Competències genèriques i específiques

24/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Identificar trets culturals des d'una perspectiva intercultural
 • CG02 - Organitzar la informació treballada sobre la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües d'acord amb les metodologies professionals i d'investigació pròpies d'aquests estudis
 • CG03 - Raonar críticament sobre les teories entorn de la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües
 • CG04 - Analitzar intercanvis comunicatius des del punt de vista de la dinàmica transaccional pròpia de situacions de negociació i mediació
 • CG05 - Produir textos tenint en compte la finalitat dels mateixos i les característiques dels destinataris, així com el context o àmbit social de circulació dels textos
 • CG06 - Comprendre les teories d'ensenyament-aprenentatge de llengües per a poder analitzar-les des d'una perspectiva crítica i creativa
 • CG07 - Conèixer i utilitzar els recursos en línia amb finalitats professionals en l'àmbit de la comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües
 • CG08 - Conèixer i utilitzar recursos en línia per a la investigació i la realització de treballs acadèmics (Webs oficials vinculades amb comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües, revistes electròniques, llibres electrònics, etc.)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Planificar processos d'ensenyament-aprenentatge atenent a l'enfocament per competències en diferents contextos
 • CE02 - Contextualitzar l'enfocament autonomitzador en l'ensenyament-aprenentatge de llengües
 • CE03 - Analitzar els aspectes psicopedagògics i culturals d'un projecte autonomizador adequat al context
 • CE04 - Reconèixer les representacions discursives dels aprenents a través dels seus processos de comprensió i de producció de textos
 • CE05 - Aplicar estratègies d'ensenyament-aprenentatge que afavorisquen una relació interactiva amb els textos i els discursos, amb la finalitat de desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom
 • CE06 - Elaborar plans d'acció pedagògica que afavorisquen la competència plurilingüe integrant en ells les TIC
 • CE07 - Adquirir coneixements sobre la mediació intercultural en contextos d'acolliment, accions d'integració i especialment en contextos d'ensenyament-aprenentatge
 • CE08 - Analitzar els fenòmens lingüístics de la transacció i la cooperació en situació interactiva
 • CE09 - Identificar el caràcter sociocultural dels gèneres discursius i el seu paper en situacions que impliquen explicar, convèncer i persuadir
 • CE10 - Aplicar les estratègies de l'explicació en diferents situacions comunicatives i en els discursos de divulgació del coneixement
 • CE11 - Reconèixer els principis ètics de la mediació lingüística i cultural i incorporar-los al patrimoni personal i professional
 • CE12 - Analitzar el funcionament dels textos i dels discursos per a reconèixer la diversitat intercultural i l'amenaça del racisme i la xenofòbia per a aplicar-ho a pràctica docent, a la mediació i a la investigació
 • CE13 - Valorar críticament l'impacte dels avanços tecnològics de l'àmbit de la comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües a nivell acadèmic i professional
 • CE14 - Processar críticament la bibliografia existent sobre metodologia i continguts relacionada amb les tasques d'investigació en el marc temàtic del màster
 • CE15 - Sintetitzar i exposar argumentadament les conclusions epistemològiques d'un treball de recerca en el marc temàtic del màster

A més de les competències del màster, els estudiants que cursen l'assignatura Pràctiques externes adquiriran les competències:

 • OP1 - Aplicar coneixements i destreses que permeten cooperar en un equip de caràcter interdisciplinari per a la realització d'activitats pròpies de situacions de mediació en diferents contextos.
 • OP2 - Aplicar coneixements i destreses que permeten actuar com a mediador en contextos interculturals, tals com identificar conflictes, desenvolupar estratègies de negociació, gestionar el malentès, etc.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus