Competències MECES, genèriques i específiques

20/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007 i l'Ordre CIN/323/2009:

  • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que  sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol. Les competències s'han codificat com es descriu a continuació: CB per a les competències bàsiques, CCR per a les competències comunes a la branca i CE per a les competències de tecnologia específica, CET per a les competències del treball de final de grau, CNP per a les competències de les pràctiques externes i COP per a les competències de l'assignatura de Projectes d'enginyeria.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Aprenentatge autònom
CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG05 - Motivació per la qualitat
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Treball en equip
CG08 - Sensibilitat cap a temes mediambientals
CG09 - Capacitat de gestió de la informació
CG10 - Compromís ètic
CG11 - Capacitat d'organització i planificació
CG12 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG13 - Presa de decisions
CG14 - Raonament crític
CG15 - Adaptació a noves situacions
CG16 - Creativitat

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
CB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
CB03 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
CB04 - Coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.   
CB05 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
CB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
CB07 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seua aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
CB08 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal de l'enginyeria.

CCR01 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar les bases de la producció animal; instal·lacions ramaderes.
CCR02 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar les aplicacions de la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
CCR03 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de les bases de la producció vegetal, els sistemes de producció, de protecció i d'explotació.
CCR04 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'identificació i caracterització d'espècies vegetals.
CCR05 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'ecologia; estudi d'impacte ambiental: avaluació i correcció; gestió i aprofitament de subproductes agroindustriales.
CCR06 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'aixecaments i replantejos topogràfics; cartografia, fotogrametria; sistemes d'informació geogràfica i teledetecció en agronomia.
CCR07 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria del mitjà rural: motors i màquines, hidràulica, projectes tècnics.
CCR08 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria del mitjà rural: càlcul d'estructures i construcció, projectes tècnics.
CCR09 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria del mitjà rural: electrotècnia, projectes tècnics.
CCR10 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de valoració d'empreses agràries i comercialització.
CCR11 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de presa de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups multidisciplinaris.
CCR12 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de transferència de tecnologia, entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avanços en el camp agrari.

CE01 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de genètica i millora vegetal.
CE02 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de material vegetal: producció, ús i manteniment; bases i tecnologia de la propagació i producció hortícola, frutícola i ornamental.
CE03 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de tecnologia de la producció hortofructícola, control de qualitat de productes hortofrutícoles, comercialització i maquinària per a hortofructicultura i jardineria.
CE04 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria de les àrees verdes, espais esportius i explotacions hortofrutícoles; projectes i plans de manteniment de zones verdes; obra civil, instal·lacions i infraestructures de les zones verdes i àrees protegides; electrificació.
CE05 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de gestió i planificació de projectes i obres.
CE06 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'enginyeria del medi ambient i del paisatge; legislació i gestió mediambiental; estratègies de mercat i de l'exercici professional; principis de paisatgisme; ecosistemes i biodiversitat; valoració d'actius ambientals; desenvolupament pràctic d'estudis d'impacte ambiental; eines específiques de disseny i expressió gràfica; projectes de restauració ambiental i paisatgística.
CE07 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis d'hidrologia; erosió, medi físic i canvi climàtic; anàlisi, gestió i Planes d'Ordenació Territorial; projectes de desenvolupament sostenible; instruments per a l'Ordenació del territori i del paisatge.
CE08 - Capacitat per a conéixer, comprendre i utilitzar els principis de regs i drenatges, obra civil i electrificació.

COP - Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. conéixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

CNP - Capacitat d'aplicar coneixements en un entorn professional de l'àmbit de l'Enginyeria Agroalimentària.

CET - Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria Agrícola de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus