Organització dels estudis

15/07/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Resum de crèdits 

Primer curs

Càlcul I (FBB)

Informàtica (FBB)

Física I (FBB)

Anglès Cientificotècnic (FB)*

Química (FBB)

Càlcul II (FBB)

Àlgebra (FBB)

Física II (FBB)

Expressió Gràfica (FBB)

Història de la Ciència i la Tecnologia (FB)

Segon curs

Estadística i Optimització (FB)

Mecànica de Màquines i Estructures (OB)

Electrotècnia (OB)

Enginyeria Tèrmica (OB)

Ciència i Tecnologia de Materials (OB)

Mecànica de Fluids (OB)

Empresa (FBB)

Electrònica (OB)

Elasticitat i Resistència de Materials (OB)

Teoria de Màquines i Mecanismes (OB)

Tercer curs

Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitjana Tensió (OB)

Ampliació de Teoria de Circuits (OB)

Sistemes Automàtics (OB)

Sistemes de Producció Industrial (OB)

Màquines Elèctriques (OB)**

Ampliació de Màquines Elèctriques (OB)

Línies i Instal·lacions Elèctriques d’Alta Tensió (OB)

Instal·lacions d’Energies Renovables (OB)

Electrònica de Potència (OB)

Automatització Industrial (OB)**

Quart curs

Projectes d’Enginyeria (OB)

Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques (OB)

Tecnologies del Medi Ambient (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

ITINERARI 1: Electrònica, Automàtica i Informàtica Industrial (24 crèdits ECTS)

 • Instrumentació, Mesurament i Tractament del Senyal (OP)
 • Programació de Sistemes (OP)**
 • Electrònica Digital i Microcontroladors (OP)**
 • Regulació Automàtica (OP)**
 • Sistemes Informàtics Industrials (OP)**
 • Automatització Industrial (OB)**

ITINERARI 2: Energia (24 crèdits ECTS)

 • Centrals Hidroelèctriques (OP)
 • Noves Tecnologies Energètiques (OP)**
 • Centrals Termoelèctriques (OP)**
 • Gestió Energètica de Plantes Industrials (OP)**
 • Ampliació d’Energies Renovables (OP)**
 • Instal·lacions d’Energies Renovables (OB)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau cal d’haver superat 156 crèdits ECTS de les matèries de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB), sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball Final de Grau en el còmput d'aquest percentatge.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus