08/01/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis universitaris de Dret són presents a la ciutat de Castelló des de fa més de quaranta anys. Amb anterioritat a la fundació de la Universitat Jaume I, el 1991, ja s’impartien en el Col·legi Universitari de Castelló estudis de primer cicle de la llicenciatura en Dret.

Els estudis conduents a l’obtenció del títol de graduada o graduat en Dret per la Universitat Jaume I s’organitzen en quatre cursos acadèmics, en horari de matí o vesprada. En l’actualitat, la demanda d’aquest grau és elevada i les places disponibles es cobreixen íntegrament. 

Els estudis de Dret es caracteritzen per preparar els titulats i titulades per a accedir a múltiples professions. Una possible via de desenvolupament professional consisteix en l’accés —després de superar la corresponent oposició— a alguns dels múltiples llocs de la funció pública local, universitària, autonòmica, estatal i internacional (personal tècnic en qualsevol de les administracions, docència universitària, magistratura, notaria, registre de la propietat, diplomàcia, inspecció d’Hisenda, inspecció de Treball, etcètera). Els egressats i egressades en Dret també poden dedicar-se a l’assessorament d’empreses i corporacions (banca, assegurances, transport, energia, medi ambient, etcètera). Les ONG, els partits polítics i els sindicats necessiten així mateix personal format en el maneig de les lleis i en l’exercici i la defensa dels drets. Menció especial mereix, a més, l’exercici l’advocacia i de la procura, professions liberals per a les quals s’exigeixen determinats requisits addicionals de capacitació professional (entre aquests, el màster universitari en Advocacia i Procura, que també es pot cursar a la Universitat Jaume I, en col·laboració amb els Il·lustres Col·legis d’Advocats i de Procuradors de Castelló).

La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I ofereix a l’estudiantat de Dret unes excel·lents instal·lacions i uns servicis generals molt complets. Per part seua, el claustre està integrat per professores i professors amb àmplia experiència docent i investigadora. Els projectes d’innovació educativa, la clínica jurídica i criminològica, i la sala de vistes són destacades eines didàctiques posades al servici del desenvolupament de les competències teoricopràctiques de l’estudiantat. 

El nostre desig és comptar amb estudiantat motivat i proporcionar-li la millor ajuda per a formar-se com a juristes i com a persones. El grau en Dret ofereix al seu estudiantat, des del primer dia, un extens programa de formació complementària, que busca adaptar-se contínuament a les noves necessitats i perfils del sector jurídic. El desenvolupament del talent i la millora continuada són el nostre senyal d’identitat.

L'oferta de cursos i tallers pot consultar-se a través dels següents enllaços: cursos zero, cursos de formació permanent, accions formatives dins del projecte Qualidret, Lliga de debat universitària, Moot Courts, o les Jornades d'Orientació Professional i Inserció Laboral, JOPIL.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Atesa la diversitat d’eixides professionals que permet el Grau en Dret, es fa difícil dissenyar un perfil tancat del destinatari d’aquest. No obstant això, amb caràcter general, seria d’utilitat que comptés amb capacitats suficients d’expressió oral i escrita, interès per la realitat i la necessitat de regulació d’aquesta, capacitat per a aportar solucions raonades davant els conflictes jurídics i una profunda preocupació per la defensa dels drets de la persona.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

En el grau en Dret s’ofereixen 155 places.
 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’ultima persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Dret s’han oferit 160 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 7,534, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 160) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.
 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació


Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guies docents i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Teoria del Dret i Introducció al Dret Civil (OB)

Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (FBB)

Anglès Jurídic (FB)*

Dret Romà (FB)

Història del Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Conflicte, Negociació i Mediació (FBB)

Dret Eclesiàstic de l’Estat (FB)

Filosofia del Dret (FB)

Segon curs

Obligacions i Contractes (OB)

Organització Constitucional de l’Estat (OB)

Dret Administratiu: Part General (FBB)

Dret Penal I: Part General (OB)

Dret Internacional Públic (OB)**

Institucions i Dret de la Unió Europea (OB)**

Introducció al Dret Processal (OB)

