Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)

26/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) és un màster verificat per l’ANECA segons el Reial decret 1393/2007. Consta de 60 crèdits i proporciona una formació de postgrau amb una orientació professional i/o d’investigació en l’àmbit de l’ensenyament/aprenentatge de llengües des d’una perspectiva multilingüe i multicultural. El seu pla d'estudis respon a:

 • les necessitats d’actualització de la formació inicial dels graduats i graduades,
 • els reptes de la integració de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació,
 • la incidència de la societat globalitzada i de les migracions en àmbits educatius,
 • el foment del plurilingüisme i la incidència de la multiculturalitat en els contextos d’ensenyament/aprenentatge de llengües.

 

Accés i admissió

Ací trobaràs informació sobre el perfil d'accés, l'oferta de places i els processos de preinscripció, llistes d'espera i matrícula.

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Per a l'estudiantat procedent de països estrangers, s'exigirà un nivell B2 d'espanyol, degudament convalidat per les nostres autoritats acadèmiques. En defecte d'això, es possibilitarà una prova de coneixements de nivell B2 prèvia a la inscripció definitiva.

 

Criteris de selecció de l'alumnat en el cas d'excedir la demanda a l'oferta de places.

Barem de puntuació:

1. 70% Expedient acadèmic, reduïble en un 30% per a titulacions no afins. Es consideren titulacions afins les titulacions de la branca d'Arts i Humanitats i algunes de la branca de Ciències Socials com ara Magisteri, Periodisme, Publicitat, Comunicació Audiovisual o Turisme. També es considera titulació afí Psicologia. Les titulacions no afins nomes poden aspirar a un màxim de 4,9 punts corresponents al 30% reduïble. La Comissió Acadèmica aplicarà aquesta reducció quan la demanda excedisca el nombre de places oferides.

2. 20% Currículum professional relacionat amb la formació del màster.

3. 10% Carta de motivació personal.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL)

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

El Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües(CIEL) reconeixerà crèdits corresponents a:

a) Estudis de màster

- Es podrà reconèixer fins a 12 crèdits cursats en el Màster Universitari en Professor/ad'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Es poden consultar els reconeixemens en el següent enllaç.

- Es podrà reconèixer crèdits optatius procedents d'altres màsters sempre que hi haja adequació entre les competències i coneixements adquirits en els ensenyaments cursats i les previstes en els estudis del màster CIEL.

b) Estudis de doctorat

Es podrà reconèixer per formació en programes de doctorat afins:

- Cursos de doctorat en programes afins amb suficiència investigadora, es reconeixeran fins a 54 crèdits del Màster CIEL.

- Cursos de doctorat en programes afins sense suficiència investigadora, es reconeixeran fins a 48 crèdits del màster CIEL

c) Acreditació d'experiència laboral:

Es reconeixerà fins a un màxim de 9 crèdits per experiència laboral i/o professional. El sol·licitant haurà d'acreditar que l'experiència professional o laboral està relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a l'assignatura que sol·licita reconèixer.

Oferta de places

35 places

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2022/23: 35,34 €/crèdit.

 

Pla d'estudis

Coneix les assignatures, horaris, professorat, competències del títol, coordinació del màster, etc.

Pla d'estudis

PROGRAMA (60 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Multilingüisme Social i Interculturalitat (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Socioconstructivisme i Estils d’Aprenentatge (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Metodologia i Eines Informàtiques per a la Comunicació, la Docència, la Investigació (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Tècniques Teatrals d’Expressió1 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Interacció Oral i Construcció del Coneixement1 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Anàlisi del Discurs Oral i Escrit (OB) (3 crèdits ECTS)

 • El Discurs dels Mitjans de Comunicació (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Normativa Lingüística del Català // Normativa Lingüística de l’Espanyol2 (OB) (3 crèdits ECTS)

 • Treball de final de Màster (TFM) (12 crèdits ECTS)

