Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

01/02/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El màster es promou conjuntament des de les associacions professionals i les de familiars i usuaris. Naix de la pràctica quotidiana en els serveis i té una orientació comunitària i integradora. S’articula en cinc mòduls amb una proporció important d'aprenentatge pràctic. Els mòduls són:

 • El factor humà: les persones, els equips i la comunitat.
 • Els contextos de la intervenció: història i fonaments científics i ètics.
 • Els instruments tècnics: una intervenció basada en proves i en valors.
 • Els llocs de la intervenció: els dispositius.
 • Metodologia de la investigació en rehabilitació.

Ha de realitzar-se un treball de final de màster amb opcions professional i investigadora.

La part teòrica és completament en línia i la pràctica es desenvolupa en dispositius acreditats de la xarxa pública en tot l’Estat.

El màster respon a cinc factors:

 1. L’increment de diversos dispositius de rehabilitació psicosocial en l’assistència pública a partir de la reforma psiquiàtrica.
 2. El creixement del coneixement científic i tècnic sobre la malaltia mental greu i el seu tractament.
 3. La incorporació de professionals de diverses disciplines amb la finalitat de proporcionar l’atenció i cures que requereix la persona amb malaltia mental greu.
 4. L’activitat i força creixent dels moviments associatius de familiars i afectats de patologies mentals greus.
 5. La necessitat d’oferir cobertura acadèmica als paradigmes emergents de la recuperació i l’enfortiment en salut mental.
El màster naix de la confluència del moviment associatiu de professionals, familiars i usuaris amb el món acadèmic, amb el qual s’assegura un compromís amb la pràctica professional i amb els valors que la sustenten, així com amb les proves empíriques i l’abordatge científic.

 

Entitats promotores

La iniciativa del màster naix des de diferents àmbits de professionals de la salut mental i associacions d´afectats que conviden a la universitat a desenvolupar uns estudis de postgrau amb garanties de qualitat i reconeixement acadèmic, amb la finalitat de donar resposta als reptes i oportunitats de la rehabilitació psicosocial amb una orientació comunitària. La Universitat Jaume I, atenent als seus procediments per a la creació d´estudis oficials de màsters, promou i accepta liderar el projecte per a desenvolupar un màster que responga a les iniciatives de les institucions impulsores entre les quals es troben:

logotips entitats promotores i col·laboradores

Les entitats promotores són:

 1. L´Escola de Salut Mental de l´Associació Espanyola de Neuropsiquiatria (AEN). La AEN va nàixer en els anys 20 del passat segle. És una associació científica que agrupa professionals de totes les disciplines de la Salut Mental. Els seus senyals d´identitat inclouen el seu compromís amb la societat, la seua independència, el seu caràcter multidisciplinar, la defensa d´un model d´atenció públic i l´impuls en la formació dels professionals i en la investigació en l´àmbit de la Salut Mental.
 2. La Federació Espanyola d´Associacions de Rehabilitació Psicosocial, que arreplega a professionals de la Salut Mental, va nàixer en 2001 i és una federació d´associacions de diverses professions dins de l´àmbit específic de la rehabilitació. La seua vocació és contribuir, des d´una perspectiva multiprofessional, al fet que les oportunitats de tractament i els serveis dedicats a millorar la vida de les persones amb malalties mentals greus i cròniques, aconseguisquen el nivell de disponibilitat i qualitat que els nostres ciutadans mereixen i que s´equipessin amb les millors del món.
 3. La  Confederació SALUD MENTAL ESPAÑA agrupa, des de 1983, a les federacions i associacions de persones amb malaltia mental i als seus familiars de tot el territori nacional. La missió de la  Confederació SALUD MENTAL ESPAÑA  FEAFES és la millora de la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i de les seues famílies, la defensa dels seus drets i la representació del moviment associatiu. És l´única entitat d´àmbit estatal existent a Espanya que representa al moviment associatiu de famílies i persones amb malaltia mental i les seues activitats estan obertes a qualsevol persona interessada en la Salut Mental. Aporta al Màster la veu dels usuaris i els seus afins.
 4. Albero Artesans que enriqueix el Màster amb l´experiència en l´organització d´un dels primers postgraus sobre aquesta temàtica i amb la seua xarxa de rehabilitació comunitària.

