Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

15/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu d’aquest màster és analitzar i aprofundir en el concepte i en les múltiples dimensions de la sostenibilitat i de la responsabilitat social corporativa (RSC), posant l’èmfasi en l’aplicabilitat de les eines de gestió i avaluació existents, les polítiques i estratègies implementades en tots els nivells dins de les organitzacions que integren l’RSC, així com els mecanismes de diàleg i interactuació amb els principals stakeholders o grups d’interès. El màster es proposa formar professionals capaços d’aplicar en la pràctica l’enfocament de l’ètica, la sostenibilitat i la responsabilitat social i mediambiental en els models de negoci i empresa existents, a més d’altres organitzacions públiques i privades, com poden ser les entitats sense ànim de lucre o els organismes de l’Administració Pública.
 

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L'estudiantat que no provinga de Llicenciatures/Diplomatures d'Administració i Direcció d'Empreses; Empresarials i/o Economia, o no puga justificar sòlids coneixements en aquestes matèries, haurà de realitzar obligatòriament el Complement formatiu denominat Mòdul Formació Complementària.

Es requereixen coneixements d'anglès que permeten comprendre un text, de tall científic o professional, atès que parteix de la bibliografia pot ser oferida en aquest idioma.

En el moment de realitzar la preinscripció, hauran d'enviar, juntament amb els documents que se'ls indiquen, una carta de motivació sobre el seu interès a realitzar aquest Màster, argumentant els motius que els porten a aquesta elecció.

ÒRGAN D'ADMISSIÓ: ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

L'òrgan d'admissió serà el que tinguen establits les dues universitats que gestionaran el títol -la UNED i la Universitat Jaume I de Castelló- respectivament. La seua estructura i funcionament es correspondran amb el previst en els reglaments i la normativa interna de les universitats a dalt esmentades, ajustant-se en tot cas als procediments d'admissió de nous estudiants en els programes de Postgrau que aquestes tenen ja implantades.

PERFIL D'INGRÉS I FORMACIÓ PRÈVIA REQUERIDA QUE HABILITA L'ACCÉS AL MÀSTER

Podran accedir al programa de Màster en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa els estudiants i les estudiantes que posseeixen el títol de grau. La formació prèvia més adequada és la que proporciona el títol de grau en Ciències Econòmiques, Socials i Jurídiques, encara que aquest no és requisit excloent, ja que podran realitzar el títol de Màster també alumnes i alumnes amb perfils formatius, diferents dels a dalt esmentats. Els estudiants i les estudiantes que no procedisquen d'estudis de grau de Ciències Econòmiques i Empresarials ni puguen justificar els coneixements mínims requerits, hauran de cursar obligatòriament assignatures de formació complementària en matèries relacionades amb l'Economia i Administració i Direcció d'Empreses, que els donaran els coneixements i nocions necessaris en aquest camp per a poder atendre als mòduls específics de sostenibilitat i RSC.

SISTEMES D'ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ DE MÈRITS

Es valorarà la formació, expedient acadèmic i experiència prèvia de l'estudiantat en temes de sostenibilitat i RSC.

CRITERIS PER AL RECONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ D'APRENENTATGES PREVIS

Els criteris per al reconeixement i convalidació de títols o crèdits de formació prèvia, i d'aprenentatges previs en general, seran els que estableix la legislació nacional vigent sobre aquest tema, juntament amb els criteris específics (si escau) que podrien requerir les universitats participants. En el cas de títols i estudis estrangers d'educació superior s'aplicaran els criteris exposats en el Reial decret 967/2014, del 21 de novembre, pel qual es regula les condicions de la seua homologació i convalidació.

COMPLEMENTS FORMATIUS

El Mòdul Formació Complementària és obligatori per als estudiants i les estudiantes que no procedisquen de ADE o Economia, o no puguen acreditar aquests coneixements. En cas d'haver de cursar-ho, el nombre de crèdits per a poder obtenir el títol de Màster Interuniversitari ascendeix a 75.

El Mòdul Formació Complementària equivalent a 15 crèdits ECTS, s'imparteix en el primer quatrimestre i consta dels següents blocs temàtics:

 • Introducció a l'Economia
 • Introducció a l'Administració d'empreses
 • Introducció a la Comptabilitat
 • Introducció al Dret Tributari
 • Introducció a les Finances

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 20 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis (60), o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 20 i 50 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 5 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.


- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Oferta de places

El nombre de places de nou ingrés és una única xifra igual per a la UNED i l'UJI sent un màxim de 100 places i totes elles seran oferides per la UNED, repartint-se la docència dels crèdits entre les dues universitats.

Crèdits i import

Per a obtenir el títol de Màster en Sostenibilitat i RSC l´estudiant ha de cursar un mínim de 60 crèdits.

En el cas que la formació prèvia de l´estudiant no s´ajuste als coneixements bàsics requerits, s´exigirà que l´alumnat curse un complement formatiu de 15 crèdits.

Segons taxes oficials per al curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

El plantejament del Màster és tant teòric com a pràctic, ja que s'inclouen nombrosos exemples, activitats resoltes i casos que ajudaran a l'estudiantat a comprendre, elaborar i assimilar els conceptes teòrics i a desenvolupar les competències, habilitats i actituds necessàries.

