Economia

17/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’adaptació dels estudis universitaris a l’espai europeu d’educació superior ha portat la Universitat Jaume I a oferir un nou mapa de titulacions que substitueix el ja conegut per les empreses i la societat, per la qual cosa es fa indispensable posar de manifest l’abast d’aquest canvi en les titulacions de l’àmbit empresarial i econòmic. L’UJI oferia des de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques la diplomatura en Ciències Empresarials i la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, les dues amb un perfil generalista i unes possibilitats d’especialització per la via d’una elevada optativitat. Els nous plans d’estudis de grau que les substitueixen s’han plantejat des de la perspectiva d’especialització, però mantenint un tronc comú a les tres titulacions (Finances i Comptabilitat, Economia i Administració d'Empreses) durant els primers dos anys en la seua totalitat (120 crèdits) i algunes assignatures de tercer i quart, de forma que els titulats i titulades poden desenvolupar-se professionalment en les àrees de gestió en les empreses, administracions públiques o altres tipus d’organitzacions com ara fundacions i ONG. Així mateix, l’elecció de cada una de les tres titulacions permet especialitzar-se en diferents aspectes de gestió empresarial i de l’economia.

Segona titulació: es poden obtenir dues titulacions, que poden ser el doble grau amb Finances i Comptabilitat (cursant sols 102 crèdits més) o amb el grau en Administració d'Empreses (102 crèdits més).

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

          • Compromís social i ètic

          • Interès pel coneixement científic

          • Habilitats per a les relacions interpersonals

          • Capacitat de treball en equip

          • Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

          • Competència oral i escrita en anglès bàsic

          • Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

          • Capacitat de síntesi i argumentació

          • Comprensió i anàlisi de textos

          • Coneixements d’anglès equivalents a un nivell B1 de MECR (Marc europeu comú de referència de les llengües)

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...
 

En el grau en Economia s’ofereixen 80 places.
 

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Economia s’han oferit 80 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut de 7,016, això significa que la persona que va accedir en el últim  lloc (el número 80)  tenia aquesta qualificació. 

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera
 

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.
   

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.


Requisits de matrícula 2n i posteriors cursos.
 

Més informació

 

Permanència i rendiment
 

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA) trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents...): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Matemàtiques II (FB)

Història Econòmica (FBB)

Introducció al Dret (FBB)

Introducció als Sistemes d’Informació de l’Empresa (OB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Fonaments d’Econometria (OB)

Teoria Microeconòmica (OB)

Teoria de Jocs (OB)

Sistema Financer Bancari (OB)

Anglès per a Economistes (OB)*

Dret Mercantil i Tributari de Societats (OB)

Econometria I (OB)

Macroeconomia Internacional (OB)

Comerç Internacional (OB)

Teoria Macroeconòmica (OB)*

Quart curs

Economia Industrial (OB)

Econometria II (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Migracions i Globalització (OB)

Economia del Sector Públic (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1*

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic (OP)

Història Econòmica d’Espanya (OP)

Economia Regional i Urbana (OP)

Economia Europea (OP)

Macroeconomia Dinàmica (OP)

Economia Ambiental (OP)

Economia Laboral (OP)

Sistema Fiscal (OP)

Economia Experimental (OP)

Tècniques de Predicció (OP)

Dret de la Competència i dels Sectors Regulats (OP)

Història del Pensament Econòmic (OP)

Dret Administratiu Econòmic (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (PFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

 

Grup de docència en anglès

Hi ha la possibilitat d’escollir un grup de docència en anglès des de primer curs amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes activitats específiques de la titulació. Les assignatures d'aquest grup que s'imparteixen en anglès són:

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Anglès per a Economistes (OB)

Teoria Macroeconòmica (OB)

Quart curs

Treball de Final de Grau (TFG)1

 

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Economia es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que l'etudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que l'etudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d'organització i planificació
CG03 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG04 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG05 - Capacitat de gestió de la informació
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Presa de decisions
CG08 - Treball en equip
CG09 - Raonament crític
CG10 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
CG11 - Aprenentatge autònom
CG12 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

EA01 - Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques
EA03 - Disseny i gestió de projectes
EA04 - Habilitat cerca d'informació i recerca

EC01 - Conéixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials
EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les empreses
EC03 - Conéixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de les empreses
EC04 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de costos
EC05 - Conéixer el funcionament intern de l'empresa, diferenciar les diferents parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades
EC06 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting
EC07 - Descriure i analitzar els diferents models micro i macroeconòmics
EC08 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la seua dimensió històrica
EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d'anàlisis i predicció de models econòmics
EC10 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l'economia i a l'activitat de les empreses
EC11 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi la seua dimensió històrica

EP01 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d'una perspectiva microeconòmica
EP02 - Disseny de mètodes de contrast empíric dels models de teoria econòmica
EP03 - Anàlisi i gestió de les polítiques públiques
EP04 - Anàlisi de l'estructura i viabilitat del sector públic i financer
EP05 - Aplicació dels models econòmics a les relacions econòmiques internacionals
EP06 - Singularitzar els models de teoria econòmica des d'una perspectiva macroeconòmica i temporal
EP07 - Anàlisi i comprensió del creixement econòmic
EP08 - Anàlisi i comprensió del mercat de treball
EP09 - Anàlisi microeconòmica des de la perspectiva de l'equilibri general
EP10 - Anàlisi de les polítiques econòmiques condicionades pel seu impacte sobre les unitats territorials
EP11 - Anàlisi de l'evolució històrica de l'economia espanyola
EP12 - Comprensió i aplicació de la teoria de la decisió i els jocs en l'anàlisi econòmica
EP13 - Comprensió del raonament bàsic en economia experimental
EP14 - Anàlisi de l'estructura, viabilitat i interconnexions dels diferents sectors econòmics
EP15 - Conèixer, analitzar i sintetitzar les diferents escoles del pensament econòmic
EP16 - Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de l'economia

 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, del 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del grau i que posteriorment és modificat pel Reial decret 861/2010, del 2 de juliol, disposa en l'article 12 que els ensenyaments oficials de grau finalitzen amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau (TFG), que consta de 6 a 30 crèdits, executant-se en la fase final del pla d'estudis i la finalitat dels quals ha d'estar orientada a l'avaluació de les competències adquirides durant la formació del títol.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I. 

D'acord amb l'article 2 de la normativa UJI (CG 28/10/2021), el TFG ha de ser el resultat personal i autònom realitzat sota la tutoria d'un professor o professora. Aquest treball ha de demostrar el resultat final o la consecució dels objectius proposats després d'acabar la carrera.

Consulta la guia docent de l'assignatura

És imprescindible haver superat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el treball de fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes.

Consulta professorat tutor de TFG

A l'inici del curs acadèmic, la coordinadora de l'assignatura convocarà una reunió en la qual s'explicarà amb detall el procediment i pujarà la informació bàsica a l'aula virtual.

Continguts temàtics

La naturalesa d'aquests treballs pot ser:

 1. Treballs teòric-experimentals relacionats amb la titulació i proposats pel professorat que participa en l'assignatura.
 2. Treballs de revisió i investigació bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb el grau en economia.
 3. Treballs tècnics on es descriuen o exposen situacions o problemes econòmics juntament amb recomanacions i pautes d'actuació.

Metodologia didàctica

El treball ha de realitzar-se de manera personal i autònoma per l'alumnat sota la supervisió del tutor o tutora acadèmic, la funció de la qual serà assistir i orientar en el seu desenvolupament, de vetlar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat, abans de la presentació.

El Departament d'Economia de la Universitat Jaume I publicarà un llistat de temes susceptibles de ser triats pels i les estudiants en el marc del TFG, els quals versaran sobre els diferents vessants que la dimensió de l'economia pot oferir. Al costat de cada tema, s'indicarà el nom del professor o professora responsable de la tutorització del treball.

Una vegada publicat el llistat, l'alumnat podrà triar tema i tutor, d'entre els disponibles i per ordre de nota mitjana de l'expedient, utilitzant l'aplicació que la Universitat Jaume I té elaborada a aquest efecte.

El treball haurà d'estar redactat, presentat i defensat en llengua anglesa.

Criteris temporals

S'estableixen dos períodes de defensa pública del TFG: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

Sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Tota la informació de les dates, hora i lloc de la defensa estarà disponible a l'aula virtual.

Criteris de superació de l'assignatura

El TFG serà defensat davant una comissió avaluadora composta per tres professors del Departament d'Economia de la Universitat Jaume I. La duració de l'exposició no serà superior a 15 minuts, temps al qual s'afegirà el de la discussió posterior que susciten les preguntes i comentaris formulats pels membres de la Comissió.

El Tribunal avaluarà en consideració els dos aspectes:

Treball escrit qualificat pel professor Tutor i el Tribunal. Aquesta valoració tindrà un pes del 80% sobre la qualificació global i s'avaluarà mitjançant: l'Informe del Tutor atesa la qualitat científica i tècnica del treball, aspectes formals i contingut; i la valoració atesos els mateixos criteris per part dels membres del Tribunal.

Defensa oral del TFG, avaluada pels membres del Tribunal. Aquesta valoració tindrà un pes del 20% sobre la qualificació global i tindrà en compte la claredat expositiva, ajust als temps i la capacitat de debat i defensa argumental del treball per part de l'estudiantat.

Es requereix una Qualificació Global mínima de 5 punts per a superar l'assignatura

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb aquest grau?

- Màsters Oficials:

 • Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
 • Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
 • Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans
 • Màster universitari en Gestió de la Qualitat
 • Màster universitari en Economia

- Màster propi:

 • Màster en Comerç Internacional 

Així mateix, amb el títol de grau en Economia també pots accedir a altres màsters.

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Eixides professionals

Una vegada acabes els estudis del grau podràs treballar en diferents àmbits i realitzar determinades tasques, així com continuar formant-te.

Els professionals de l’economia s’especialitzen en l’estudi i solució tècnica dels problemes de l’economia en general o de l’empresa, ja que cursen assignatures com ara Economia Regional, Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic, Macroeconomia, Microeconomia, Economia del Sector Públic, Econometria o Comerç Internacional.

Àmbits de treball       

Llocs de responsabilitat en la gestió general de l’empresa i en àrees relacionades amb:

 • Responsable de programes de desenvolupament econòmic, comerç exterior, cap de riscos, serveis d’estudis regionals i internacionals. Llocs de direcció en bancs, caixes d’estalvi i altres institucions financeres, entre altres.
 • Empresari o empresària.
 • Accés a la carrera investigadora.
 • Exercici lliure de la professió en el camp de la consultoria.
 • Accés a la funció pública.

Les eixides professionals abasten tant els sectors privat i públic (empreses, bancs, consultores, administració en els seus diferents nivells territorials), com els organismes internacionals (OCDE, FMI, Banc Mundial, o institucions de la Unió Europea).

En definitiva, el caràcter polivalent de la formació d’aquest grau permetrà els futurs professionals de l’economia afrontar amb èxit el seu treball en un ampli ventall de llocs.

Tasques professionals

El grau en Economia forma professionals en el coneixement de l’anàlisi econòmica moderna. El graduat o graduada en Economia ha de tenir una sòlida formació adequada a les exigències de mercats cada vegada més competitius i selectius. De la mateixa manera, ha de distingir-se per una formació humanista que li permeta dur a terme tasques professionals com ara:

 • l’assignació dels recursos escassos;
 • problemes d’eficiència i productivitat;
 • proposar solucions als problemes econòmics des d’una perspectiva global;
 •  solidaritat social;
 • justícia distributiva;
 • portar a terme anàlisis de mercats;
 • dissenyar polítiques de desenvolupament;
 • identificar oportunitats;
 • definir objectius;
 • motivar les persones;
 • prendre decisions;
 • contribuir a millorar el funcionament i els resultats de les empreses i les organitzacions.

 

RESUM

 • Gestió i anàlisi de dades per a la presa de decisions empresarials o desenvolupament de polítiques sectorials
 • Estudis de mercat
 • Gestió d'operacions (processos productius, logística, recursos humans, ...)
 • Assessoria o gestió de comerç exterior
 • Assessoria o gestió de programes de desenvolupament econòmic
 • Economista de l'Estat
 • Tècnic superior de l'Institut Nacional d'Estadística (INE)
 • Tècnic comercial Inspector d'Hisenda / Tècnic d'Hisenda / Agent d'Hisenda
 • Inspector d'entitats de crèdit de Banc d'Espanya
 • Tècnic superior de l'administració nacional, autonòmica o municipal
 • Diversos càrrecs d'administració / direcció en empreses, organismes i / o institucions econòmiques

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.