 

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El Màster té una orientació multiprofesional i permet l'accés des de les diferents disciplines que conflueixen en la rehabilitació de les persones amb malaltia mental greu. En principi, aquestes disciplines són la infermeria, la medicina, la psicologia clínica, la teràpia ocupacional i el treball social, però es pot accedir des d'altres camps del coneixement si l'o l'aspirant demostra una projecció laboral específica en rehabilitació tant en els aspectes clínics com d'investigació. En les disciplines de Ciències de la Salut vinculades a la Salut Mental existeix una formació postgraduada reglada pel sistema de residència per a l'exercici professional de les especialitats de Psiquiatria, Psicologia Clínica i Infermeria en Salut Mental. A partir d'aquests itineraris, el master completa la formació pràctica i teòrica necessària per a la Rehabilitació Psicosocial. Els alumnes egressats dels graus de Treball Social, Teràpia Ocupacional i uns altres que no tinguen un itinerari sanitari específic s'incorporen a partir de la seua implicació professional en Rehabilitació. 

Per a accedir al màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària els estudiants han de presentar el seu currículum i una carta en la qual hauran d'emfatitzar dos apartats:

 1. Motivació, on s’han d’expressar els motius pels quals es vol desenvolupar els continguts del màster.

 2. Projecció que detalle les possibilitats de desenvolupament professional en l'àrea de la rehabilitació psicosocial.


Tindran un cert grau de prioritat els qui estiguen treballant en dispositius de rehabilitació psicosocial. L'absència d'experiència no obstant això, no és un criteri excloent.

Criteris de puntuació

 1. Projecció: capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de la intervenció en persones amb trastorn mental greu (TMG), en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. En aquest apartat s'inclouen els residents de Psicologia Clínica, Psiquiatria i Infermeria en Salut Mental. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 15.

 2. Motivació: valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb intervenció en persones amb TMG. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la intervenció en persones amb TMG. Puntuable entre 0 i 10.

 3. Experiència: valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes relacionats amb les matèries del màster.

 4. Formació prèvia i expedient acadèmic: valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.


Fórmula de puntuació
Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en aquest per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35%, Motivació = 25%, Experiència = 25%, Formació i expedient = 15%

Problemes en la selecció de l'alumnat
El sistema de tutories continuades tant en línia com presencials assegura que els factors actitudinals personals dels estudiants i la seua resposta emocional a l'aprenentatge estiguen contínuament supervisats.

La realització de pràctiques en dispositius acreditats és obligatòria per a completar el màster. La Direcció del màster intentarà en tots els casos adscriure l'estudiantat a centres accessibles des del seu lloc de residència, però sempre condicionada a la disponibilitat dels dispositius.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent. 
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. 
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. El màxim de crèdits acreditables per aquest procediment no excedirà de 9.

Oferta de places

60 places.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

Aquesta proposta de màster es planteja per a un any acadèmic (60 crèdits ECTS). La part teòrica del màster és completament en línia i la part pràctica exigeix la presència en un dels dispositius acreditats. Els dispositius acreditats són serveis públics d'atenció a les persones amb malaltia mental que compleixen uns requisits d'acreditació determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

El màster consta de 45 crèdits ECTS d'assignatures obligatòries i 15 crèdits ECTS de Treball de Final de Màster.

L'estructura bàsica es divideix així en sis matèries obligatòries que s'imparteixen durant tot el curs.

Continguts teoricopràctics: 45 crèdits ECTS

 • Continguts teòrics comuns: en línia (e-learning) a través de l'aula virtual de la Universitat.

 • Pràctiques presencials en algun dels dispositius acreditats de la xarxa pública, entenent-se aquests com els serveis públics d'atenció a les persones amb malaltia mental que compleixen uns requisits d'acreditació determinats per la Comissió Acadèmica del màster.

Treball de Final de Màster (15 crèdits ECTS). S’ha d’elegir entre orientació professional o investigadora:

 • Orientació professional: elaboració i execució d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real.

 • Orientació investigadora: elaboració d'un projecte d'investigació aplicada.

PLA D'ESTUDIS

- El Factor Humà: les Persones, els Equips i la Comunitat (3 crèdits ECTS)

- Els Contextos de la Intervenció (3 crèdits ECTS)

- Els Instruments Tècnics (24 crèdits ECTS)

 • Habilitats Bàsiques Metodològiques (1): Tècniques d'Avaluació/Planificació de la Intervenció i de la Motivació (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació Funcional i Disseny de Plans Individualitzats de Rehabilitació Psicosocial (2) (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (3): Psicofarmacologia i Tractaments Psicosocials amb Evidència Empírica (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (4): Programes d'Enfrontament, Maneig de la Malaltia (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (5): Programes de Rehabilitació amb Grups Especials: Pacients amb Recuperació Incompleta, Trastorns de la Personalitat i Patologia Dual (4 crèdits ECTS)

 • Programes d'Intervenció (6): Tractaments Psicològics de la Psicosi. Intervenció Primerenca amb Pacients Psicòtics (4 crèdits ECTS)

- Els Llocs de la Intervenció: els Dispositius (12 crèdits ECTS)

 • Definició, Estructura i Funcions dels Dispositius Específics (4 crèdits ECTS)

 • Intervencions en Entorns Naturals (4 crèdits ECTS)

 • Avaluació de Programes i Serveis de Rehabilitació Psicosocial (4 crèdits ECTS)

- Metodologia de la Investigació i Lectura Crítica (3 crèdits ECTS)

- Treball de Final de Màster (15 crèdits ECTS). S’ha d’elegir entre orientació professional o investigadora:

 • Orientació professional: elaboració i execució d'un pla individualitzat de rehabilitació sobre un cas real.

 • Orientació investigadora: elaboració d'un projecte d'investigació aplicada.

 

Objectius

La finalitat del màster és que els egressats i egressades adquirisquen una formació avançada de caràcter multidisciplinari que els permeta el desenvolupament professional en el camp de la rehabilitació psicosocial en la xarxa de salut mental comunitària. Els seus objectius, en relació amb aquesta finalitat general són:

 1. Que l'alumnat desenvolupe una visió integrada i participativa de l'atenció al procés de recuperació personal.
 2. Que l'alumnat aprenga i sàpia accedir a les bases científiques multidisciplinàries que fonamenten les intervencions comunitàries per a la recuperació de les persones amb trastorn mental greu.
 3. Que l'alumnat assumisca els valors ètics formulats de manera rigorosa que permeten una pràctica clínica essencialment respectuosa amb els drets humans.
 4. Que l'alumnat entre en contacte, aprenga i practique els procediments eficaços d'avaluació i intervenció que afavoreixen la recuperació de les persones amb malaltia mental greu i els porte a la pràctica en situacions reals en els diferents dispositius dels quals es disposa.
 5. Que l'alumnat tinga contacte i es familiaritze amb tota la varietat de dispositius implicats en el procés de rehabilitació psicosocial, així com amb els diferents perfils professionals.
 6. Que l'alumnat dispose de les eines per a un aprenentatge continuat i crític en la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.
 7. Que l'alumnat siga capaç de desenvolupar una investigació en l'àmbit de la rehabilitació psicosocial de les persones amb trastorn mental greu.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007: 

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació 
 • CB7 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. 
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB9 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol 

 • CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció. 
 • CE02 - Ser capaç d'elaborar guies d'acció rehabilitadora basant-se en l'actual estat del coneixement. 
 • CE03 - Ser capaç de recolzar les intervencions integrades de rehabilitació psicosocial en valors i en principis ètics. 
 • CE04 - Conèixer la regulació legal de la pràctica de la rehabilitació psicosocial i saber aplicar-la a supòsits concrets. 
 • CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics. 
 • CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora. 
 • CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells. 
 • CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats. 
 • CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu. 
 • CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal. 
 • CE11 - Ser capaç d'emmarcar les intervencions de rehabilitació en els seus contextos ecosistèmics. 
 • CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells. 
 • CE13 - Conèixer i ser capaç d'aplicar en un context real els conceptes, principis i tècniques de l'avaluació de serveis. 
 • CE14 - Ser capaç de desenvolupar projectes d'investigació en rehabilitació psicosocial de les persones amb malaltia mental greu. 

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre / setembre)

Part teòrica a distància: octubre  / maig .
Pràctiques presencials en els dispositius: fins a octubre.

Planificació i cronograma docent del curs 2022-2023

Horaris

El pla d'estudis s'inicia amb una setmana d'adaptació i coneixement de l'entorn virtual, de familiarització amb la plataforma i amb el procés d'ensenyament-aprenentatge del màster. Després d'aquesta setmana s'inicia la impartició de les 12 assignatures obligatòries, que es van desenvolupant de manera seqüencial. Així, cada assignatura s'inicia i acaba en uns dies concrets. La duració de cada assignatura fluctua entre les dues i les quatre setmanes, depenent dels crèdits assignats i de la disposició dels períodes no lectius. Durant el temps de duració d'una assignatura el professorat penja el material docent perquè l'alumnat el treballe i estudie; també planteja i dinamitza fòrums de debat i discussió, o altres activitats específiques d'aprenentatge (treballs en grups, casos pràctics, vídeos, etc.). Els continguts teòrics s'imparteixen on-line, per la qual cosa el repartiment de les hores d'estudi i treball correspon a cada alumne/a.

En paral·lel a la realització del treball teòric es duen a terme les pràctiques presencials i el Treball de Final de Màster (TFM). El calendari i els horaris per a la realització de les pràctiques s'estableixen per a cada alumne/a i dispositiu, en funció de les seues característiques i necessitats formatives. Com a resultat de la seua estada en pràctiques cada alumne/a plasmarà la seua experiència en els corresponents treballs teoricopràctics de les assignatures, així com en la seua TFM.

 

Planificació i cronograma docent del curs 2022-23 (.pdf) 

 

Coordinació del màster

Daniel Pinazo Calatayud

Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia.
Telefon 
+34 964 729716.
Correu electrònic 
daniel.pinazo@uji.es

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Amparo Jiménez Ivars | jimenez@uji.es

Departament de Traducció i Comunicació

Mikel Munarriz Ferrandismunarriz@uji.es

Unitat Predepartamental de Medicina

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Coordinació del treball final de màster

Paco Herrero Manchacoses

Unitat Predepartamental de Medicina
+34 964387833

herrerof@uji.es

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Tota la informació sobre el TFM pot trobar-se a les guies docents de les assignatures SAX013 i SAX014 que corresponen a les opcions investigadora i professional:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2022/estudio/42151?caracteres=practicas

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

ACTIVITATS FORMATIVES 

El caràcter presencial de les assignatures que s'imparteixen on-line s'acredita de dues maneres. Les activitats docents que impliquen la interacció sincrònica com els tallers, fòrums o tutories, mitjançant l'efectiva connexió en els períodes acordats. Les activitats que poden fer-se de manera asincrònica, com les classes teòriques o els exercicis, mitjançant la comprovació de l'entrada en l'aula virtual. 

A l'efecte de comprovació de la presencialitat, la plataforma electrònica permet l'emissió d'una certificació sobre el temps d'ús de l'aplicació i les activitats realitzades. 

La realització de les pràctiques externes és obligatòria i l'acredita el supervisor de cada dispositiu de pràctiques. 

TIPOLOGIA DE LES ACTIVITATS FORMATIVES 

En el Màster s'utilitzen, de manera adequada als continguts, objectius i competències de cada matèria, diferents metodologies d'aprenentatge. Es descriuen a continuació: 

Vídeoclasses 
Són classes magistrals gravades pels professors i que estaran disponibles per a l'alumnat en la plataforma digital del Màster. 
Tutoria individual on line 
Són tutories celebrades a través de la plataforma digital. Són individualitzades i programades entre el tutor de la Universitat i l'alumne. Les tutories es refereixen als següents aspectes: 
- tutoria personal en relació amb l'adquisició del rol de terapeuta. 
- guia de l'aprenentatge teòric. 
- supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne/a. 
Tutoria individual presencial en el dispositiu 
Són tutories presencials en el lloc de pràctiques entre el tutor o tutora de pràctiques i l'alumne o alumna. Són obligatòries i programades en l'agenda. Aquestes tutories es refereixen als següents aspectes: 
- tutoria personal en relació amb l'adquisició del rol de terapeuta. 
- supervisió i correcció dels materials aportats per l'alumne/a 
- supervisió de les interaccions i activitats en els casos assignats a l'alumne/a 
Resolució d'exercicis on line 
Els problemes i exercicis estaran disponibles en la plataforma digital que permetrà també la seua correcció per part del professor que propose els exercicis. 
Seminaris fòrum on line 
Són espais de trobada o fòrums de discussió, comentaris, propostes i esclariment de dubtes entre tots els alumnes del Màster. Són obligatoris i estan programats 
Pràctiques en els dispositius 
Suposen la freqüentació dels dispositius per un temps equivalent a la jornada laboral de 4 mesos, amb assignació d'un tutor i treball directe i individualitzat amb els usuaris i professionals itinerari de rehabilitació. Inclou visites de familiarització amb la resta dels centres de la xarxa. Les pràctiques són la base de les tutories i del treball final de Màster. 
Avaluació 
Es refereix a les activitats específiques de valoració de l'après i inclouen en percentatge variable les parts teòrica, pràctica i de treball personal. 
Treball fi de Màster 
El treball de finalització de Màster té dues modalitats o opcions: 
Opció profesionalitzant. L'alumne ha d'elaborar i defensar un Pla d'Intervenció sobre un cas real amb els quals ha estat en contacte en el període de pràctiques. Aquest pla d'intervenció serà tutoritzat conjuntament pel tutor o la tutora acadèmic i el supervisor del dispositiu. 
Aquest Pla d'Intervenció haurà de detallar de manera suficientment exhaustiva: 
- La descripció del dispositiu, el seu entorn immediat i la seua vinculació amb la comunitat. 
- La descripció de l'entorn familiar i personal del cas sobre el qual es pretén intervenir. 
- L'avaluació de les necessitats assistencials d'acord amb els procediments reglats estudiats en el curs. 
- La definició d'objectius terapèutics, la seua cronologia, el detall de les intervencions proposades amb la justificació de la seua indicació i el repartiment de - responsabilitats entre els membres de l'equip. 
- Avaluació del resultat o explicació de la seua avaluació si el procés terapèutic no ha conclòs. Control de la qualitat de la intervenció 
- Descripció de la implicació de l'usuari i la seua família en el procés. 
- Discussió de les implicacions ètiques 

Opció investigadora. L'alumne ha de presentar i defensar un projecte d'investigació aplicada que puga executar-se en l'entorn en el qual ha realitzat les pràctiques. Aquest projecte serà tutoritzat conjuntament pel tutor o tutora acadèmics i pel professor o professora responsable de les matèries d'investigació. 
Aquest projecte contindrà: 
- Una justificació de l'interès del tema a investigar 
- La revisió dels antecedents i estat actual del coneixement. 
- Detall de la metodologia i la seua justificació 
- Discussió dels aspectes ètics. 
- Cronograma i pla d'execució amb referència a la seua forma de finançament 
- Acreditació de la implicació dels usuaris i els seus afins en el procés. 

Presentació de treballs escrits 
A part del treball de finalització de Màster, els alumnes i alumnes presentaren treballs escrits sobre aspectes concrets a proposta dels professors. 

PROVES D'AVALUACIÓ 

Examens

Els/as alumnes/as hauran de respondre a una sèrie de preguntes tipus test, o de resposta múltiple, sobre els continguts de l'assignatura. Aquestes preguntes versaran sobre els temes continguts en les anotacions facilitades pel professorat de l'assignatura.

Participació en activitats i pràctiques dirigides i realitzades en aula virtual

Podran valorar-se mitjançant la participació activa a través d'un fòrum de l'assignatura, responent als temes plantejats pel professorat i desenvolupant noves propostes. En aquest cas l'estudiantat haurà de participar de manera activa en el fòrum de l'assignatura, demostrant el coneixement dels materials lliurats. Es valorarà el nombre d'intervencions realitzades en el fòrum, així com l'escriptura cuidada en aquestes, la capacitat crítica i d'anàlisi, la maduresa en els raonaments exposats o la capacitat per a respondre a les opinions de la resta de companys, a través d'arguments consolidats. No obstant això, aquest fòrum podrà ser substituït mitjançant activitats que es proposen a l'aula virtual i han de ser remesos als professors per a la seva correcció. Al mateix temps es valorarà la participació activa en tutories i seminaris en línia que faci en professorat.

Treball autònom (teoricopràctic)

Depenent de l'assignatura: Elaboració d'un treball individual o en grup, resposta a unes preguntes de desenvolupament, etc. El professorat responsable de cada assignatura proposa les activitats pràctiques específiques de la seva assignatura, en funció del contingut i pes del component pràctic, per la qual cosa pot tenir diversos formats p.e. elaboració d'un treball/caso individual o en grup, resposta a unes preguntes de desenvolupament, etc.
El/la estudiant realitzarà aquestes activitats durant la seva estada de pràctiques.
El/la tutor/a o professorat assignat avaluarà aquests continguts atesos els criteris d'avaluació definits, assignant una qualificació independent per cada activitat pràctica de cada assignatura i una qualificació global que es tindrà en compte a l'hora d'assignar les notes de les assignatures.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El Màster és una titulació oficial que dóna accés al doctorat.

Els alumnes interessats amb eixa opció han de consultar amb les programes de doctorat de cadascuna de les disciplines i titulacions.

Les i els alumnes egressats disposen d'una ampla formació tant en metodologia genèrica com específica de la investigació en Rehabilitació.

Eixides professionals

Aquest màster aporta una capacitació transversal a tots els professionals que componen els equips multiprofessionals d'intervenció comunitària.

Les seues eixides professionals estan definides en la composició de professionals com a membre dels dispositius de rehabilitació social i sanitària o dels dispositius generals d'atenció en salut mental. De forma àmplia, com a component d'equips multiprofessionals que atenguen patologia crònica en l'àmbit de la salut mental.

La seua capacitació altament especialitzada complementa la formació de tots i cadascun dels membres que conformen els equips multidisciplinaris en matèria de salut mental. Tant en les professions amb formació de postgrau reglada pel sistema nacional de ‘intern resident’ (psiquiatria, psicologia clínica o infermeria en salut mental), com en aquells graus que no tinguen aquesta formació (treball social, teràpia ocupacional, etc.).

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.