ASSIGNATURES OPTATIVES

 • Mediació, Diversitat Cultural i Convivència1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Didàctica de la Llengua Oral i Escrita en Contextos Culturals Plurilingües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Semàntica Contrastiva (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Literatura i Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Ideologia, Comunicació i Retòrica (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Autonomia i Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Programació Integrada de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • La Planificació Lingüística en els Centres Educatius d’Ensenyament no Universitari1 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Francesa (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Anglesa (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Alemanya (Perfeccionament)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Italiana (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Romanesa (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Llengua Grega (Iniciació)3 (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Paradigmes en l’Ensenyament/Aprenentatge de Llengües (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Les Tipologies Textuals (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Gèneres Discursius Multimodals i Noves Tecnologies (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Intertextualitat i Interculturalitat en l’Escriptura Contemporània (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Argumentació i Fal·làcies del Discurs (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Estratègies d’Inserció del Punt de Vista en la Informació Periodística (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Recursos Lingüístics en els Textos Publicitaris (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Elements per a l’Anàlisi del Discurs Literari (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Literatura Popular i Diversitat Cultural (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Formes i Gèneres Literaris Secundaris (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Empremtes de la Literatura Medieval en la Cultura Contemporània (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Estratègies d’Escriptura i Coherència Discursiva (OP) (2 crèdits ECTS)

 • El Llegat Clàssic Grecollatí en les Llengües i les Cultures Europees Contemporànies (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Lèxic i neologia: Factors Socioculturals del Canvi Lingüístic (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Educació dels Sentiments (OP) (2 crèdits ECTS)

 • Pràctiques Externes4 (OP) (6 crèdits ECTS)

--------------

 1. Professorat invitat de reconegut prestigi, procedent tant de diverses universitats espanyoles com de l'exercici professional.

 2. És obligatori cursar almenys una d’aquestes dues assignatures.

 3. S’ha de triar almenys una de les sis llengües indicades.

 4. Obligatòria per a l’orientació professional.

--------------

El Màster ofereix tres possibles recorreguts o itineraris d'optativitat:

Itinerari d'optativitat: Ensenyament de llengües i plurilingüisme

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC009 + SBC010 + SBC016 + SBC017 +SBC026 + SBC027 + SBC040
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

Itinerari d'optativitat: Comunicació intercultural i multilingüisme

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC009 + SBC019 + SBC027 + SBC028 +SBC031 + SBC037 + SBC040
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

Itinerari d'optativitat: Literatura i interculturalitat

 • 36 crèdits obligatoris: SBC001-SBC08A/B + TFM
 • 14 crèdits d´itinerari: SBC015 + SBC019 + SBC027 + SBC029 +SBC033+ SBC034 + SBC035
 • 10 crèdits de lliure elecció la resta de les assignatures optatives

 

 

Objectius

Objectius de l'orientació investigadora: promoure l'accés a la investigació en àmbits relacionats amb la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües.

Objectius de l'orientació professional: formar a l'estudiant per a l'aplicació de metodologies didàctiques en el procés d'ensenyament/aprenentatge de la llengua en contextos multilingües, així com intervenir en temes de mediació sociocultural en àmbits educatius.

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (CIEL) es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Identificar trets culturals des d'una perspectiva intercultural
 • CG02 - Organitzar la informació treballada sobre la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües d'acord amb les metodologies professionals i d'investigació pròpies d'aquests estudis
 • CG03 - Raonar críticament sobre les teories entorn de la comunicació intercultural i l'ensenyament de llengües
 • CG04 - Analitzar intercanvis comunicatius des del punt de vista de la dinàmica transaccional pròpia de situacions de negociació i mediació
 • CG05 - Produir textos tenint en compte la finalitat dels mateixos i les característiques dels destinataris, així com el context o àmbit social de circulació dels textos
 • CG06 - Comprendre les teories d'ensenyament-aprenentatge de llengües per a poder analitzar-les des d'una perspectiva crítica i creativa
 • CG07 - Conèixer i utilitzar els recursos en línia amb finalitats professionals en l'àmbit de la comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües
 • CG08 - Conèixer i utilitzar recursos en línia per a la investigació i la realització de treballs acadèmics (Webs oficials vinculades amb comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües, revistes electròniques, llibres electrònics, etc.)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Planificar processos d'ensenyament-aprenentatge atenent a l'enfocament per competències en diferents contextos
 • CE02 - Contextualitzar l'enfocament autonomitzador en l'ensenyament-aprenentatge de llengües
 • CE03 - Analitzar els aspectes psicopedagògics i culturals d'un projecte autonomizador adequat al context
 • CE04 - Reconèixer les representacions discursives dels aprenents a través dels seus processos de comprensió i de producció de textos
 • CE05 - Aplicar estratègies d'ensenyament-aprenentatge que afavorisquen una relació interactiva amb els textos i els discursos, amb la finalitat de desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom
 • CE06 - Elaborar plans d'acció pedagògica que afavorisquen la competència plurilingüe integrant en ells les TIC
 • CE07 - Adquirir coneixements sobre la mediació intercultural en contextos d'acolliment, accions d'integració i especialment en contextos d'ensenyament-aprenentatge
 • CE08 - Analitzar els fenòmens lingüístics de la transacció i la cooperació en situació interactiva
 • CE09 - Identificar el caràcter sociocultural dels gèneres discursius i el seu paper en situacions que impliquen explicar, convèncer i persuadir
 • CE10 - Aplicar les estratègies de l'explicació en diferents situacions comunicatives i en els discursos de divulgació del coneixement
 • CE11 - Reconèixer els principis ètics de la mediació lingüística i cultural i incorporar-los al patrimoni personal i professional
 • CE12 - Analitzar el funcionament dels textos i dels discursos per a reconèixer la diversitat intercultural i l'amenaça del racisme i la xenofòbia per a aplicar-ho a pràctica docent, a la mediació i a la investigació
 • CE13 - Valorar críticament l'impacte dels avanços tecnològics de l'àmbit de la comunicació intercultural i de l'ensenyament de llengües a nivell acadèmic i professional
 • CE14 - Processar críticament la bibliografia existent sobre metodologia i continguts relacionada amb les tasques d'investigació en el marc temàtic del màster
 • CE15 - Sintetitzar i exposar argumentadament les conclusions epistemològiques d'un treball de recerca en el marc temàtic del màster

A més de les competències del màster, els estudiants que cursen l'assignatura Pràctiques externes adquiriran les competències:

 • OP1 - Aplicar coneixements i destreses que permeten cooperar en un equip de caràcter interdisciplinari per a la realització d'activitats pròpies de situacions de mediació en diferents contextos.
 • OP2 - Aplicar coneixements i destreses que permeten actuar com a mediador en contextos interculturals, tals com identificar conflictes, desenvolupar estratègies de negociació, gestionar el malentès, etc.

 

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre  / setembre ).

Docència presencial: octubre / juny.

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2022-23 ací.

 

Coordinació del màster

Dr. Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, Departament de Filologia i Cultures Europees. UJI

Membres de la Comissió Acadèmica:

Pr. Adolf Piquer, Pra. Mercedes Sanz, Pr. Javier Vellón, Pra. Noelia Ruiz, Pr. Jorge Martí

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Dr. Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés | Telèfon: 964 72 97 46  meseguer@uji.es

Coordinació de pràctiques en empresa

Dra. Mercedes Sanz Gil

Coordinació del treball final de màster

Pr. Dr. Javier Vellón Lahoz

Metodologia docent i sistemes d'avaluació

Totes les assignatures contemplen activitats formatives i sistemes d'avaluació específics derivats del caràcter semipresencial (tutories virtuals, enregistrament de classes i d'exposicions orals, exàmens online, debats en fòrums, xats, ús quotidià de l'Aula Virtual i de les aplicacions de Google que ha assumit la UJI com a entorn virtual institucional de suport a la docència), com s'especifica en els paràgrafs següents.

Les competències del màster es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos:

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantat (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). També pot realitzar-se a través de videoconferència.
 • Ensenyaments pràctics: Ensenyaments externs amb les quals l'estudiantat aplica de manera pràctica els coneixements teòrics adquirits en el títol.
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o a través de xats, videoxats, Google Drive, diàlegs de tutoria o fòrums de tutoria. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'“ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, seguiment de la investigació duta a terme en els TFM, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Aquestes proves poden ser presencials físicament o virtualment.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. Per als treballs en grup, els estudiants utilitzen habitualment l'aplicació Google Drive o l'entorn Dropbox per a compartir arxius.
 • Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.
 • Referent a l'avaluació fem constar que la major part d'assignatures s'avalua amb la realització d'un o diversos treballs individuals i que l'avaluació és contínua. El lliurament de treballs es realitza normalment entre 4 i 5 setmanes després de l'última sessió presencial.

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són:

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs de recerca amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. Aquestes presentacions poden realitzar-se també a través de videoconferència o enregistrament de les mateixes.
 • Assistència i participació: valoració de la participació en els debats i en les discussions en elles generats. Aquests debats també es duen a terme mitjançant fòrums en l'aula virtual.
 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat.
 • Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis: Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada. Els portfolis poden realitzar-se en format digital.
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): Inclourà proves de “Desenvolupament o resposta llarga” (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense quasi limitacions d'espai); de “Resposta curta” (prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); i/o de “Tipus test” (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple emplenar buits). Les proves de test poden realitzar-se també en línia.
 • Contracte d'aprenentatge: Alumne i professor de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d'ensenyament-aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit. El professor ofereix unes activitats d'aprenentatge, resultats i criteris d'avaluació; i negocia amb l'alumne el seu pla d'aprenentatge
 • Diaris i/o quaderns de notes: Informe personal i informal en el qual es poden trobar preocupacions, sentiments, observacions, interpretacions, hipòtesis, explicacions...
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula de classe o en l'aula virtual.
 • Projectes: Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.
 • Defensa pública: defensa pública del Treball Fi de Màster, que té lloc davant un tribunal format per tres professors del màster. Aquesta pot realitzar-se també per videoconferència.

Després del Màster

Explora les diferents eixides laborals i els perfils professionals que t'ofereix aquest màster, així com les opcions de continuar la teva formació.

Continuar la meua formació

El màster ofereix al professionals i titulats i titulades que ho desitgen una formació orientada a l'adquisició d'una capacitat autònoma de comunicació i aprenentatge des d'un punt de vista multilingüe i multicultural, i la formació en l'àmbit de l'ensenayment de llengües mitjançant el foment de l'autoaprenentatge i de la integració lingüística.

L'orientació investigadora del màster permet continuar amb els estudis de doctorat, en concret, amb el Programa de Doctorat en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció de la Universitat Jaume I.

Eixides professionals

El Máster CIEL ofereix una formació complemèntaria per a:

 • opositors a ensenyament secundari,
 • professors de secundària,
 • mediadors interculturals i lingüístics,
 • formadors de formadors,
 • formadors d' adults,
 • assessors d'ensenyament de llengües,
 • assessors lingüístics en organismes públics i empreses,
 • animadors socioculturals,
 • assistents socials,
 • tècnics en turisme,
 • planificadors lingüístics en Ajuntaments y Diputacions,
 • lectors de espanyol i català a l'estranger
 

 

Qualitat del títol

Accedeix a la memòria, els sistemes de qualitat, informes, indicadors i satisfacció dels grups d'interés d'aquest máster

Normatives

Enllaç a totes les normatives d'aquest màster: avaluació, permanència, reconeixements, etc.