Finances i Comptabilitat

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el curs 2011/12, la llicenciatura en Administració d’Empreses i la Diplomatura en Ciències Empresarials, van ser substituïdes per tres graus: Administració d’Empreses, Economia i Finances i Comptabilitat.

Els tres graus mantenen un tronc comú, ja que comparteixen els dos primers cursos i algunes assignatures de tercer i quart (120 crèdits). En les assignatures comunes s’imparteixen els continguts generals de comptabilitat i finances, organització d’empreses i economia imprescindibles per a qualsevol titulat en economia i empresa. Mantenir aquest tronc comú permet l’obtenció de segones titulacions fàcilment en cursar qualsevol dels tres graus. En el cas de cursar el grau en Finances i Comptabilitat, cursant 90 crèdits addicionals es pot obtenir el grau en Administració d’empreses, i cursant 102 crèdits addicionals el grau en Economia.

Però l’elecció de cadascuna de les tres titulacions permet especialitzar-se en diferents aspectes de gestió empresarial i de l’economia. El grau en Finances i Comptabilitat està enfocat a proporcionar els coneixements teòrics i pràctics a les diferents àrees de comptabilitat i auditoria (control de gestió, comptabilitat internacional, consolidació, comptabilitats sectorials, auditoria financera, auditoria operativa, comptabilitat pública), finances (mercats financers, banca, finances corporatives, gestió de tresoreria, gestió de carteres), fiscalitat i tributació (dret mercantil financer, dret tributari, dret concursal, fiscalitat empresarial).

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

• Compromís social i ètic

• Interès pel coneixement científic

• Habilitats per a les relacions interpersonals

• Capacitat de treball en equip

• Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

• Competència oral i escrita en anglès bàsic

• Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

• Capacitat de síntesi i argumentació

• Comprensió i anàlisi de textos

• Coneixements d’anglès equivalents a un nivell B1 de CEFR (Marc Comú de Llengües Europeu)

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Finances i Comptabilitat s’ofereixen 140 places.

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Finances i Comptabilitat s’han oferit 140 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 5,200, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 140) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall


Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació


Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació


Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Requisits matrícula 2n i posteriors cursos.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Història Econòmica (FBB)

Introducció al Dret (FBB)

Introducció als Sistemes d’Informació de l’Empresa (OB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Fonaments d’Econometria (OB)

Comptabilitat de Costos (OB)

Anàlisi i Formulació d’Estratègies Empresarials (OB)

Comptabilitat Financera Avançada (OB)

Anglès per a Finances (OB)*

Dret Mercantil i Tributari de Societats (OB)

Comptabilitat de Gestió (OB)

Direcció Financera Avançada (OB)

Valoració d’Empreses (OB)*

Mercats i Institucions Financers (OB)

Quart curs

Gestió Bancària (OB)

Auditoria Financera (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Migracions i Globalització (OB)

Fiscalitat Empresarial (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1*

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Valoració d’Operacions Financeres (OP)

Responsabilitat Social Corporativa (OP)

Gestió de Tresoreria (OP)

Gestió de Carteres (OP)

Finances Internacionals (OP)

Finances Quantitatives (OP)

Control de Gestió (OP)

Comptabilitats Sectorials (OP)

Comptabilitat Pública (OP)

Comptabilitat Internacional (OP)

Consolidació d’Estats Financers (OP)

Dret Mercantil Financer i Concursal (OP)

Auditoria Operativa (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

 

Grup de docència en anglès

Grup de docència en anglès

Hi ha la possibilitat d’escollir un grup de docència en anglès des de primer curs, amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes activitats específiques de la titulació. Les assignatures d'aquest grup que s'imparteixen en anglès són:

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Anglès per a Finances (OB)

Valoració d'Empreses (OB)

Quart curs

Treball de Final de Grau (TFG)1

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Finances i Comptabilitat, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d'organització i planificació
CG03 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG04 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG05 - Capacitat de gestió de la informació
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Presa de decisions
CG08 - Treball en equip
CG09 - Raonament crític
CG10 - Compromís ètic
CG11 - Aprenentatge autònom
CG12 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG13 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG14 - Adaptació a noves situacions

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

EA01 - Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques
EA03 - Disseny i gestió de projectes
EA04 - Habilitat cerca d'informació i recerca
EC01 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials
EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les empreses
EC03 - Conèixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de les empreses
EC04 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de costos
EC05 - Conèixer el funcionament intern de l'empresa, diferenciar les diferents parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades
EC06 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting
EC07 - Descriure i analitzar els diferents models micro i macroeconòmics
EC08 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la seua dimensió històrica
EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d'anàlisis i predicció de models econòmics
EC10 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l'economia i a l'activitat de les empreses
EC11 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi la seua dimensió històrica

EP01 - Conèixer les eines de gestió financera avançada de l'empresa
EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses
EP03 - Conèixer les principals eines per a la gestió de carteres de renda fixa i variable
EP04 - Conèixer les diferents estructures dels mercats financers i el seu funcionament
EP05 - Conèixer els instruments necessaris per a poder valorar les operacions d'inversió més usuals de l'empresa
EP06 - Conèixer els diferents models de govern corporatiu
EP07 - Conèixer els principals mètodes de planificació financera que li permeten optimitzar la gestió dels recursos financers a curt termini
EP08 - Analitzar, sintetitzar i interpretar críticament les operacions més avançades de la comptabilitat financera
EP09 - Analitzar i sintetitzar la comptabilitat de les administracions públiques i de sectors econòmics amb plans sectorials
EP10 - Elaborar i analitzar críticament els estats financers consolidats
EP11 - Avaluar el procés d'harmonització comptable internacional
EP12 - Interpretar les diferents tècniques de gestió de costos i aplicar els diferents sistemes de control de gestió empresarial
EP13 - Interpretar els informes econòmic financers i redactar informes d'auditoria
EP14 - Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de les finances

 


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Aspectes generals

El Treball Fi de Grau consisteix en l'elaboració individual per part de cada estudiant d'un estudi original que ha de ser realitzat sota la supervisió d'un professor-tutor o professora-tutora. L'objectiu últim d'aquesta assignatura és el desenvolupament transversal de les habilitats, competències i destreses que l'estudi de la titulació que està cursant ha de proporcionar-li, de tal forma que situe a l'alumne en condicions adequades per al seu potencial futur professional. Es tracta per tant d'una assignatura que permet corroborar el grau d'assimilació de les competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir al llarg del Grau, per la qual cosa està relacionat amb totes les assignatures prèviament cursades.

És imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris del Grau (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el Treball Fi de Grau i els crèdits referits a les Pràctiques Externes.

Consulta guia docent de l'assignatura

Continguts temàtics

El departament de Finances i Comptabilitat està implicat en l'oferta de línies temàtiques per al TFG en la titulació del Grau en Finances i Comptabilitat. L'alumne pot triar a priori sobre el panell d'oferta temàtica inicial, que engloba propostes tant de l'Economia Financera, la Comptabilitat, o aquelles amb estreta relació entre ambdues, com les Finances Corporatives. Si bé l'estudi a elaborar per part de l'alumne/a ha d'estar basat en el tractament del tema prèviament assignat conforme al procediment establit, existeix així mateix la possibilitat d'adaptar els continguts de certs temes, o fins i tot el tema final a les preferències individuals de l'alumne, especialment per a aquells que no han pogut seleccionar la seua primera o segona opció inicial dins d'algun dels tres grans blocs temàtics anteriorment citats.

Consulta professorat tutor de TFG

Cada tutor/a donarà inicialment unes pautes generals sobre el material bibliogràfic que l'alumne/a ha utilitzar a l'efecte d'abordar de manera satisfactòria els aspectes a tractar en el seu TFG. Si bé cada proposta introduïda pel Tutor conté uns objectius i una breu ressenya de les tasques a realitzar, ha de ser cada estudiant el/la que posteriorment, amb ajuda del tutor/a, haurà d'estructurar els continguts, així com ampliar la lectura de referències bibliogràfiques relatives al tema estudiat.

