Administració d'Empreses

19/12/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Grau en Administració d'Empreses té com a objectiu formar professionals capacitats per a gestionar empreses i un altre tipus d'organitzacions, com poden ser institucions públiques i no governamentals. El Grau consta d'un conjunt de matèries que et preparen per a l'exercici professional en les diferents àrees de l'empresa com a recursos humans, producció o màrqueting, entre altres, així com una visió de la interacció de totes elles en el seu conjunt i en la manera en què intervenen en el desenvolupament de l'empresa. D'aquesta manera, els graduats i graduades en Administració d'Empreses tenen un elevat nivell d'ocupabilitat tal com es constata amb les dades que els propis titulats proporcionen respecte a la seva situació laboral.

Dins dels estudis de l'àrea d'empresa i economia que s'ofereixen des de la Facultat, el Grau en Administració d'Empreses, el Grau en Finances i Comptabilitat, i el Grau en Economia, van substituir a les antigues llicenciatures i diplomatures en el procés d'adaptació dels estudis universitaris a l'Espai Europeu d'Educació Superior. La presència d'assignatures comunes entre aquests tres graus, et permet la possibilitat d'obtenir una segona titulació amb un esforç que implica 90 crèdits addicionals per a aconseguir també el Grau en Finances i Comptabilitat o de 102 crèdits addicionals si es desitja cursar el Grau en Economia. 

Tens a més la possibilitat de cursar la meitat del Grau en anglès (els dos primers cursos), si et matricules en el denominat grup IMEF (International Management Economics and Finance) i optar així a una doble titulació internacional, tal com s'explica més a baix dins dels sis punts diferencials que t'ofereix cursar aquest Grau a la Universitat Jaume I.

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, vies d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés al pla d’estudis proposat i, amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

• Compromís social i ètic

• Interès pel coneixement científic

• Habilitats per a les relacions interpersonals

• Capacitat de treball en equip

• Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

• Competència oral i escrita en anglès bàsic

• Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

• Capacitat de síntesi i argumentació

• Comprensió i anàlisi de textos

• Coneixements d’anglès equivalents a un nivell B1 de MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües)

 

 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:
 

Oferta de places...

En el grau en Administració d’Empreses s’ofereixen 185 places.
 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada, la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Administració d’Empreses s’han oferit 185 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,133, significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el núm. 185)  tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any, també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 4. A l’estudiantat de nou ingrés per preinscripció amb 30 o més crèdits reconeguts no se li aplica permanència, sinó que es considera com el primer any de rendiment


Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes o de caràcter extracurricular no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


Més informació

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, professorat, competències del títol, responsables acadèmics, etc.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents...): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Organització dels estudis

Resum de crèdits 

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Història Econòmica (FBB)

Introducció al Dret (FBB)

Introducció als Sistemes d’Informació de l’Empresa (OB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Fonaments d’Econometria (OB)

Comptabilitat de Costos (OB)

Anàlisi i Formulació d’Estratègies Empresarials (OB)

Anglès per a l’Empresa (OB)*

Màrqueting Operatiu (OB)

Dret Mercantil i Tributari de Societats (OB)

Investigació de Mercats (OB)

Direcció de Recursos Humans (OB)

Direcció d’Operacions (OB)

Implantació d’Estratègies Empresarials (OB)

Quart curs

Tècniques de Vendes (OB)

Disseny i Canvi Organitzatiu (OB)*

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Gestió de Sistemes d’Informació en les Organitzacions (OB)

Migracions i Globalització (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1*

Pràctiques Externes (PE)1

Optatives

Gestió de Canals de Distribució (OP)

Màrqueting Social i Polític (OP)

Direcció de Vendes (OP)

Promoció Comercial (OP)

Màrqueting Internacional (OP)

Sociologia de l’Empresa (OP)

Dret del Treball (OP)

Comportament Organitzatiu (OP)

Gestió de la Qualitat (OP)

Creació d’Empreses (OP)

Direcció de la Innovació a l’Empresa (OP)

Dinamització de Recursos Humans (OP)

Anàlisi Industrial i Xarxes d’Empreses (OP)


Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formación bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

 

Grup de docència en anglès

Hi ha la possibilitat d’escollir un grup de docència en anglès des de primer curs, amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes activitats específiques de la titulació. Les assignatures d'aquest grup que s'imparteixen en anglès són:

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Introducció a l’Administració d’Empreses (FBB)

Matemàtiques de les Operacions Financeres (FBB)

Introducció a la Microeconomia (FBB)

Matemàtiques I (FB)

Introducció a la Macroeconomia (FBB)

Matemàtiques II (FB)

Segon curs

Estadística (FBB)

Comptabilitat Financera (OB)

Direcció Financera (OB)

Direcció d’Empreses (OB)

Macroeconomia (OB)

Anàlisi d’Estats Financers (OB)

Economia Espanyola i Mundial (OB)

Fonaments de Màrqueting (OB)

Mètodes Quantitatius (OB)

Microeconomia (OB)

Tercer curs

Anglès per a l’Empresa (OB)

Quart curs

Disseny i Canvi Organitzatiu (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Administració d'Empreses es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que l'estudiantat haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que l'estudiantat sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsca les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • Que l'estudiantat tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que l'estudiantat puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que l'estudiantat haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Capacitat d'organització i planificació
CG03 - Coneixement d'una llengua estrangera
CG04 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
CG05 - Capacitat de gestió de la informació
CG06 - Resolució de problemes
CG07 - Presa de decisions
CG08 - Treball en equip
CG09 - Raonament crític
CG10 - Lideratge
CG11 - Aprenentatge autònom
CG12 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

EA01 - Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques
EA03 - Disseny i gestió de projectes
EA04 - Habilitat cerca d'informació i recerca

EC01 - Conéixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials
EC02 - Analitzar, sintetitzar, resumir i interpretar críticament la informació econòmic-patrimonial de les empreses
EC03 - Conéixer els principis metodològics de la direcció i gestió financera de les empreses
EC04 - Sintetitzar, implantar i interpretar els diferents sistemes de càlcul de costos
EC05 - Conéixer el funcionament intern de l'empresa, diferenciar les diferents parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades
EC06 - Definir objectius, estratègies i polítiques comercials i del màrqueting
EC07 - Descriure i analitzar els diferents models micro i macroeconòmics
EC08 - Descriure i analitzar les economies espanyola i mundial, incloent-hi la seua dimensió històrica
EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d'anàlisis i predicció de models econòmics
EC10 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l'economia i a l'activitat de les empreses
EC11 - Descriure i analitzar el fenomen migratori i la globalització, incloent-hi la seua dimensió històrica

EP01 - Analitzar la informació comercial per a la presa de decisions
EP02 - Desenvolupament d'estratègies de producte, marca i preu
EP03 - Planificar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions
EP04 - Conéixer el significat de la direcció d'operacions i gestió de la qualitat, les seues dimensions i avaluar la seua influència sobre la competitivitat
EP05 - Crear, planificar, gestionar i dirigir les estratègies empresarials atenent els condicionants de l'entorn en el qual opera
EP06 - Planificar, gestionar i dirigir els sistemes d'informació de les organitzacions
EP07 - Conéixer els conceptes d'indústria i entorn competitiu
EP08 - Ser capaç de desenvolupar la iniciativa pròpia per a explotar noves oportunitats de negoci assumint els riscos que comporten
EP09 - Planificar, gestionar i dirigir la política d'innovació de l'empresa
EP10 - Estratègies organitzatives i de gestió del departament de vendes
EP11 - La funció de comunicació integrada en el màrqueting
EP12 - Definir objectius i estratègies en l'àmbit del màrqueting social i polític
EP13 - La distribució comercial i el seu paper en l'economia i en la societat
EP14 - Desenvolupament global del màrqueting internacional
EP15 - Conéixer i comprendre el disseny, la dinàmica del canvi i el comportament organitzatiu.
EP16 - Conéixer i utilitzar l'anglès acadèmic i professional de l'administració i direcció d'empreses


 

Treball de Final de Grau (TFG)

Ací podràs consultar la informació i normativa sobre el TFG, així com el repositori de treballs dels cursos anteriors.

Treball de final de grau

TREBALL DE FINAL DE GRAU

ASPECTES GENERALS

Tal com s'estableix en la Memòria del Grau d'Administració d'Empreses (d'ara en avant AE), el Treball de Fi de Grau (d'ara en avant TFG) és una matèria de 6 crèdits del pla d'estudis, pertanyent al segon semestre de quart curs.

El Treball de Fi de Grau és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant realitzat sota la tutela d'un professor/tutor que haurà de presentar-se i defensar-se de manera individual i pública.

