Criteris d'admissió

04/07/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En concret, els criteris d'accés al màster MELACOM són els següents, independentment de si es tracta d'estudiantat presencial o a distància:

En el cas en què la demanda supere a l'oferta de places, els sol·licitants es baremaran i es confeccionarà una llista d'espera sobre la base dels següents criteris d'accés i admissió:

A) Titulació cursada:

1) Titulats en Filologia Anglesa o grau en Estudis Anglesos (5 punts)
2) Titulats en Traducció i Interpretació que acrediten un nivell B2 en aquesta llengua (3 punts)
3) Titulats en Magisteri, Especialitat Llengua Anglesa que acrediten un nivell B2 en aquesta llengua (2 punts)
4) Titulats en titulacions afins que acrediten un nivell B2 en llengua anglesa (1 punt)

B) Expedient acadèmic

9-MH (5 punts)
8-8.9 (4 punts)
7-7.9 (3 punts)
6-6.9 (2 punts)
5-5.9 (1 punt)

En el cas que hi haja dos candidats amb la mateixa puntuació es donarà preferència al candidat provinent de la titulació més afí al títol de màster.
En tot cas, la Comissió Gestora del màster es reserva la possibilitat de realitzar una entrevista personal a aquell estudiantat que afirme posseir un B2 en anglès i no acredite aquest nivell mitjançant certificació oficial.

 

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
  2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

La Comissió Gestora del màster MELACOM va acordar no reconèixer crèdits cursats en ensenyaments oficials no universitàries o provinents de títols propis. No obstant això, es va decidir reconèixer fins a 12 crèdits del Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

L'experiència professional tampoc es veu reconeguda ja que està lligada l'elaboració del Treball Fi de Màster (TFM) i a la seua defensa i, per normativa, no és possible convalidar un treball final d'un títol de postgrau, com és el TFM.

Informació proporcionada per: InfoCampus