Es recomana l'assistència al seminari d'orientació bàsica per a l'elaboració del TFG impartit per qui estiga en la coordinació de l'assignatura i en la sessió d'investigació bibliogràfica oferit pel personal de la Biblioteca de l'UJI.

Metodologia didàctica

El TFG ha de realitzar-se de manera individual per cada alumne/a sota la direcció del seu tutor/a. La funció del tutor/a-director/a és guiar a l'alumne/a en totes i cadascuna de les tasques a desenvolupar, així com de cara a la redacció final del TFG. El seguiment del treball és necessari perquè es desenvolupe i execute de manera apropiada.

Amb la finalitat de facilitar la comunicació entre tutors/as i alumnes/as, així com per a mantenir informat a l'alumnat matriculat en el TFG es crearà una Aula virtual de l'assignatura.

El tutor/a ha de confirmar amb el seu vist-i-plau la consideració que el TFG és adequat per a la seua defensa per part de l'alumne abans de la seua avaluació per part del Tribunal designat a tal fi. El Tribunal tindrà accés a l'informe antiplagi que el programa Turnitin realitza com a eina de treball a l'Aula Virtual. Durant el semestre, l'alumnat haurà d'atendre amb rigor a la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En cas de no ser atesa, el tutor podrà emetre un informe que reflectisca la falta de compromís per part de l'alumne.

L'informe del tutor/a ha de realitzar-se d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

El TFG ha d'ajustar-se a les normes d'estil arreplegades en l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

En qualsevol cas, la realització del TFG ha d'atendre en el que es preveu al REGLAMENT DELS TREBALLS DE FI DE GRAU DE LA UNIVERSITAT I, aprovat pel Consell de Govern núm. 26, de 26 de juliol de 2012; modificat pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012, temporalment per acord del Consell de Govern 4/2020, de 24 d'abril de 2020, i pel Consell de Govern nº 9 de 28 d'octubre de 2021).

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de fi de grau que no interferisquen amb el període d'exàmens de la resta d'assignatures. S'estableix un primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

Procediment d'assignació de temes de TFG i tutors

L'assignació de temes TFG i tutors/es es realitzarà atenent la nota mitjana de l'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor/a i tema del TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Finances i Comptabilitat?

- Màsters Oficials:

-  Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada.

-  Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa.

- Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

- Màster Universitari en Marketing e Investigació de Mercats

- Màster Universitari en Psicología del Treball, de les Organizacions i en Recursos Humans

Així mateix, amb el grau en Finances i Comptabilitat també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Amb l’obtenció del grau en Finances i Comptabilitat no es pot accedir directament a cap professió reglada, però la formació del grau està directament relacionada amb els continguts de les proves que permeten accedir a les següents professions:

 • Auditoria de comptes.
 • Analista financer internacional (CEFA i CIIA).
 • Agent financer EFPA (European Financial Planning Association).

A més, el grau en Finances i Comptabilitat té, entre altres, les següents eixides amb professions no regulades:

 • Assessorament i consultoria en l’àmbit comptable i financer
 • Direcció i gestió comptable i financera (controller, director o directora financer i comptable)
 • Gestió de tresoreria
 • Auditoria interna
 • Llocs especialitzats de gestió en banca i assegurances
 • Llocs d’anàlisis i gestió d’inversions en societats i agències d’inversió, gestió de fons d’inversió
 • Operacions en mercats de valors
 • Assegurances de riscos financers
 • Emprenedor o emprenedora

Les estadístiques posen de manifest la importància de les eixides professionals relacionades amb aquest grau. Així, per exemple, les xifres relatives a les pràctiques que realitza l’alumnat d’Economia i Empresa a través del servei d’Universa (Observatori d’Ocupació Universitària de la Universitat de Saragossa) i FEUZ (Fundació Empresa Universitat de Saragossa) revelen que el 40% de les pràctiques aborden continguts de finances, i el 38% de comptabilitat. La funció desenvolupada majoritàriament pels titulats en les àrees d’economia i empresa és la comptabilitat, que genera el 25% de les eixides professionals, com a auditors, controllers, professionals independents i gestors en el sector públic.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.