Criteris d'admissió

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per a l'estudiantat procedent de països estrangers, s'exigirà un nivell B2 d'espanyol, degudament convalidat per les nostres autoritats acadèmiques. En defecte d'això, es possibilitarà una prova de coneixements de nivell B2 prèvia a la inscripció definitiva.

 

Criteris de selecció de l'alumnat en el cas d'excedir la demanda a l'oferta de places.

Barem de puntuació:

1. 70% Expedient acadèmic, reduïble en un 30% per a titulacions no afins. Es consideren titulacions afins les titulacions de la branca d'Arts i Humanitats i algunes de la branca de Ciències Socials com ara Magisteri, Periodisme, Publicitat, Comunicació Audiovisual o Turisme. També es considera titulació afí Psicologia. Les titulacions no afins nomes poden aspirar a un màxim de 4,9 punts corresponents al 30% reduïble. La Comissió Acadèmica aplicarà aquesta reducció quan la demanda excedisca el nombre de places oferides.

2. 20% Currículum professional relacionat amb la formació del màster.

3. 10% Carta de motivació personal.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües(CIEL) reconeixerà crèdits corresponents a:

a) Estudis de màster

- Es podrà reconèixer fins a 12 crèdits cursats en el Màster Universitari en Professor/ad'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Es poden consultar els reconeixemens en el següent enllaç.

- Es podrà reconèixer crèdits optatius procedents d'altres màsters sempre que hi haja adequació entre les competències i coneixements adquirits en els ensenyaments cursats i les previstes en els estudis del màster CIEL.

b) Estudis de doctorat

Es podrà reconèixer per formació en programes de doctorat afins:

- Cursos de doctorat en programes afins amb suficiència investigadora, es reconeixeran fins a 54 crèdits del Màster CIEL.

- Cursos de doctorat en programes afins sense suficiència investigadora, es reconeixeran fins a 48 crèdits del màster CIEL

c) Acreditació d'experiència laboral:

Es reconeixerà fins a un màxim de 9 crèdits per experiència laboral i/o professional. El sol·licitant haurà d'acreditar que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a l'assignatura que sol·licita reconèixer.

Informació proporcionada per: InfoCampus