Competències genèriques i específiques

12/05/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

 • CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció. 
 • CE02 - Ser capaç d'elaborar guies d'acció rehabilitadora basant-se en l'actual estat del coneixement. 
 • CE03 - Ser capaç de recolzar les intervencions integrades de rehabilitació psicosocial en valors i en principis ètics. 
 • CE04 - Conèixer la regulació legal de la pràctica de la rehabilitació psicosocial i saber aplicar-la a supòsits concrets. 
 • CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics. 
 • CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora. 
 • CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells. 
 • CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats. 
 • CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu. 
 • CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal. 
 • CE11 - Ser capaç d'emmarcar les intervencions de rehabilitació en els seus contextos ecosistèmics. 
 • CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells. 
 • CE13 - Conèixer i ser capaç d'aplicar en un context real els conceptes, principis i tècniques de l'avaluació de serveis. 
 • CE14 - Ser capaç de desenvolupar projectes d'investigació en rehabilitació psicosocial de les persones amb malaltia mental greu. 
Informació proporcionada per: InfoCampus