Està estructurat per mòduls -de manera que dins de cada mòdul s'inclouen les diferents matèries que tenen relació entre sí- repartits en dos semestres: 

MÒDUL                                                                     ECTS           CARÀCTER                  SEMESTRE

Formació complementària                                            15            Complement formatiu              1º

Introducció a la sostenibilitat i la RSC                           5                 Obligatori                              1º

Relacions amb la societat                                            15                Optatiu                                  1º

Informació i comunicació                                             15                Optatiu                                   1º

Medi ambient                                                               15                Optatiu                                   1º

Dimensions de la RSC                                                 15                Obligatòria                             anual

Finances sostenibles                                                    15               Optatiu                                    2º

Gestió de la RSC                                                          15               Optatiu                                    2º

Drets humans i gestió sostenible de les 

persones                                                                        15               Optatiu                                    2º

Treball Final de Màster                                                  10              Obligatori                                2º

 

Per assolir els 60 crèdits que donen lloc a l'obtenció del títol de Màster en Sostenibilitat i RSC és necessari cursar les tres assignatures obligatòries (Introducció a la sostenibilitat i RSC i Dimensions de la RSC (5 ECTS + 15 ECTS = 20ECTS) i TFM (10 ECTS)) i dues d'entre les optatives oferides (30 ECTS).


A) La docència del primer semestre s'impartirà aproximadament entre octubre i febrer. L'alumnat haurà de matricular-se dels 2 mòduls següents i de l'assignatura Dimensions de la RSC en el primer any acadèmic en el que es matriculin del màster:


A.1. El Mòdul Formació Complementària s'ofereix com a complement formatiu, i és obligatori per als estudiants i les estudiantes que no procedeixin del Grau en Finances i Comptabilitat, Grau en Economia, Grau en Administració d'Empreses, Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciatura en Economia o Diplomatura en Ciències Empresarials, o no puguin justificar els coneixements bàsics requerits. En cas d'haver de cursar-lo, el nombre de crèdits per poder obtenir el títol de Màster és de 75.


A.2. El Mòdul Introducció a la sostenibilitat i la RSC és obligatori en el primer semestre del primer curs acadèmic en què es matricule per a tot l'alumnat del Màster.


A.3. L'assignatura Dimensions de la RSC és anual i també és obligatòria per a tot l'alumnat del Màster en el primer curs acadèmic en què es matriculen.
 
B) La docència del segon semestre s'impartirà aproximadament entre març i juny.


Donades les seves especials característiques, el Mòdul Treball final de Màster comença amb l'elecció del tema objecte del mateix al novembre. La defensa d'aquest Treball serà pública davant Comissió Avaluadora sent necessari tenir aprovats, almenys, 50 crèdits (Introducció a la sostenibilitat , Dimensions de la RSC i dues assignatures optatives).

 

Objectius

L'empresa actual ha d'actuar sota un paradigma diferent a com l'ha fet fins ara, ja que la recerca de benefici per damunt de qualsevol consideració ètica ja no és acceptable ni sostenible. Les empreses -tant les multinacionals, com les Pimes-, han d'integrar en el seu model de negoci els aspectes econòmics, la responsabilitat social i mediambiental, tenint en compte les necessitats i les expectatives de tots els seus grups d'interès. Al mateix temps, la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa han deixat de ser una qüestió que concerneix tan sols a les empreses, sinó que requereix la implicació proactiva i el respatler de les administracions públiques, la societat civil i el món acadèmic.

L'objectiu formatiu del programa és el de desenvolupar l'aprenentatge en aquest ampli camp, integrant els coneixements necessaris per a la formació de professionals que siguen capaces d'incorporar en la gestió empresarial aquelles polítiques i pràctiques que permeten implementar el desenvolupament sostenible i la responsabilitat social com una estratègia a llarg termini en les empreses, així com en altres organitzacions públiques o privades. A més, la RSC i la Sostenibilitat encara són un camp poc explorat, amb enormes possibilitats d'innovació i desenvolupament, i per açò requereix disposar de capital humà qualificat per a dur a terme projectes d'investigació en la matèria, dissenyar i implementar eines i processos dinàmics i innovadors, que integren l'econòmic amb l'ètic i el sostenible.

 

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
CB07 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
CB08 - Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB09 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENERALS

CG01 - Proporcionar coneixements que serviran de base per al desenvolupament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i eines relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.
CG02 - Desenvolupar la capacitat d'analitzar i reflexionar de forma crítica, així com avaluar i plantejar solucions, sobre possibles dilemes ètics, econòmics i socials.
CG03 - Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenvolupament sostenible.
CG04 - Desenvolupar la capacitat dels estudiants d'afrontar problemàtiques i panorames complexos, a més d'integrar coneixements i tenir una visió transversal de les diferents dimensions que s'engloben en el concepte de RSC i de sostenibilitat.
CG05 - Desenvolupar i perfeccionar habilitats d'aprenentatge que permetin als estudiants seguir formant-se al llarg de tota la seva vida de manera autònoma.
CG06 - Desenvolupar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama soci-econòmic i empresarial, en un context nacional i global.
CE02 - Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seva anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat.
CE03 - Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa.
CE04 - Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de RSC concordes amb el model de negoci i les característiques de cada empresa o organització.
CE05 - Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles.
CE06 - Ser capaç d'identificar als diferents grups d'interès de l'empresa / organització, així com de detectar les seves necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades.
CE07 - Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de Sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant diferents formats i instruments de comunicació.
CE08 - Ser capaces de realitzar tasques d'assessoria i consultoria empresarial en l'esfera de la RSC i sobre temes de sostenibilitat.
CE09 - Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

 

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre  / setembre ). Flexibilitat per a cursar-lo en dues anualitats.

Horaris

Formació Online

 

Coordinació del màster

Mª Ángeles Fernández Izquierdo. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI.


INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Mª Ángeles Fernández Izquierdo | 964 729092 | afernand@uji.es

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques.

Coordinació del treball final de màster

Coordinació:

Juana Mª Rivera Lirio

INFORMACIÓ ACADÉMICA:

 Juana Mª Rivera Lirio  Tel.: 964 38 71 40  | jrivera@uji.es

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

El Màster en Sostenibilitat i RSC es va a impartir online, amb tutories virtuals a càrrec dels/les docents del Màster, a través d'eines didàctiques d'ensenyament virtual. Per a això s'utilitzarà la plataforma virtual desenvolupada per la pròpia UNED, i que ja ha provat la seva eficàcia en la pràctica. D'aquesta manera es crea un "aula virtual" que tindrà per objecte realitzar l'avaluació contínua de l'estudiantat, en la qual tindran accés al material didàctic, a biblioteques virtuals i fòrums, enviaran els treballs i es comunicaran amb els professors. La modalitat virtual d'aprenentatge és una forma d'aprenentatge flexible que s'adapta a la disponibilitat de cada estudiant, permetent compaginar estudis amb treball o qualsevol altra activitat.

Per avaluar el nivell d'aprenentatge de cada estudiant, es realitzarà un examen presencial (50% de la nota final) en les convocatòries de febrer, juny i setembre. Per a aquest examen s'utilitzaran els Centres Associats de la UNED i les infraestructures de la Universitat Jaume I.


L'avaluació del Mòdul de Formació Complementària, del Mòdul Metodologia de la Investigació i del Mòdul d'Introducció a la Sostenibilitat i la RSC es farà online.

Els mòduls i assignatures cursades durant el primer quadrimestre s'avaluaran en la convocatòria de febrer.

Els mòduls i assignatures cursades durant el segon quadrimestre s'avaluaran en la convocatòria de juny.

Les dates límit d'entrega del Treball Final de Màster són en les convocatòries de juny, setembre i l'extraordinària de febrer.

En la convocatòria de setembre s'avaluaran els mòduls o assignatures no superades en anteriors convocatòries, així com els treballs no lliurats en l'anterior convocatòria.

D'altra banda, cada docent establirà criteris d'avaluació contínua els quals tindran una puntuació d'un 50% de la nota final del mòdul. Aquesta avaluació es realitzarà a través de la plataforma virtual (participació en la web de l'assignatura, preguntes d'autoavaluació, exercicis d'avaluació a distància, treballs, estudis teòric-pràctics, etc.) i permetrà a cada estudiant anar assimilant els conceptes de forma gradual.
No obstant això, per obtenir el títol del Màster cada estudiant ha de realitzar obligatòriament un treball final de Màster, que haurà de defensar-se públicament davant un tribunal.
La qualificació final de cada estudiant reflectirà la superació de tres aspectes que es consideren fonamentals:

 • La comprensió dels aspectes teòrics relatius a la matèria.
 • La capacitat d'aplicar els coneixements teòrics a supòsits pràctics.
 • L'adopció per part de l'estudiant d'una metodologia d'investigació.

Per a l'obtenció del títol, cada estudiant haurà de superar l'examen i presentar el treball final.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Com a Màster Universitari de caràcter oficial habilita per a la realització d´un Doctorat.

Eixides professionals

Són creixents les ofertes d'ocupació que requereixen formació específica en gestió sostenible de projectes i organitzacions, tant en l'àmbit de l'administració d'empreses com en el camp de la comunicació o la consultoria empresarial.

La finalitat del Màster en Sostenibilitat i RSC és proporcionar les eines i coneixements, tant per a organismes públics com a privats i sense ànim de lucre, necessaris para:

 1. Implementar sistemes de gestió de la sostenibilitat i la RSC en les seues organitzacions de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i la mediambiental.
 2. Proporcionar la formació necessària als responsables de RSC i sostenibilitat d'altres organitzacions.
 3. Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de la RSC i la sostenibilitat concordes amb el negoci i les característiques de cada organització.
 4. Realitzar tasques d'assessorament i consultoria en l'àrea de la RSC i de la sostenibilitat.
 5. Desenvolupar treballs de recerca en matèria de sostenibilitat i RSC.
 6. Accés al Programes de Doctorat i a la realització de la Tesi Doctoral.

   

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.