Màrqueting i Investigació de Mercats

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les organitzacions s’enfronten hui a entorns que poden qualificar-se no sols com a globals sinó també com a dinàmics, turbulents i competitius. Al mateix temps, els públics objectius s’han convertit en grups més informats i qualificats i, per tant, més exigents en les seues demandes. Aquestes noves perspectives obliguen les organitzacions a actuar de manera diferent i a prioritzar el coneixement profund d’aquests públics i les seues exigències per a poder oferir-los una atenció completa, personalitzada i diferenciada, és a dir, a ser capaces de caracteritzar el mercat en el qual actuaran i poder així desenvolupar una estratègia de màrqueting que proporcione un valor major. Aquest màster, que va nàixer en el curs 2003/04, té com a objectiu general dotar el seu alumnat de les competències i habilitats necessàries per a, en un futur, poder enfrontar-se amb èxit a tals reptes, ja siga en empreses específiques de màrqueting, com ara instituts d’investigació de mercats, agències de comunicació o consultores, o també en els departaments de màrqueting de qualsevol organització pública o privada. 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L´alumnat procedent d'altres titulacions no afins a l'àmbit de l'empresa hauran d´acreditar coneixements explícits de màrqueting.

L´expedient acadèmic ponderat segons la titulació serà el criteri fonamental per a alumnes recentment llicenciats-graduats o sense experiència professional. La selecció podrà completar-se amb una entrevista, per a valorar el seu nivell de maduresa i aptituds per a desenvolupar la seua activitat professional en l´àmbit del màrqueting i la investigació de mercats.

Professionals en actiu: tindran valoració especial els candidats que complisquen el perfil de “professionals” en actiu, considerant-se com a criteri fonamental la seua vinculació al àmbit del màrqueting i la investigació de mercats, independentment del estudis realitzats.

- Matrícula en el Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Oferta de places

120 places en total, de les quals, 40 places a l'UJI.

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Segons taxes oficials per al curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

CONTINGUTS OBLIGATORIS (40 crèdits)

Docència en l'UJI

Mòdul 1: Desenvolupament d´habilitats socials i directives i entorn operatiu de màrqueting. 15 crèdits

 • Habilitats directives i d´adreça d´equips (5 crèdits)
 • Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d´un nou producte (10 crèdits)

Mòdul 2: Diagnòstic estratègic del Mercat en la planificació del màrqueting 10 crèdits

 • Tècniques multivariables d´Investigació de Mercats (5 crèdits)
 • Anàlisi avançada del consumidor i la competència en el pla de màrqueting (5 crèdits)

Mòdul 3: Estratègia, Simulació i noves tecnologies i projecte fi de màster 15 crèdits

 • Simulació i noves tecnologies (5 crèdits)
 • Decisions estratègiques en Màrqueting (4 crèdits)
 • Projecte fi de máster (6 crèdits)


CONTINGUTS D´ESPECIALITZACIÓ (20 crèdits)

ESPECIALITAT MÀRQUETING INTERNACIONAL

Docència en l'UJI

Especialitat Màrqueting Internacional (I) 10 crèdits

 • Màrqueting Internacional (5 crèdits)
 • Direcció d´empreses internacionals (5 crèdits)

Especialitat Màrqueting Internacional (II) 10 crèdits

 • Fidelització de clients (5 crèdits)
 • Branding en mercats internacionals (5 crèdits)


ESPECIALITAT COMUNICACIÓ

Docència en la UV

Especialitat Comunicació (I) 10 crèdits

 • Comunicació Corporativa (5 crèdits)
 • Comunicació Promocional (5 crèdits)

Especialitat Comunicació (II) 10 crèdits.

 • Direcció Publicitària (5 crèdits)
 • Missatge i Planificació de Mitjans (5 crèdits)


ESPECIALITAT DISTRIBUCIÓ

Docència en la UV

Especialitat Canals (I) 10 crèdits

 • Gestió de les relacions en el canal (5 crèdits)
 • Màrqueting en el punt de venda (5 crèdits)

Especialitat Canales (II) 10 crèdits

 • Logística i distribució física (5 crèdits)
 • Direcció de vendes (5 crèdits)


ESPECIALITAT INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Docència en la UV

Especialitat Investigació de Mercats (I)

 • Gestió de Projectes d´Investigació Comercial (5 crèdits)
 • Especialitat Avançada (5 crèdits)

Especialitat Investigació de Mercats (II)

 • Tècniques d´Investigació Comercial (5 crèdits)
 • Dissenys d´Investigació Casual (5 crèdits).

DOCTORAT:

Aquest Màster Universitari també ofereix la versió de doctorat. L´alumne que vulga optar pel Màster Investigador haurà de cursar un mòdul de 30 crèdits al costat dels 60 crèdits del Màster Acadèmic (en total 90 crèdits)

Màrqueting Científic. 15 crèdits

 • Història i Teoria del Màrqueting (2 crèdits)
 • Línies d´Investigació (10 crèdits): Comportament del Consumidor; Estratègia i Gestió de la Distribució Comercial; Producte, Marca i Preu; Publicitat; Noves Tecnologies Aplicades a la Dirección de Vendes; Màrqueting no empresarial i d´oci
 • Anàlisi de dades avançades (3 crèdits)

Treball de recerca 15 crèdits

 • Metodologia d´investigació científica investigadora (3 crèdits)
 • Treball de recerca (12 crèdits)

 

Objectius

L´objectiu general del Màster és aconseguir que els estudiants aprenguen a desenvolupar les seues funcions en empreses específiques de màrqueting (com a instituts d´investigació de mercats, agències de publicitat, agències de mitjans i consultores) o d´estadística o en els departaments de màrqueting de qualsevol empresa pública o privada. A nivell més específic, el Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats persegueix:

 1. Formar especialistes competents capaços de desenvolupar les decisions de màrqueting en les empreses i organitzacions no lucratives.
 2. Formar especialistes competents capaços de desenvolupar investigació rigorosa i rellevant en el context nacional i internacional.
 3. Oferir un postgrau d´especialització en màrqueting i investigació de mercats amb multiplicitat d´especialitzacions que responguen a les necessitats empresarials.
 4. Dotar a dites especialistes de les destreses requerides per a la investigació i decisió en màrqueting.
 5. Dotar a dites especialistes de les competències i habilitats socials tant per al treball individual com en equip.
 6. Facilitar la seua inserció laboral en màrqueting amb una adequada comprensió del seu rol i la seua relació amb altres professionals no experts en màrqueting.
   

