Competències MECES, genèriques i específiques

19/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el grau en Gestió i Administració Pública per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que l'estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que l'estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG1 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG2 - Capacitat de gestió de la informació
CG3 - Capacitat d'organització i planificació
CG4 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG5 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG6 - Habilitats en les relacions interpersonals per a integrar-se en un equip de treball
CG7 - Informàtica relativa a la gestió i administració pública
CG8 - Motivació per la qualitat
CG9 - Raonament crític
CG10 - Reconeixement i acceptació de la diversitat i multiculturalitat
CG11 - Resolució de problemes
CG12 - Presa de decisions
CG13 - Treball en equip

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Comprendre i aplicar les principals teories de l'administració.
CE2 - Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
CE3 - Comprendre i utilitzar l'estructura de les institucions polítiques
CE4 - Aplicar els mètodes i les tècniques de recerca política i social
CE5 - Conèixer fonts d'informació especialitzades i aprendre a estructurar treballs científics de l'especialitat.
CE6 - Identificar i mostrar el comportament ciutadà i els valors democràtics.
CE7 - Comprendre el funcionament de les potestats públiques
CE8 - Comprendre els fonaments ideològics de l'Estat i el seu ús en l'administració pública.
CE9 - Conèixer la dimensió històrica dels processos polítics i socials
CE10 - Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
CE11 - Comprendre i aplicar la planificació i la gestió administrativa.
CE12 - Comprendre i aplicar la planificació i gestió dels recursos economicofinancers de les administracions públiques.
CE13 - Utilitzar el marc legal de l'activitat que realitzen les administracions públiques.
CE14 - Comprendre i valorar l'entorn econòmic i la dimensió econòmica del sector públic.
CE15 - Analitzar i comprendre l'aplicació de polítiques públiques
CE16 - Conèixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de la gestió i administració pública
CE17 - Comprendre i valorar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
CE18 - Conèixer l'ordenament financer espanyol i ser capaç d'interpretar i aplicar les normes jurídiques que l'integren
CE19 - Operar amb dades de recerca quantitatives i qualitatives.
CE21 - Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

Informació proporcionada per: InfoCampus