El seu objectiu és que l'estudiant pose de manifest els coneixements que ha anat adquirint al llarg de l'estudi del Grau en relació amb alguna/s de les matèries cursades i que supose una aportació addicional respecte a l'àrea de coneixement triada.

Amb la finalitat d'unificar criteris en la seua elaboració i avaluació l'alumnat disposa a l'Aula Virtual creada a aquest efecte, una detallada Guia docent, Normativa UJI, Normativa de Facultat, recursos informatius d'ajuda, treballs d'exemple, normes d'estil, fòrums d'avisos i notícies i tasques associades als processos de gestió d'assignacions, depòsit i defensa dels treballs.

CONEIXEMENTS PREVIS RECOMANABLES

És imprescindible haver cursat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el treball fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes.

Addicionalment, i atès que l'idioma a utilitzar en el seu desenvolupament serà l'anglès, es recomana a l'estudiant haver reforçat els seus coneixements en aquesta llengua.

CONTINGUTS TEMÀTICS

En aquest treball autònom s'ha de demostrar l'adquisició de competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol per part de l'estudiant. En aquest sentit, tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG.

No hi ha temari ajustat al desenvolupament del TFG com a tal. Dependrà del tema triat per l'estudiant, així com de la tipologia concreta del treball a desenvolupar. A manera de referència, i d'acord amb el que es preveu en el marc reglamentari, el contingut del TFG podrà correspondre a les següents tipologies:

A) PROJECTE EMPRESARIAL relacionat amb alguna/s de les disciplines treballades en la titulació, com ara un pla de màrqueting, pla d'operacions, pla organitzatiu i de RH, pla de vendes, pla d'internacionalització, etc.

B) Treballs de REVISIÓ TEÒRICA centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. En aquesta opció, el/la estudiant revisarà la literatura científica i l'evidència empírica existent sobre una temàtica. Ha de descriure de forma integrada "l'estat de la qüestió" d'aqueixa temàtica i extraure conclusions per a fonamentar les línies bàsiques de la investigació futura o la pràctica professional. Les bases documentals utilitzades seran científicament reconegudes.

C) ESTUDI DE CAS de vessant professional basat en els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. S'inclou ací la possibilitat de TFG consistents en l'anàlisi sobre l'aplicació de conceptes, rutines, mecanismes, recursos i capacitats organitzatives en un context d'estudi determinat, a través del qual puguen extraure's conclusions respecte al plantejament de bones pràctiques en el context empresarial, ja siguen d'àmbit intern o extern a l'empresa.

D) TREBALL DE RECERCA associat a les línies de treball desenvolupades pel tutor o grup d'investigació associat.

E) ALTRES treballs proposats pels tutors, no assignables a les categories anteriors.

El Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting està implicat en l'oferta de les línies temàtiques, i per consegüent tutoritzacions, dels TFG del Grau en AE. Concretament les Àrees involucrades són les d'Organització d'Empreses i de Comercialització i Investigació de Mercats.

Cada tutor proposarà les diferents línies temàtiques, ajustant-se en la mesura que siga possible als interessos de l'alumnat, realitzant-se les assignacions als temes/tutors tenint en compte la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant.

En tot cas, es recomana l'assistència a la sessió de presentació de l'assignatura impartida pel coordinador d'aquesta, així com a la sessió de cerca bibliogràfica oferida pel personal de la Biblioteca de l'UJI.

METODOLOGIA DIDÀCTICA

L'estudiant s'iniciarà en les activitats necessàries per a complir amb els objectius d'aprenentatge, havent per tant de realitzar consultes a pàgines Web, biblioteques universitàries, revistes especialitzades, bases de dades, etc. Tot això sota la supervisió del tutor assignat, la funció del qual serà la d'orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, dur a terme un seguiment del seu treball durant el curs i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest. Serà per tant el tutor el que fixarà amb cada estudiant el pla de treball de manera individual i personalitzada.

Malgrat això, independentment de la temàtica específica a tractar i que la metodologia concreta depenga del tutor, tots els TFG hauran de respectar les normes formals d'estil indicades en la Guia Docent de l'assignatura (normes d'estil extretes de l'Annex 1 de les directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013). El tutor, com a responsable acadèmic del TFG, guiarà a l'estudiant en el seguiment i adaptació, si fóra necessari, d'aquestes normes d'estil.

L'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor. Aquest, amb caràcter previ a la defensa del TFG en sessió pública per part de l'estudiant, haurà d'emetre un informe amb la seua valoració sobre el treball sobre la base de la tutorització duta a terme. L'informe del tutor s'ha de realitzar d'acord amb el model que figura en l'Annex 4 de les Directrius específiques pels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

En qualsevol cas la realització del TFG ha d'atendre el previst en la normativa UJI sobre els TFG i TFM aprovada pel Consell de Govern núm. 26, de 26 de juliol de 2012; modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012, temporalment per acord del Consell de Govern 4/2020, de 24 d'abril de 2020, i pel Consell de Govern núm 9 de 28 d'octubre de 2021. I específicament a les Directrius específiques dels TFG de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l'UJI, aprovades per la Junta de Facultat de 21 de març de 2013.

CRITERIS TEMPORALS I D'AVALUACIÓ

L'alumne haurà de tenir en compte els següents aspectes clau al llarg de tot el procés, incloent l'assignació de temes/tutors, la defensa dels seus treballs i la seua consegüent avaluació:

Procediment d'assignació:

L'assignació de temes de TFG i tutors es realitzarà atenent els criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana d'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor i TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura TFG.

El TFG s'ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor o tutora acadèmica, que ha de ser docent d'assignatures del títol, a més de la de TFG, que actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El tutor o tutora acadèmica és el responsable d'exposar a l'estudiantat les característiques del TFG, d'assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetlar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que haja tutelat, abans de la presentació.

L'assignació d'un tutor o tutora i del tema del TFG només té validesa en el curs acadèmic en què es troba matriculat l'estudiantat. No obstant això això, aquesta adjudicació pot ser tinguda en consideració per la comissió de titulació, en adjudicacions de cursos posteriors, si l'estudiantat no supera la matèria en el curs en què es va matricular.

L'estudiantat que en l'últim curs es trobe en un programa d'intercanvi, té dret a l'assignació d'un tema per a realitzar el TFG en semblants condicions amb la resta de l'estudiantat. Aquest estudiantat pot proposar un TFG durant el primer mes de la seua estada en un altre centre. Aquest projecte l'ha d'aprovar la comissió de titulació que, a més, ha d'assignar un tutor o tutora amb docència en la titulació. La presentació i defensa de dita TFG s'ha d'ajustar a les normes descrites en aquesta guia.

Criteris temporals:

6)  S'estableixen 2 períodes de defensa del TFG: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

7)  La sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de 2 setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

8)  Les dates a considerar seran publicades a l'Aula Virtual de l'assignatura amb la suficient antelació.

Procediment de lliurament:

9)  És obligació de l'alumne el lliurament del TFG en format electrònic per les següents dues vies, segons les pautes exposades a l'Aula Virtual de l'assignatura:

-En primer lloc, l'estudiant pujarà el seu TFG a través de la tasca habilitada a l'Aula Virtual (en la secció creada per a cada convocatòria) tenint en compte el següent.

-En segon lloc, la resta del procés es realitzarà íntegrament a través del SPI habilitat per l'UJI per al depòsit dels TFG.

10)  És obligació del tutor completar la sol·licitud generada per l'estudiant a través del SPI seguint els passos específics que es detallen a l'Aula Virtual (en la secció creada per a cada convocatòria). Bàsicament les tasques serien:

-Autorització de publicació en obert en el repositori de Biblioteca.

-Informe del TFG tutelat segons el model de rúbrica facilitat a l'Aula Virtual.  

11) El coordinador de TFG s'encarregarà de comprovar la disponibilitat dels documents i de facilitar al tribunal el TFG en format electrònic, així com l'informe elaborat pel tutor.

Procediment de defensa i avaluació:

12) El TFG es defensarà davant d'un tribunal avaluador constituït a aquest efecte. El dia i hora concrets de la defensa, així com l'estructura i la duració màxima de l'exposició, seran comunicats als alumnes amb l'antelació suficient.

13) L'acte de defensa consistirà en una exposició oral, que podrà ser pública, del TFG per part de l'estudiantat, després de la qual el professor o professora avaluador o els membres del tribunal avaluador podran realitzar les consideracions i preguntes que estimen oportunes, als quals ha de respondre l'estudiantat.

14) La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFG tenint en compte, de manera global, la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició oral dels treballs.

15) És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar.

16) S'entendrà que el TFG ha sigut presentat quan es defense davant el tribunal corresponent.

17) La Comissió Avaluadora avaluarà els TFG seguint la següent ponderació:

Criteris d'avaluació                                                        Ponderació orientativa

Qualitat científica i tècnica del TFG presentat                     80

Claredat expositiva (presentació i ús de materials)             20

Total                                                                                   100

18) La revisió o reclamació de la qualificació final del TFG per part de l'estudiantat s'ha de dur a terme seguint el procediment previst en la Normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I.

UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

1. Queda exclosa la possibilitat de fer treballs en grup, excepte el reflectit en l'article 4 de la normativa general i amb l'informe favorable de la Comissió de Grau corresponent.

2. La titularitat dels drets de propietat intel·lectual o de propietat industrial dels TFG correspon a l'estudiantat que els ha realitzats, en els termes i condicions previstes en la legislació vigent.

És imprescindible haver superat el 80% dels crèdits obligatoris de la carrera (incloent les assignatures obligatòries de formació bàsica) per a poder matricular-se en aquesta assignatura, excloent d'aquest còmput el treball fi de carrera i els crèdits de les pràctiques externes.

Treball final de carrera que demostre el resultat final o la consecució dels objectius proposats després d'acabar la carrera.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

 

 

Després del Grau

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest grau, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (un o dos cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la Universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l'UJI relacionats amb el grau en Administració d'Empreses?

- Màsters oficials:

 • Màster universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
 • Màster universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Màster universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
 • Màster universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa
 • Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

- Màsters propis:

 • Màster en Business Administration (MBA)
 • Màster en Comerç Internacional
 • Màster en Direcció Professional de Recursos Humans
 • Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, el Medi Ambient i la Prevenció de Riscos Laborals
   

Així mateix, amb el títol de grau en Administració d’Empreses també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d’investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d’investigació.   

Entre altres programes s'ofereix el Programa de Doctorat en Economia i Empresa (més informació en:  https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/economia/)

 

Més informació sobre els estudis de postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats i titulades en la guia PROMOTE your International Career elaborada per l'OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’ocupabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

Eixides professionals

Els professionals de l’administració d’empreses poden desenvolupar la seua activitat a l’àmbit de la direcció general i en qualsevol àrea funcional de l’empresa.

Àmbits de treball   

El graduat o graduada en Administració d’Empreses opta a un ampli ventall de sectors que inclouen les diferents branques de l’economia i també organitzacions i tipus d’empreses ben diversos. Les principals eixides professionals són:

 • Llocs de responsabilitat en la gestió general de l’empresa i en àrees relacionades amb: compres, logística, direcció estratègica, qualitat, administració, gestió de la innovació, recursos humans, vendes, promoció, exportació, marxandatge, màrqueting, investigació de mercats, gestió de clientela, comunicació integral, intel·ligència competitiva, entre altres.
 • Empresària o empresari.
 • Exercici lliure de la professió en el camp de la consultoria de gestió empresarial, consultoria de recursos humans, consultoria de màrqueting, en comerç exterior, auditor o auditora de qualitat, auditoria organitzativa, coaching empresarial, assessoria administrativa, gestió d’entitats no lucratives (ONL), entre altres.
 • Accés a la funció pública en diversos llocs com a tècnics comercials de l’Estat, tècnics superiors de la administració general, gestió d’entitats públiques, gestió d’entitats no lucratives, entre els més habituals.

En definitiva, la seua formació permet aquests professionals treballar en empreses i administracions públiques i també en organitzacions del tercer sector, cada vegada més professionalitzades.

Tasques professionals

El graduat o graduada en Administració d’Empreses:

 • Planifica, organitza i controla les activitats d’empreses públiques o privades en els sectors consum, industrial i de serveis.
 • Formula la política general de l’empresa.
 • Determina el programa d’actuació i els mètodes necessaris per a la seua execució en les empreses, tant de consum, com a industrials o de serveis.

Aquests professionals es dediquen fonamentalment a investigar i a aplicar principis i teories de l’administració d’empreses per a solucionar problemes al si de les organitzacions. Estan preparats per a ocupar llocs de direcció general a l’empresa i per a responsabilitzar-se d’algun departament funcional, però treballen principalment en els següents àmbits:

 • Administració
 • Producció i operacions
 • Recursos humans
 • Logística i compres
 • Innovació
 • Màrqueting
 • Comercialització

En general, les tasques que desenvolupen estan molt relacionades amb qüestions econòmiques, polítiques, socials i empresarials.
 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Qualitat del títol

Accedeix a tots els sistemes de qualitat d'aquest grau i a la informació completa del títol.

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest grau: avaluació, permanència, reconeixements, etc.