Competències MECES, genèriques i específiques

22/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Grau en Dret, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G1 - Aprenentatge autònom
G2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G3 - Capacitat d'organització i planificació
G4 - Coneixement d'una llengua estrangera
G5 - Habilitats en les relacions interpersonals
G6 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
G7 - Resolució de problemes
G8 - Treball en un context internacional

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E1 - Capacitat de comprendre i interaccionar en anglès en un context jurídic
E2 - Capacitat de negociació i conciliació a través de tècniques extrajurídiques de resolució de conflictes
E3 - Capacitat per a conéixer i comprendre els conceptes bàsics del món econòmic financer i empresarial en l'àmbit jurídic
E4 - Capacitat per a analitzar les diferents formes de creació del dret i les seues institucions en la seua evolució històrica i avaluar-les en la seua realitat actual
E5 - Capacitat per a conéixer els principis, institucions i fonts de l'ordenament jurídic internacional i la seua aplicació en el funcionament de les principals organitzacions internacionals.
E6 - Capacitat per a comprendre els principis, institucions i fonts de l'ordenament jurídic comunitari i la seua aplicació en el funcionament de les seues institucions
E7 - Capacitat per a analitzar les institucions jurídic-mercantils i la seua aplicació als problemes del tràfic jurídic actual.
E8 - Capacitat per a comprendre l'estructura i fonaments del dret del tràfic extern i la seua aplicació a les relacions comercials internacionals.
E9 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i la seua aplicació pràctica.
E10 - Capacitat per a comprendre els conceptes jurídics bàsics i termes propis de les institucions de dret privat romà.
E11 - Capacitat per a comprendre les bases de l'ordenament jurídic laboral i aplicar-les a les relacions laborals.
E12 - Capacitat per a analitzar l'ordenament financer espanyol i interpretar i aplicar les normes jurídiques que ho integren.
E13 - Capacitat per a avaluar l'ordenament jurídic com a sistema, les ideologies i metodologies que ho substancia i la seua eficàcia social.
E14 - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l'àmbit del Dret Públic.
E15 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
E16 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.
E17 - Capacitat per a comprendre el tractament normatiu i jurisprudencial relatiu al factor religiós.
E18 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d'actuació i especialitats.
E19 - Capacitat per a usar les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia)
E20 - Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
E21 - Adquisició de valors i principis ètics.
E22 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
E23 - Capacitat de redactar escrits jurídics.
E24 - Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
E25 - Desenvolupament de la capacitat de treballar en equip.
E26 - Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant un auditori.
E27 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus