Metodologia docent i sistemes d'avaluació

15/06/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. A aquestes sessions se'ls afegirà seminaris dirigits a aprofundir en diverses àrees de la lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües que seran impartits per docents o experts nacionals o internacionals de reconegut prestigi en aquest àmbit.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en el Màster en la seua modalitat a distància són les següents:

  • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor a través de l'aula virtual perquè l'alumnat online tinga a la seua disposició la bibliografia i les presentacions en diapositives corresponents per a la seua consulta.
  • Ensenyaments pràctics (pràctiques externes en centres docents): Estada docent en la qual l'alumnat online podrà, a discreció del centre docent en qüestió, observar i/o impartir docència en diferents nivells de llengua anglesa per a implementar coneixements adquirits en el títol.
  • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumnat amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, convidar experts, etc.). Per a l'alumnat online, es troben disponibles les presentacions dels experts que han donat les conferències en l'Aula Virtual per a la seua consulta.
  • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumnat per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumnat, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar la seua ampliació, etc.). L'alumnat online realitza tutories bé a través del correu electrònic o bé en sessions concertades de Skype.
  • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiantat a través del correu electrònic.
  • Treball personal: Preparació per part de l'estudiantat de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes per a l'alumnat a distància, com fem a continuació:

  • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries. L'alumnat online realitza treballs acadèmics que es lliuren virtualment prèvia tutorització i orientació de la tutora assignada mitjançant la realització de tutories virtuals o sessions de videoconferència.
  • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències a través de plataformes com a videoconferències o Skype.
Informació proporcionada per: InfoCampus