Treball final de màster

15/05/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pel que fa als 18 crèdits que configuren el Treball de Fi de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Màster.

1. Una estada investigadora en una de les institucions participants en el Màster, treballant en un tema específic dins de l'àrea general de Química Sostenible/Verd. La longitud d'aquesta estada ha de ser suficient com per a garantir la coherència del treball realitzat. En principi cal estimar per a aquesta mena de treballs una duració d'unes 400 hores a temps complet (3 mesos) o a temps parcial (6 mesos). Aquest és el tipus de Treball de Final de Màster que seria lògic considerar per als estudiants que desitgen continuar completant una tesi doctoral.

2. Una estada pràctica en una companyia o institució que involucre el desenvolupament o aplicació d'estratègies de Química o Enginyeria Sostenibles. En principi cal estimar per a aquesta mena de treballs una duració de 400 hores a temps complet (3 mesos) o a temps parcial (6 mesos).

3. Excepcionalment podria assignar-se-li a l'estudiant un treball bibliogràfic de suficient entitat, quan la disponibilitat dels laboratoris o empreses vinculades, o altres aspectes prou justificats, així ho requerisquen. Aquest treball podrà considerar:

    3a - L'estudi detalladament d'un cas concret desenvolupat amb èxit (o sense ell) a nivell industrial, amb una anàlisi completa del mateix i dels punts forts i febles.

    3b - El disseny de la implementació des de la perspectiva de la Química Sostenible d'un procés industrial donat, amb una anàlisi completa dels diferents factors del disseny.

El treball ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster universitari. L'avaluació dels Treballs de Final de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants.  

RELACIÓ DELS TEMES CONCRETS A DESENVOLUPAR EN LES DIFERENTS UNIVERSITATS

UJI

- Química sostenible: líquids iònics, catàlisi asimètrica, catàlisi heterogènia, biocatàlisi, reactors en flux

- Química supramolecular: desenvolupament de nous materials, sensors, reconeixement d'espècies d'interès en química fina, alliberament controlat de fàrmacs

UPV

- Síntesi i caracterització de catalitzadors porosos avançats.

- Catalitzadors sòlids selectius (redox i àcid-base) per a processos químics sostenibles.

- Òxids metàl·lics mixtos com a catalitzadors d'oxidació parcial d'hidrocarburs .

- Conversió catalítica de gas de síntesi (CO/H2).

- Química fina.

- Eliminació de contaminants.

UNEX

- Metodologies en química sostenible

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

DEPARTAMENTS IMPLICATS

Departament de Química Inorgànica i Orgànica UJI.

Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Departament de Física

Departament de Química Física i Analítica

Departament d'Enginyeria Química

El programa compta amb professorat dels següents centres i universitats:

 • Universitat Jaume I
 • Universitat Politècnica de València / Institut de Tecnologia Química
 • Universidad Pública de Navarra
 • Universidad de Castilla La Mancha
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universidad de Córdoba
 • Universidad de Extremadura
 • Universidad de Oviedo
 • Universitat de València
 • Universidad de Zaragoza
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT)
Informació proporcionada per: InfoCampus