Dret Mercantil I (OB)

Tercer curs

Dret Administratiu: Part Especial (OB)

Dret Penal II: Part Especial (OB)

Drets Reals (OB)

Dret Processal Civil (OB)

Dret Mercantil II (OB)

Dret de Família i Successions (OB)

Dret Processal Penal (OB)

Dret Financer I (OB)

Dret Internacional Privat (OB)**

Quart curs

Dret Financer II (OB)

Dret del Treball i de la Seguretat Social (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Dret Mercantil III (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Dret de la Navegació i del Transport (OP)

Dret Probatori (OP)

Dret Penal Econòmic (OP)

Procediments Tributaris (OP)

Història del Dret Foral Valencià (OP)

Organitzacions Internacionals (OP)

Dret del Comerç Internacional (OP)

Fonaments Romanístics del Dret de Successions (OP)

Sociologia Jurídica (OP)

Dret Urbanístic (OP)

Dret de Danys (OP)

Noves Tecnologies i Drets Fonamentals (OP)

Dret dels Mercats Financers (OP)

Institucions Processals d'Execució i Cautela (OP)

Dret Penitenciari (OP)

Dret Tributari Internacional (OP)

Dret de la Prevenció de Riscos Laborals (OP)

Dret del Consum (OP)

Introducció a la Comptabilitat i a les Finances (OP)

Dret del Medi Ambient (OP)

Introducció a l'Administració d'Empreses (OP)

Consulteu l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Dret, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G1 - Aprenentatge autònom
G2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G3 - Capacitat d'organització i planificació
G4 - Coneixement d'una llengua estrangera
G5 - Habilitats en les relacions interpersonals
G6 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
G7 - Resolució de problemes
G8 - Treball en un context internacional

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E1 - Capacitat de comprendre i interaccionar en anglès en un context jurídic
E2 - Capacitat de negociació i conciliació a través de tècniques extrajurídiques de resolució de conflictes
E3 - Capacitat per a conéixer i comprendre els conceptes bàsics del món econòmic financer i empresarial en l'àmbit jurídic
E4 - Capacitat per a analitzar les diferents formes de creació del dret i les seues institucions en la seua evolució històrica i avaluar-les en la seua realitat actual
E5 - Capacitat per a conéixer els principis, institucions i fonts de l'ordenament jurídic internacional i la seua aplicació en el funcionament de les principals organitzacions internacionals.
E6 - Capacitat per a comprendre els principis, institucions i fonts de l'ordenament jurídic comunitari i la seua aplicació en el funcionament de les seues institucions
E7 - Capacitat per a analitzar les institucions jurídic-mercantils i la seua aplicació als problemes del tràfic jurídic actual.
E8 - Capacitat per a comprendre l'estructura i fonaments del dret del tràfic extern i la seua aplicació a les relacions comercials internacionals.
E9 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i la seua aplicació pràctica.
E10 - Capacitat per a comprendre els conceptes jurídics bàsics i termes propis de les institucions de dret privat romà.
E11 - Capacitat per a comprendre les bases de l'ordenament jurídic laboral i aplicar-les a les relacions laborals.
E12 - Capacitat per a analitzar l'ordenament financer espanyol i interpretar i aplicar les normes jurídiques que ho integren.
E13 - Capacitat per a avaluar l'ordenament jurídic com a sistema, les ideologies i metodologies que ho substancia i la seua eficàcia social.
E14 - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l'àmbit del Dret Públic.
E15 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
E16 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.
E17 - Capacitat per a comprendre el tractament normatiu i jurisprudencial relatiu al factor religiós.
E18 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d'actuació i especialitats.
E19 - Capacitat per a usar les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'obtenció de la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia)
E20 - Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
E21 - Adquisició de valors i principis ètics.
E22 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
E23 - Capacitat de redactar escrits jurídics.
E24 - Capacitat per al maneig de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
E25 - Desenvolupament de la capacitat de treballar en equip.
E26 - Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant un auditori.
E27 - Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les relacions socials.

 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

Consideracions Generals

El Treball Final de Grau és una assignatura de 6 crèdits que es cursa en el segon semestre de quart curs, independent que, els temes se seleccionen al novembre. Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica (FB) i obligatoris (OB) del Grau, excloses les pràctiques externes.

Tal com disposa la normativa sobre aquest tema, el TFG és un treball derivat del treball autònom i personal de l'estudiant, que haurà de defensar-se i presentar-se davant un tribunal de manera pública.

Es tracta d'un treball que serveix per a acreditar aquelles competències que l'estudiant ha hagut d'adquirir en la resta de les assignatures del Grau i suposa la culminació dels seus estudis, motiu pel qual està relacionat amb totes les assignatures cursades prèviament. Tal com es disposa en el Reial decret 822/2020, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seua qualitat, en concret, en el seu art. 14.6, la seua finalitat és: la demostració per part del o l'estudiant del domini i aplicació dels coneixements, competències i habilitats definitoris del títol universitari oficial de Grau.

La coordinació del TFG crearà una Aula Virtual on es pujaran tots els arxius i informació rellevant per a l'assignatura i que servirà, a més, com a canal de comunicació amb l'estudiantat. La normativa aplicable sobre aquest tema podrà consultar-se en aquesta.

L'assignatura de Treball Final de Grau consisteix en la redacció d'un treball de recerca  o un estudi teoricopràctic sobre alguna matèria jurídica que permet aplicar i demostrar els coneixements adquirits durant el Grau. El treball, que es realitza amb l'ajuda d'un professor-tutor, s'ha de defensar davant un tribunal. Per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica (FB) i obligatoris (OB) del Grau, excloses les pràctiques externes.

Guia Docent

La guia docent de l'assignatura està disponible en: Consulta guia docent de l'assignatura

Tipologia de TFGS

L'assignatura de Treball Final de Grau consisteix en la redacció d'un treball de recerca o un estudi teoricopràctic sobre alguna matèria jurídica que permet aplicar i demostrar els coneixements adquirits durant el Grau. Els temes objecte del TFG són proposats pel professorat de les àrees que componen els Departaments de Dret Públic i Privat, així com la Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l'Estat.

Una vegada que els/les docents hagen introduït els temes, la coordinació del TFG assignarà dia i hora per a la seua elecció, en funció de la nota de l'expedient. Una vegada triat el tema, el/la estudiant es posarà en contacte amb el/la professor/a que l'ha proposat qui serà el seu Tutor/a durant tota l'elaboració del TFG. La seua funció serà guiar a l'estudiantat a l'hora d'elaborar el treball.

Consulta professorat tutor de TFG

Metodologia Didàctica

Pel que respecta a la metodologia del TFG, una vegada finalitzat el procés de selecció del tema des de la Coordinació del TFG se celebrarà un seminari per a l'estudiantat matriculat, en el qual se li explicarà les qüestions bàsiques que han de tenir en compte a l'hora d'elaborar la seua TFG. Amb independència d'aquest seminari, l'assistència del qual no és obligatòria, però sí aconsellable, serà el/la tutor/a qui guiarà a els/les alumnes/as durant tot el procés d'elaboració d'aquest, tant en el procés de planificació com de desenvolupament. Per tant, han de seguir les directrius marcades per aquells ja que, en cas contrari, el/la tutor/a podrà emetre un informe negatiu i no autoritzar el seu defensa.

El TFG ha de tindre un mínim de 25 pàgines i un màxim de 30, sense computar les abreviatures, bibliografia i annexos. A més, l’alumnat ha de realitzar un resum en anglès d’aquest, l’extensió del qual ha de ser de 10 pàgines. La resta de requisits formals apareixen indicats a l’Aula Virtual com, per exemple, consells sobre redacció, informació sobre com citar la legislació, doctrina i jurisprudència, entre altres.

Una vegada finalitzat el treball i, sempre amb el vistiplau del tutor/a, el/la estudiant procedirà a depositar el treball.

Procediment de Sol·licitud de Defensa i Avaluació

Per a la defensa del TFG s'estableixen dos períodes: un en la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primer període); i un altre en la segona convocatòria ordinària del segon semestre (segon període). Les dates es publicaran a l'aula virtual.

El/la estudiant haurà de fer la sol·licitud de defensa amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Per al procediment de sol·licitud de defensa, s'utilitzarà l'SPI del TFG disponible en IGLU > Formularis peticions SPI > Nova sol·licitud > Vicerectorat d'Estudis i Docència > Lliurament TFG-TFM. A més, haurà de penjar a l'aula virtual el treball en pdf.

La coordinació del TFG publicarà a l'aula virtual el tribunal, data, hora i lloc en què l'alumnat haurà de defensar el seu treball.

Aquest procedirà a la defensa oral i pública del treball davant un tribunal format per tres membres, en el temps previst per a la defensa, és a dir, uns deu minuts. Per a la mateixa podrà utilitzar els recursos que considere oportuns com, per exemple, PowerPoint. Posteriorment, la Comissió realitzarà les observacions i preguntes que considere oportunes. Una vegada finalitzat el torn de paraula del tribunal, el/la alumne/a respondrà al requerit per aquest.

La nota, que no es comunicarà fins que hagen finalitzat totes les defenses, es publicarà en els mitjans corresponents. Per a aprovar és necessari obtenir un 5 sobre 10 tenint en compte de manera global el treball i l'exposició. La valoració ponderada és d'un 80% el treball i un 20% la defensa.

S'entén presentat el TFG quan el/la estudiant el defense davant el tribunal. Si el/la estudiant sol·licita la defensa i no es presenta el dia i hora assignat es considerarà com No Presentat.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn un mínim de 60 crèdits i un màxim de 120 crèdits europeus.

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb aquest grau?

-Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Advocacia.
 • Màster Universitari en Igualtat de Gènere en l’Àmbit Públic i Privat.
 • Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).

-Màsters Propis:

 • Màster en Dret del Transport

Així mateix,  amb el títol de grau en Dret també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI: 

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE Your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Eixides professionals

Són nombroses les activitats professionals que es relacionen directament amb la interpretació i aplicació de l’ordenament jurídic, la qual cosa explica també el perquè de la potencial demanda d’aquest grau. Per això, no és estranya la fundada i estesa creença que la carrera de Dret és una de les que més eixides professionals ofereix. A continuació oferim una relació no exhaustiva dels àmbits de treball i on es desenvolupen:

- Exercici professional lliure: advocat o advocada, procurador o procuradora. L’accés a aquestes professions no es produeix directament amb el títol de grau, sinó que és obligatori cursar un màster i superar un examen nacional. Aquest sistema d'accés el regula la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, modificada parcialment per la Llei 5/2012, de 6 de juliol,, i la Llei 15/2021, de 23 d’octubre, i desenvolupada pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny, i el Reial decret 64/2023, de 8 de febrer. La Universitat Jaume I ofereix el màster universitari en Advocacia i Procura, en col·laboració amb els Il·lustres Col·legis d’Advocats i de Procuradors de Castelló.

Més informació sobre aquest màster a: http://www.uji.es/estudis/masters/advocacia/

-Assessoria jurídica mercantil, fiscal o laboral.

-Treballs de gestió en l'àmbit empresarial. Banca i assegurances.

-Docència i investigació universitària.

-Oposicions: jutge o jutgessa, fiscal, lletrat o lletrada de l’Administració de Justícia; notari o notària; registrador o registradora de la propietat i mercantil; membre de la carrera diplomàtica; secretaria, intervenció, tècnics i personal jurídic de l’administració local; cos jurídic militar; inspecció de treball; inspecció d’Hisenda; advocats i lletrats de les administracions públiques i dels òrgans constitucionals (advocacia de l’Estat, de les comunitats autònomes, o d’entitats locals, lletrats del Consell d’Estat i òrgans consultius autonòmics, lletrats del Tribunal de Comptes, etc.), i personal al servei dels organismes i institucions internacionals (Unió Europea, ONU, Consell d’Europa, UNESCO, etc.)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.