Treball de final de grau

08/01/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consideracions Generals

El Treball Final de Grau és una assignatura de 6 crèdits que es cursa en el segon semestre de quart curs, independent que, els temes se seleccionen al novembre. Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica (FB) i obligatoris (OB) del Grau, excloses les pràctiques externes.

Tal com disposa la normativa sobre aquest tema, el TFG és un treball derivat del treball autònom i personal de l'estudiant, que haurà de defensar-se i presentar-se davant un tribunal de manera pública.

Es tracta d'un treball que serveix per a acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Grau i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb totes les assignatures cursades prèviament. Tal com es disposa en el Reial decret 822/2020, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua qualitat, en concret, en el seu art. 14.6, la seua finalitat és: la demostració per part del o l'estudiant del domini i aplicació dels coneixements, competències i habilitats definitoris del títol universitari oficial de Grau.

La coordinació del TFG crearà una Aula Virtual on es pujaran tots els arxius i informació rellevant per a l'assignatura i que servirà, a més, com a canal de comunicació amb l'estudiantat. La normativa aplicable sobre aquest tema podrà consultar-se en aquesta.

L'assignatura de Treball Final de Grau consisteix en la redacció d'un treball de recerca  o un estudi teoricopràctic sobre alguna matèria jurídica que permet aplicar i demostrar els coneixements adquirits durant el Grau. El treball, que es realitza amb l'ajuda d'un professor-tutor, s'ha de defensar davant un tribunal. Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica (FB) i obligatoris (OB) del Grau, excloses les pràctiques externes.

Guia Docent

La guia docent de l'assignatura està disponible en: Consulta guia docent de l'assignatura

Tipologia de TFGS

L'assignatura de Treball Final de Grau consisteix en la redacció d'un treball de recerca o un estudi teoricopràctic sobre alguna matèria jurídica que permet aplicar i demostrar els coneixements adquirits durant el Grau. Els temes objecte del TFG són proposats pel professorat de les àrees que componen els Departaments de Dret Públic i Privat, així com la Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat.

Una vegada que els/les docents hagen introduït els temes, la coordinació del TFG assignarà dia i hora per a la seua elecció, en funció de la nota de l'expedient. Una vegada triat el tema, el/la estudiant es posarà en contacte amb el/la professor/a que l'ha proposat qui serà el seu Tutor/a durant tota l'elaboració del TFG. La seua funció serà guiar a l'estudiantat a l'hora d'elaborar el treball.

Consulta professorat tutor de TFG

Metodologia Didàctica

Pel que respecta a la metodologia del TFG, una vegada finalitzat el procés de selecció del tema des de la Coordinació del TFG se celebrarà un seminari per a l'estudiantat matriculat, en el qual se li explicarà les qüestions bàsiques que han de tenir en compte a l'hora d'elaborar la seua TFG. Amb independència d'aquest seminari, l'assistència del qual no és obligatòria, però sí aconsellable, serà el/la tutor/a qui guiarà a els/les alumnes/as durant tot el procés d'elaboració d'aquest, tant en el procés de planificació com de desenvolupament. Per tant, han de seguir les directrius marcades per aquells ja que, en cas contrari, el/la tutor/a podrà emetre un informe negatiu i no autoritzar el seu defensa.

El TFG ha de tindre un mínim de 25 pàgines i un màxim de 30, sense computar les abreviatures, bibliografia i annexos. A més, l’alumnat ha de realitzar un resum en anglès d’aquest, l’extensió del qual ha de ser de 10 pàgines. La resta de requisits formals apareixen indicats a l’Aula Virtual com, per exemple, consells sobre redacció, informació sobre com citar la legislació, doctrina i jurisprudència, entre altres.

Una vegada finalitzat el treball i, sempre amb el vistiplau del tutor/a, el/la estudiant procedirà a depositar el treball.

Procediment de Sol·licitud de Defensa i Avaluació

Per a la defensa del TFG s'estableixen dos períodes: un en la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primer període); i un altre en la segona convocatòria ordinària del segon semestre (segon període). Les dates es publicaran a l'aula virtual.

El/la estudiant haurà de fer la sol·licitud de defensa amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Per al procediment de sol·licitud de defensa, s'utilitzarà l'SPI del TFG disponible en IGLU > Formularis peticions SPI > Nova sol·licitud > Vicerectorat d'Estudis i Docència > Lliurament TFG-TFM. A més, haurà de penjar a l'aula virtual el treball en pdf.

La coordinació del TFG publicarà a l'aula virtual el tribunal, data, hora i lloc en què l'alumnat haurà de defensar el seu treball.

Aquest procedirà a la defensa oral i pública del treball davant un tribunal format per tres membres, en el temps previst per a la defensa, és a dir, uns deu minuts. Per a la mateixa podrà utilitzar els recursos que considere oportuns com, per exemple, PowerPoint. Posteriorment, la Comissió realitzarà les observacions i preguntes que considere oportunes. Una vegada finalitzat el torn de paraula del tribunal, el/la alumne/a respondrà al requerit per aquest.

La nota, que no es comunicarà fins que hagen finalitzat totes les defenses, es publicarà en els mitjans corresponents. Per a aprovar és necessari obtenir un 5 sobre 10 tenint en compte de manera global el treball i l'exposició. La valoració ponderada és d'un 80% el treball i un 20% la defensa.

S'entén presentat el TFG quan el/la estudiant el defense davant el tribunal. Si el/la estudiant sol·licita la defensa i no es presenta el dia i hora assignat es considerarà com No Presentat.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus