Assignatura de pràctiques externes

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les pràctiques externes del grau en Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I és una assignatura obligatòria, de 4t curs, de 12 crèdits i integrada per a la seua impartició i desenvolupament en el Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I.

ASPECTES GENERALS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN FINANCES I COMPTABILITAT

Durant les pràctiques l'estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada, cada estudiant comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l'organització a la qual s'incorpora. La duració de l'estada ve determinada pel pla d'estudis.

Aquestes pràctiques les podràs fer quan superes el 80% dels crèdits d'aquest grau, excloent l'assignatura Treball de Final de Grau.

Consulta guia docent de l'assignatura

ENTITATS COL·LABORADORES ON L'ESTUDIANTAT DE GRAU POT REALITZAR LES PRÀCTIQUES EXTERNES

Per a l'efectivitat de les pràctiques externes, la Universitat té concertat una sèrie de convenis amb diferents entitats: institucions, associacions, empreses, etc. A totes aquestes entitats o institucions que han subscrit un Conveni amb la Universitat se'ls denomina entitats col·laboradores o cooperadores, entitats que col·laboren de manera altruista amb la Universitat, completant la formació de l'estudiant, possibilitant la realització d'un període de pràctiques en aquestes. Com a entitats que han subscrit generalment un conveni amb la Universitat, a l'efecte d'acollir estudiants del grau en Finances i Comptabilitat, podem esmentar les següents:

 • Entitats publiques
 • Empreses privades de diversos sectors (pimes, micropymes, etc.)
 • Entitats bancàries
 • Assessories fiscals i comptables
 • Assessories financeres
 • Empreses d'auditora
 • Empreses de consultoria
 • Associacions professionals, fundacions, cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre

A continuació, es pot consultar el llistat d'entitats col·laboradores detallat.

Consulta les entitats cooperadores. 

Els estudiants poden accedir a través de l'IGLU per a conèixer l'oferta actualitzada d'entitats on realitzar les pràctiques externes durant el curs 2021-2022

ORGANITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN FINANCES I COMPTABILITAT

D'acord amb els requisits establits en la Normativa de Pràctiques Externes en vigor, hi ha algunes variants en el procediment d'assignació de pràctiques segons la modalitat per a realitzar les Pràctiques Externes de què es tracte: Proposta d'empresa per part de l'estudiantat, Selecció d'ofertes a través de l'IGLU, Exempció, Reconeixement de Pràctiques Extracurriculars i Treball Acadèmicament Dirigit. Les condicions i el procediment s'expliquen a continuació.

a) Proposta d'empresa per part del propi estudiant:

Els i les estudiants podran proposar una destinació facilitant a l'entitat.

b) Selecció d'ofertes a través de l'IGLU:

Durant el/els període/s que s'habiliten per a això, l'estudiantat expressarà les seues preferències sobre les ofertes públiques existents, és a dir, aquelles que la Universitat posa a la disposició dels qui no hagen optat per la modalitat anterior.

c) Reconeixement de pràctiques i activitats substitutives:

Pot haver-hi certes situacions en què se sol·licite per part de l'estudiantat el reconeixement de les pràctiques o la realització d'activitats substitutives. Els diferents casos són els següents (excloents):

 • Exempció. Podran sol·licitar l'exempció de pràctiques aquell estudiantat que acredite una experiència laboral en tasques relacionades amb el Grau, que en cap cas podran ser assimilables a tasques d'auxiliar administratiu o inferiors en categoria professional, per mitjà d'un contracte de treball durant un període mínim de quatre mesos a temps complet o les 640 hores equivalents en un termini major.
 • Reconeixement de Pràctiques Externes Extracurriculars (PENC). L'estudiantat que opte per realitzar aquest tipus de pràctiques i sol·licite el seu reconeixement en aquesta assignatura haurà de complir els mateixos requisits que la resta de l'estudiantat, és a dir, que les pràctiques externes extracurriculars es realitzen quan l'estudiantat haja cursat el 80% dels crèdits obligatoris (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) i excloent d'aquest còmput el treball fi de grau i els crèdits corresponents a aquesta assignatura de pràctiques externa. Haurà d'estar matriculat de l'assignatura en el moment de fer unes pràctiques externes i la càrrega lectiva del semestre no podrà superar en cap cas els 30 crèdits. L'estudiantat que haja realitzat aquest tipus de pràctiques (per exemple, a través de la "Fundació Universitat - Empresa " VA SER) podrà sol·licitar el seu reconeixement com a curriculars sempre que acredite documentalment una estada mínima de 480 hores en l'empresa desenvolupant tasques relacionades amb el Grau realitzades durant el curs actual.
 • Treballs Acadèmicament Dirigits (TAD). En circumstàncies especials que impedisquen el compliment de les pràctiques en qualsevol de les modalitats i casos anteriors, prèvia sol·licitud motivada de l'estudiant i amb l'autorització de la Comissió del Grau, els crèdits d'aquesta assignatura podran superar-se mitjançant un Treball Acadèmicament Dirigit pel tutor designat a aquest efecte.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES DEL GRAU EN FINANCES I COMPTABILITAT

L'avaluació de les Pràctiques Externes correspon al tutor o tutora, que haurà de tenir en compte dos conceptes. D'una banda, la valoració del supervisor en l'empresa (35% de la nota); i per un altre, la seua pròpia qualificació, d'acord amb el seguiment del pla de treball convingut amb l'alumne o alumna, incloent el lliurament d'informes i el contingut de la memòria final (65% de la nota).

En el cas de Pràctiques Extracurriculars i Exempcions, no intervé el primer component i la qualificació màxima serà, per tant, el 65% del total. En canvi, quan es tracte d'exempció, el tram corresponent al supervisor podrà substituir-se per altres criteris, com el temps treballat, l'adequació de les tasques al grau i les responsabilitats assumides.

L'alumne que haja sol·licitat el treball acadèmicament dirigit serà avaluat per la Comissió de Pràctiques. L'avaluació es realitzarà en funció de la qualitat de treball i/o l'exposició realitzada.

Per a superar l'assignatura, en totes les modalitats de les pràctiques, l'alumne/a deure obtenir una qualificació almenys de 5 punts, en una escala de 0 a 10.

RELACIÓ DE TUTORS I TUTORES PER A la REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES DURANT EL CURS 2021-2022

Els/les tutors/as de pràctiques són professors del Departament de Finances i Comptabilitat. En concret, el llistat de professors tutors per al curs 2021-2022 es pot trobar en el SIA. Sistema d'Informació Acadèmica.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

PROGRAMA ERASMUS PRÁCTICAS

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l'estranger amb el programa Erasmus Prácticas:

Aquesta nova acció Erasmus Prácticas té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d'aquesta acció són:

Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

Millorar la comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l'adquisició d'experiència laboral.

Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l'EuropeanQuality Charter for Mobility i és finançat per l'Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d'Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La Guia “PROMOTE Your International Career” elaborada per l'OIPEP arreplega tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus

 

Informació proporcionada per: InfoCampus