor i de desenvolupar la iniciativa empresarial en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

 Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Enginyeria Informàtica?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents
 • Màster Universitari en Matemàtica Computacional
 • Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
 • Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima
 • Màster Universitari Eramus Mundus en Tecnologia Geospacial (Pla 2022)

Així mateix, amb el grau en Enginyeria Informàtica també pots accedir a altres màsters.

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP
http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

 

Més informació: www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

 • Desenvolupador d'aplicacions informàtiques (escriptori, web, mòbil, etc.).
 • Analista de sistemes informàtics.
 • Tècnic en l'aplicació de Data Science i Big Data.
 • Desenvolupador d'ERPs, sistemes de suport a la decisió, solucions Business Intelligence, etc.
 • Administrador i dissenyador de sistemes, centres de dades o infraestructures en el núvol.
 • Administrador i dissenyador de xarxes i sistemes de comunicació.
 • Arquitecte de sistemes informàtics i computació d'altes prestacions.
 • Desenvolupador de solucions Internet of Things i sistemes encastats.
 • Especialista en ciberseguretat.
 • Desenvolupador de solucions d'intel·ligència artificial i robòtica.
 • CEO, COO i CTO d'empreses de base tecnològica.
 • Director de projecte informàtic.
 • Enginyer de qualitat.
 • Consultor i auditor informàtic.
 • Comercial tècnic en l'àmbit dels sistemes d'informació e infraestructures informàtiques.
 • Emprenedor en l'àmbit de les noves tecnologies.
 • Docència en la branca científica-tècnica en tots els nivells acadèmics.
 • Investigació en qualsevol àmbit informàtic.
 • Accés a la funció pública en l'àmbit dels sistemes d'informació.


Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.