Competències genèriques i específiques

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d´idees, sovint en un context de recerca. 
CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
CB8 Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

 

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 Ser capaços de cercar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions.
CG2 Saber treballar en equip amb eficàcia i eficiència
CG3 Ser capaços de prendre decisions tant individuals com a col·lectives en la seua labor professional i/o investigadora.
CG4 Tenir una actitud proactiva davant els possibles canvis que es produïsquen en la seua labor professional i/o investigadora.
CG5 Ser capaços d'integrar les noves tecnologies en la seua labor professional i/o investigadora.
CG6 Saber redactar i preparar presentacions per a posteriorment exposar-les i defensar-les.
CG7 Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu treball com el dels seus companys.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 Conèixer les eines del màrqueting mix i ser capaç d´utilitzar-les de forma adequada a cada context.
CE2 Ser capaços d'establir els processos de recollida d'informació i el tipus de dades necessàries per a dur a terme la planificació en màrqueting.
CE3 Conèixer els processos i protocols de captació d´informació necessaris per a observar i analitzar de forma correcta el comportament dels consumidors.
CE4 Conèixer les tècniques de negociació i de parlar en públic, entre altres aspectes.
CE5 Ser capaços de millorar la interacció amb altres persones (equip de treball, clients, proveïdors, etc.).
CE6 Ser capaços d´organitzar i planificar les activitats d´un departament de màrqueting en l´àmbit empresarial.
CE7 Saber presentar en públic els objectius del pla de màrqueting i respondre a les crítiques d'uns altres, mitjançant judicis argumentats i defensar-se amb rigor i tolerància.
CE8 Ser capaços de seleccionar i desenvolupar en defecte d´açò eines d´anàlisis del mercat.
CE9 Escollir la tècnica de recerca de mercats adequada al problema plantejat.
CE10 Dissenyar estratègies de màrqueting.
CE11 Ser capaços de prendre decisions, desenvolupar accions i resoldre problemes en màrqueting.
CE12 Dissenyar mecanismes de control sobre les decisions de màrqueting i recerca comercial i implementar possibles mesures correctores.
CE13 Realitzar una adequada segmentació i selecció del públic objectiu.
CE14 Ser capaços de definir l'estratègia de posicionament.
CE15 Dissenyar i executar un pla de recerca de mercats.
CE16 Dissenyar un pla de màrqueting.
CE17 Executar un pla de màrqueting.
CE18 Redactar documents i informes en màrqueting i recerca comercial.
CE19 Presentar documents i informes en màrqueting i recerca comercial.
CE20 Saber realitzar les labors pròpies de la seua professió, tant en empreses privades com en organismes públics.

 

Duració i calendari

Duració: Un curs acadèmic (octubre 2022 / octubre 2023)

Docència presencial: octubre de 2022 / abril de 2023

Coordinació del màster

Dra. Marta Estrada Guillén, Dep. d´Administració d´Empreses i Márqueting. UJI

Altres membres de la Comissió de titulació:

Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Callarisa Fiol, Juan Carlos Fandos Roig i Rosa Mª Rodríguez Artola

INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Marta Estrada Guillén,
Telèfon: 964 72 85 49 | estrada@uji.es

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques.

Coordinació del treball final de màster

Més informació ací

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

 • Classes presencials (primer semestre): de dilluns a dijous.
 • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
 • Classes presencials (segon semestre): de dilluns a dijous.
 • Horari de les classes presencials: de 15,00 a 20,00 h.
 • Sessions a càrrec de professionals (seminaris i tallers).
 • Desenvolupament de les classes presencials a través de casos pràctics.
 • Assistència a conferències i jornades.
 • Visites a empreses, fires i altres esdeveniments.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

Els estudiants que finalitzen amb èxit el Màster en Màrqueting e Investigació de Mercats tenen la possibilitat de continuar els seus estudis de doctorat.

Aquest Màster Universitari també ofereix la versió de doctorat. L´alumne que vulga optar pel Màster Investigador haurà de cursar un mòdul de 30 crèdits al costat dels 60 crèdits del Màster Acadèmic (en total 90 crèdits)

Màrqueting Científic. 15 crèdits

 • Història i Teoria del Màrqueting (2 crèdits)
 • Línies d´Investigació (10 crèdits): Comportament del Consumidor; Estratègia i Gestió de la Distribució Comercial; Producte, Marca i Preu; Publicitat; Noves Tecnologies Aplicades a la Direcció de Vendes; Màrqueting no empresarial i d´oci
 • Anàlisi de dades avançades (3 crèdits)

Treball de recerca 15 crèdits

 • Metodologia d´investigació científica investigadora (3 crèdits)
 • Treball de recerca (12 crèdits)

Eixides professionals

En empreses de Màrqueting, agències de comunicació, consultories, empreses d'investigació de mercats o de distribució comercial, entre unes altres… o també, en els departaments de Màrqueting, comunicació, comercials, logística, investigació de mercats, … de qualsevol organització, ja sigui privada o pública, lucrativa o no lucrativa.

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.