Treball de final de grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aspectes generals

El Treball Fi de Grau consisteix en l'elaboració individual per part de cada estudiant d'un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora. L'objectiu últim d'aquesta assignatura és el desenvolupament transversal de les habilitats, competències i destreses que l'estudi de la titulació que està cursant ha de proporcionar-li, de tal forma que situe a l'alumne en condicions adequades per al seu potencial futur professional. Es tracta per tant d'una assignatura que permet corroborar el grau d'assimilació de les competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir al llarg del Grau, per la qual cosa està relacionat amb totes les assignatures prèviament cursades.

És imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris del Grau (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el Treball Fi de Grau i els crèdits referits a les Pràctiques Externes.

Consulta guia docent de l'assignatura

Continguts temàtics

El departament de Finances i Comptabilitat està implicat en l'oferta de línies temàtiques per al TFG en la titulació del Grau en Finances i Comptabilitat. L'alumne pot triar a priori sobre el panell d'oferta temàtica inicial, que engloba propostes tant de l'Economia Financera, la Comptabilitat, o aquelles amb estreta relació entre ambdues, com les Finances Corporatives. Si bé l'estudi a elaborar per part de l'alumne/a ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat conforme al procediment establit, existeix així mateix la possibilitat d'adaptar els continguts de certs temes, o fins i tot el tema final a les preferències individuals de l'alumne, especialment per a aquells que no han pogut seleccionar la seua primera o segona opció inicial dins d'algun dels tres grans blocs temàtics anteriorment citats.

Consulta professorat tutor de TFG

Cada tutor/a donarà inicialment unes pautes generals sobre el material bibliogràfic que l'alumne/a ha utilitzar a l'efecte d'abordar de manera satisfactòria els aspectes a tractar en el seu TFG. Si bé cada proposta introduïda pel Tutor conté uns objectius i una breu ressenya de les tasques a realitzar, ha de ser cada estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'estructurar els continguts, així com ampliar la lectura de referències bibliogràfiques relatives al tema estudiat.

Es recomana l'assistència al seminari d'orientació bàsica per a l'elaboració del TFG impartit per qui estiga en la coordinació de l'assignatura i en la sessió d'investigació bibliogràfica oferit pel personal de la Biblioteca de l'UJI.

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de manera individual per cada alumne/a sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a-director/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les tasques a desenvolupar, així com de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball és necessari perquè es desenvolupe i execute de manera apropiada.

Amb la finalitat de facilitar la comunicació entre tutors/as i alumnes/as, així com per a mantenir informat a l'alumnat matriculat en el TFG es crearà una Aula virtual de l'assignatura.

El tutor/a ha de confirmar amb el seu vist-i-plau la consideració que el TFG és adequat per a la seua defensa per part de l'alumne abans de la seua avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. El Tribunal tindrà accés a l'informe antiplagi que el programa Turnitin realitza com a eina de treball a l'Aula Virtual. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor a la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En cas de no ser atesa, el tutor podrà emetre un informe que reflectisca la falta de compromís per part de l'alumne.

L'informe del tutor/a ha de realitzar-se d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

El TFG ha d'ajustar-se a les normes d'estil arreplegades en l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

En qualsevol cas, la realització del TFG ha d'atendre en el que es preveu al REGLAMENT DELS TREBALLS DE FI DE GRAU DE LA UNIVERSITAT I, aprovat pel Consell de Govern núm. 26, de 26 de juliol de 2012; modificat pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012, temporalment per acord del Consell de Govern 4/2020, de 24 d'abril de 2020, i pel Consell de Govern nº 9 de 28 d'octubre de 2021).

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de fi de grau que no interferisquen amb el període d'exàmens de la resta d'assignatures. S'estableix un primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/es es realitzarà atenent la nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.

Informació proporcionada per: InfoCampus