Coordinació docent

02/12/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Conforme a la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster (CTM). Segons aquesta normativa, la Comissió està composta per professorat del màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per una representació de l’estudiantat del màster. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

- Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

- Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

- Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

- Assignar els tutors i tutores a l’alumnat una vegada formalitzada la matrícula.

- Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

- Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboraren en les activitats formatives del màster.

- Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

- Demanar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

- Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

- Nomenar el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

- Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

- Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

- Gestionar els recursos econòmics del màster.

- Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

- Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

- Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster. Amb l’objectiu de garantir la coordinació vertical i horitzontal del títol, dins d’aquesta Comissió també s’han d’establir les funcions de:

- Coordinació de Pràctiques Externes: que ha de vetllar per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció.

- Coordinació de matèries: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les diferents matèries que configuren el màster (activitats integrades o interdisciplinàries) disposem d’un responsable de matèria que ha de formar part d’aquesta Comissió.

- Coordinació dels continguts de les diferents assignatures per part dels responsables de cadascuna d'elles.

- Convocar les reunions pertinents i elaboració d'actes de les mateixes.

- Analitzar i acceptar o rebutjar les possibles convalidacions d'altres estudis.

- Analitzar i acceptar o rebutjar les sol·licituds d'exempció de pràctiques externes.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus